Johtajuus - muut palvelut/tuotteet erillistarjottimeltamme

Meillä on PomoPRO® -koulutustarjottimen lisäksi laaja valikoima koulutuksia, jotka voit tilata oman tai tiimisi toiminnan ja yhteistyön kehittämisen tueksi. Työkaluja johtamisen kehittämiseen tarjoaa mm. 360-palaute, RMP-profiilit ja DiSC.  Työyhteisön kehittämiseen uusia näkemyksiä tarjoaa mm. monimuotoinen työyhteisö, vastuullinen liiketoiminta ja sen johtaminen sekä työhyvinvoinnin tukeminen johtamisen keinoin -koulutukset.

Lähetä lisätieto-/tarjouspyyntö tästä: https://bit.ly/3tfHtnt

360°-PALAUTE

360⁰-palaute on tarkoitettu johtajille, esihenkilöille ja asiantuntijoille, joiden toimintaa mitataan henkilökohtaisesti räätälöidyillä mittareilla. Arviointi on reaaliaikainen kartoitus, jossa kerätään kattavasti palautetta, joka auttaa kartoittamaan organisaation osaamispääomaa ja potentiaaleja ja auttaa tehostamaan esihenkilöiden kehittymistä haluttuun suuntaan. Projekteissa, prosesseissa, matriisiorganisaatioissa tai tiimeissä johtamispalaute voidaan välittömien alaisten lisäksi pyytää henkilöiltä, joita johdetaan ilman varsinaista muodollista esihenkilöasemaa.

DISC

Kolmannen sukupolven DiSC-analyysi on sovellusperheestä, josta löytyy oma profiilinsa tiimiprofiilin lisäksi myös esim. johtajuuden ja konfliktientarkasteluun. DiSC auttaa sinua ja tiimiäsi ymmärtämään toistenne toimintatapoja ja vahvuuksia paremmin, saatte hyvän pohjan motivoituneen tiimin rakentamiseen. Everything DiSCissä on kyse yhteisen kielen luomisesta, jolla voidaan keskustella henkilöiden toimintatavoista, vahvuuksista ja kehityskohteista kaikilla työelämän keskeisillä osa-alueilla. Sitä käytetään eri työyhteisöissä ja organisaation kaikilla tasoilla riippumatta henkilöiden asemasta tai tehtävästä.

Reiss Motivaatioprofiili® RMP

Tavoitteena on lisätä itsetuntemusta ymmärtämällä omia motivaattoreita ja sitä, miten ne vaikuttavat omiin päätöksiin ja toimintaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. RMP-profiili on suunnattu henkilöille, jotka toimivat tehtävissä, joissa tavoitteena johtaa, valmentaa tai opettaa erilaisia henkilöitä vuorovaikutuksen keinoin: 16 elämän perustarvetta, miten motivoidun ja motivoin muita, motivoiva tiimin johtaminen. Oma RMP-motivaatioprofiili antaa vastaukset näihin kysymyksiin ja lisäksi käyt henkilökohtaisen keskustelun RMP-masterin kanssa.

ENNEAGRAMMI

Enneagrammi on persoonallisuustyyppien luokittelu, jossa ihmiset jaetaan 9 päätyyppiin: Perfektionisti, auttaja, suorittaja, romantikko, tarkkailija kyselijä, seikkailija, itsevarma tai sovittelija. Teoria on luotu tukemaan itsetutkistelua, helpottamaan yksilöiden välistä ymmärrystä sekä kommunikaatiota ja ennen kaikkea lisäämään suvaitsevaisuutta. Tieto työyhteisön ihmistyypeistä antaa esim. esihenkilölle työkaluja siihen, miten kenenkin kanssa tulisi puhua, käyttäytyä jne..

BUSINESS COACHING

Business coaching on yksilön, tiimin ja organisaation tarpeet ja tavoitteet huomioivaa oivalluttamista. Coachingin avulla voidaan esimerkiksi kirkastaa tavoitteita, purkaa siiloja, tuoda näkyviin ja parantaa vuorovaikutusverkostoja ja vahvistaa keskinäistä luottamusta. Tapaamiset tarjoavat aikaa pysähtyä ajattelemaan yhdessä hektisen arjen keskellä. Siitä on apua mm. sitoutumisen ja vastuuttamisen varmistamiseen, vuorovaikutus- ja yhteistyöongelmiin sekä muutoksen hallintaan.

MONIMUOTOINEN TYÖYHTEISÖ

Kokonaisuus on suunnattu esihenkilöille ja asiantuntijoille, jotka haluavat lisätä ymmärrystään monimuotoisuudesta työympäristössään. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta monimuotoisuuteen liittyen sekä antaa työkaluja kohdata monimuotoisuuden haasteita: Mitä monimuotoisuus voi olla ja miten se voi ilmetä, miten monimuotoisuus rikastuttaa työyhteisöä ja edistää liiketoimintaa, mitä haasteita voi kohdata ja miten niistä selvitä ja kuinka toimia monimuotoisessa työyhteisössä?

TUNNEÄLY

Kokonaisuus on suunnattu esihenkilöille ja asiantuntijoille, jotka haluavat ymmärtää, mitä tunneälyllä tarkoitetaan, oppia taitoja johtaa omia sekä toisten tunteita ja saada työkaluja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin: Omien tunteiden tunnistaminen, tiedostaminen ja ilmaiseminen, tunneälystä tunnetaidoiksi, toisten tunteiden johtaminen, työyhteisön tunneilmapiirin johtaminen

TYÖNOHJAUS

Työnohjauksessa henkilö tai ryhmä tutkii, arvioi ja kehittää omaa työtään ja työrooliaan, työn herättämiä tunteita ja kokemuksia sekä koko työyhteisön toimintaa työnohjaajan tukemana. Perustana ovat luottamuksellisuus, vuorovaikutus ja ohjauksessa olevien omat oivallukset. Tavoitteena on selkiyttää ja vahvistaa perustehtävää ja ammatti-identiteettiä. Työnohjauksen avulla voidaan kehittää työilmapiiriä,

työtapoja, työn tuloksellisuutta ja laatua sekä lisätä työn iloa ja jaksamista, työyhteisön luottamusta ja yhteistyötä. Työnohjaus voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäprosesseina.

TYÖYHTEISÖTAIDOT

Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet siitä, miten jokainen omalla vastuullisella työkäyttäytymisellään vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin. Käsittelemme myös haasteellisia vuorovaikutustilanteita mm. puheeksi ottamisen ja sovun ylläpitämisen näkökulmasta.

TYÖYHTEISÖSOVITTELU

Työyhteisön konfliktit heikentävät työhyvinvointia, estävät aidon vuorovaikutuksen ja voivat johtaa sairaspoissaoloihin tai irtisanoutumisiin. Työyhteisösovittelu on erittäin kustannustehokas ja yhteisöä voimaannuttava menetelmä hyvän työilmapiirin palauttamiseen. Jopa 90 % johtaa osapuolten väliseen sopimukseen.  Sovittelu kytkee tarvittaessa työterveyden toimijat ja tukipalvelut työyhteisön ongelmatilanteisiin, mutta ratkaisun avaimet ovat aina konfliktin osapuolilla itsellään. 

TYÖHYVINVOINNIN TUKEMINEN JOHTAMISEN KEINOIN

HR-päättäjille ja johdolle suunnattu koulutus, jossa käsitellään mm. työhyvinvoinnin osa-alueita erityisesti psykososiaalisen kuormituksen osalta sekä työelämätaitojen merkitystä hyvän työilmapiirin rakentamisessa.  Tarkastellaan eri johtamistyylien merkitystä työhyvinvointiin sekä yksilön ja yhteisön vastuuta työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. 

TUOTANTOSIMULAATIO

Tuotantosimulaation avulla harjoitellaan tuotteen tuotantologistiikkaa asiakaskontaktista aina tuotteen laaduntarkastukseen saakka. Siinä ovat osana niin asiakastarpeen tunnistaminen kuin valmiin tuotteen toimittaminen asiakkaalle. Laadukkaalla tuotantologistiikalla yrityksen tuottavuus paranee ja prosessit saadaan hiottua täydellisiksi, jolloin tuotteen läpimenoaika lyhenee. LEAN-ajattelulla saadaan hyviä tuloksia toimialasta riippumatta. Prosesseilla ja tuottavuudella ei ole pelkästään teollinen näkökulma vaan se vaikuttaa myös työhyvinvointiin - tuottavuuden kasvu vaikuttaa tervehdyttävästi myös ihmisiin prosessien takana. Tuotantosimulaation avulla esihenkilö saadaan tunnistamaan tuottavuuteen vaikuttajat tekijät, tiedostamaan hävikin monet ilmenemismuodot ja saada eväitä omaan johtamiseen prosessien kehittämisenkautta.

VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA JA SEN JOHTAMINEN

Sisältönä voi olla mm. mitä on vastuullinen liiketoiminta ja kestävä kehitys, vastuullisen liiketoiminnan säädökset ja ohjeet, tulevaisuuden trendien vaikutus liiketoimintaan - näkökulmina kestävä kehitys ja asiakastarpeet ja/tai liikeidean ja liiketoiminnan tarkastelu kestävän tulevaisuuden rakentamisen näkökulmasta.

Voit lähettää lisätieto-/tarjouspyynnön tuotteen alla olevasta linkistä tai ottaa yhteyttä suoraan minuun. Räätälöidään yhdessä teidän organisaatiolle/työyhteisölle sopiva kokonaisuus!

Lähetä lisätieto-/tarjouspyyntö tästä: https://bit.ly/3tfHtnt

Yhteistyöterveisin!Heidi Grundström, koulutuspäällikköpuh. 044 493 2878heidi.grundstrom@hyria.fi 

Alan asiantuntijoita Hyriassa

Koulutustarjonta: Johtajuus - muut palvelut/tuotteet erillistarjottimeltamme