Johtajuus - muut palvelut/tuotteet erillistarjottimeltamme

Meillä on PomoPRO® -koulutustarjottimen lisäksi laaja valikoima koulutuksia, jotka voit tilata oman tai tiimisi toiminnan ja yhteistyön kehittämisen tueksi. Työkaluja johtamisen kehittämiseen tarjoaa mm. 360-palaute, RMP-profiilit ja DiSC.  Työyhteisön kehittämiseen uusia näkemyksiä tarjoaa mm. monimuotoinen työyhteisö, vastuullinen liiketoiminta ja sen johtaminen sekä työhyvinvoinnin tukeminen johtamisen keinoin -koulutukset.
Lähetä lisätieto-/tarjouspyyntö tästä: https://bit.ly/47MXIvn

360°-PALAUTE: Johtamisosaamisen tai kehittämisosaamisen arviointiin
360⁰-palaute on tarkoitettu johtajille, esihenkilöille ja asiantuntijoille, joiden toimintaa mitataan henkilökohtaisesti räätälöidyillä mittareilla. Arviointi on reaaliaikainen kartoitus, jossa kerätään kattavasti palautetta, joka auttaa kartoittamaan organisaation osaamispääomaa ja potentiaaleja ja auttaa tehostamaan esihenkilöiden kehittymistä haluttuun suuntaan.

DISC
Kolmannen sukupolven DiSC-analyysi on sovellusperheestä, josta löytyy oma profiilinsa tiimiprofiilin lisäksi myös esim. johtajuuden ja konfliktientarkasteluun. DiSC auttaa sinua ja tiimiäsi ymmärtämään toistenne toimintatapoja ja vahvuuksia paremmin, saatte hyvän pohjan motivoituneen tiimin rakentamiseen. Everything DiSCissä on kyse yhteisen kielen luomisesta, jolla voidaan keskustella henkilöiden toimintatavoista, vahvuuksista ja kehityskohteista kaikilla työelämän keskeisillä osa-alueilla. Sitä käytetään eri työyhteisöissä ja organisaation kaikilla tasoilla riippumatta henkilöiden asemasta tai tehtävästä.

Reiss Motivaatioprofiili® RMP
Tavoitteena on lisätä itsetuntemusta ymmärtämällä omia motivaattoreita ja sitä, miten ne vaikuttavat omiin päätöksiin ja toimintaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. RMP-profiili on suunnattu henkilöille, jotka toimivat tehtävissä, joissa tavoitteena johtaa, valmentaa tai opettaa erilaisia henkilöitä vuorovaikutuksen keinoin: 16 elämän perustarvetta, miten motivoidun ja motivoin muita, motivoiva tiimin johtaminen. Oma RMP-motivaatioprofiili antaa vastaukset näihin kysymyksiin ja lisäksi käyt henkilökohtaisen keskustelun RMP-masterin kanssa.

BUSINESS COACHING
Business coaching on yksilön, tiimin ja organisaation tarpeet ja tavoitteet huomioivaa oivalluttamista. Coachingin avulla voidaan esimerkiksi kirkastaa tavoitteita, purkaa siiloja, tuoda näkyviin ja parantaa vuorovaikutusverkostoja ja vahvistaa keskinäistä luottamusta. Tapaamiset tarjoavat aikaa pysähtyä ajattelemaan yhdessä hektisen arjen keskellä. Siitä on apua mm. sitoutumisen ja vastuuttamisen varmistamiseen, vuorovaikutus- ja yhteistyöongelmiin sekä muutoksen hallintaan.

TUNNEÄLY
Kokonaisuus on suunnattu esihenkilöille ja asiantuntijoille, jotka haluavat ymmärtää, mitä tunneälyllä tarkoitetaan, oppia taitoja johtaa omia sekä toisten tunteita ja saada työkaluja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin: Omien tunteiden tunnistaminen, tiedostaminen ja ilmaiseminen, tunneälystä tunnetaidoiksi, toisten tunteiden johtaminen, työyhteisön tunneilmapiirin johtaminen

TYÖNOHJAUS
Työnohjauksessa henkilö tai ryhmä tutkii, arvioi ja kehittää omaa työtään ja työrooliaan, työn herättämiä tunteita ja kokemuksia sekä koko työyhteisön toimintaa työnohjaajan tukemana. Perustana ovat luottamuksellisuus, vuorovaikutus ja ohjauksessa olevien omat oivallukset. Tavoitteena on selkiyttää ja vahvistaa perustehtävää ja ammatti-identiteettiä. Työnohjauksen avulla voidaan kehittää työilmapiiriä,

työtapoja, työn tuloksellisuutta ja laatua sekä lisätä työn iloa ja jaksamista, työyhteisön luottamusta ja yhteistyötä. Työnohjaus voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäprosesseina.

TUOTANTOSIMULAATIO
Tuotantosimulaation avulla harjoitellaan tuotteen tuotantologistiikkaa asiakaskontaktista aina tuotteen laaduntarkastukseen saakka. Siinä ovat osana niin asiakastarpeen tunnistaminen kuin valmiin tuotteen toimittaminen asiakkaalle. Laadukkaalla tuotantologistiikalla yrityksen tuottavuus paranee ja prosessit saadaan hiottua täydellisiksi, jolloin tuotteen läpimenoaika lyhenee. LEAN-ajattelulla saadaan hyviä tuloksia toimialasta riippumatta. Prosesseilla ja tuottavuudella ei ole pelkästään teollinen näkökulma vaan se vaikuttaa myös työhyvinvointiin - tuottavuuden kasvu vaikuttaa tervehdyttävästi myös ihmisiin prosessien takana. Tuotantosimulaation avulla esihenkilö saadaan tunnistamaan tuottavuuteen vaikuttajat tekijät, tiedostamaan hävikin monet ilmenemismuodot ja saada eväitä omaan johtamiseen prosessien kehittämisenkautta.

Lähetä lisätieto-/tarjouspyyntö tästä: https://bit.ly/47MXIvn

Yhteistyöterveisin!
Heidi Grundström, koulutuspäällikkö
puh. 044 493 2878
heidi.grundstrom@hyria.fi