Osaamisen tunnistaminen: tie uuteen mahdollisuuteen

Asiantuntijalta
Image
Valokuva, jossa kaksi ihmistä lyövät nyrkkiä yhteen. Toinen henkilöistä on nainen ja toinen on mies. Mies on kääntynyt katsomaan naista, ja hänen kasvojaan ei näy. Nainen hymyilee leveästi.

Kirjoittaja on Hyriassa ratkaisuasiantuntijana toimiva Anniina Torppavirta.

Työelämään integroituminen uudessa maassa voi olla haastavaa, mutta se on myös täynnä mahdollisuuksia. Työelämän ulkopuolella oleville maahanmuuttajille, jotka etsivät tapoja hyödyntää osaamistaan ja kokemustaan, yksi tärkeimmistä asioista on ammattitaidon tunnistaminen ja sen soveltaminen uudessa ympäristössä. TEMin (työ- ja elinkeinoministeriö) rahoittamassa kokeilussa Hyriassa kokeilemme erilaisia toimintamalleja työelämän ulkopuolella oleville maahanmuuttajille osaamisen tunnistamiseksi.

Tavoitteena: Osaamisprofiilin Luominen

Kokeilulla on asiakastyössä useita tavoitteita. Kokeilun päätavoitteena on kartoittaa asiakkaan osaamista, työ- ja koulutustaustaa niin kotimaassa kuin Suomessakin, sekä kartoittaa ja tehdä näkyväksi myös arkipäivän osaamista, johon ei ole tutkintoa suoritettu. Esiin tulevasta osaamisesta rakennetaan asiakkaalle osaamisprofiili, jossa tulee yhdessä todistuksessa esiin kaikki hänen kokemuksensa. Tavoitteena on, että osaamisprofiilin luomisen jälkeen asiakas voisi liittää osaamistietonsa esimerkiksi ministeriöiden tulevaan yhteiseen digijärjestelmään ja sieltä jakaa eritahoille haluamaansa tietoa . Osaamista ei tällöin tarvitsisi kartoittaa useaan otteeseen. Tämä järjestelmä on vasta tulossa, joten tällä hetkellä osaamisprofiili tehdään asiakkaalle todistuksen muodossa.

 

Tavoitteena: Motivointi ja Aktivointi

Kokeilun toisena tavoitteena on motivoida ja aktivoida asiakasta näkemään omat mahdollisuutensa suomalaisessa työelämässä. Joidenkin asiakkaiden kohdalla tämä saattaa sisältää myös oman identiteetin uudelleen rakentumista, kun uudessa kulttuurissa oman ammatillisen uran luomiseen suhtautuminen on myötämielistä. Osaamista kartoitetaan myös arjen toiminnoista ja kerrotaan erilaisista mahdollisuuksista esimerkiksi koulutuksen saralla. Kokeilun valmentajat eivät kuitenkaan ole kaikkien alojen ammattilaisia, joten koulutusmahdollisuuksista asiakas ohjataan keskustelemaan paikallisten koulutusohjaajien kanssa.

Jos asiakkaalla on jo kokemusta työelämästä tai koulutustaustaa Suomesta ja tulevaisuuden polku on selkeä, asiakkaan kanssa osaamisprofiilin lisäksi on mahdollista rakentaa myös työnhakuasiakirjoja tai avustaa työnhaussa. Tavoitteena voi olla myös työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen ja tätä kautta asiakas voi omavalmentajan tai TE-asiantuntijan kanssa pohtia esimerkiksi tarjolla olevista palveluista vaihtoehtoja, jotka tukisivat hänen työllistymistään jatkossa parhaiten. Palveluvalikoima on silloin laajempi.

TEM toivoo raportointia asiakashankinnan väylistä, haasteista ja mahdollisuuksista, joita asiakashankintaan, mallin rakentamiseen ja toimijoiden yhteistyöhön on kuulunut. Heidän tavoitteenaan on myös kokeiluiden kautta löytää toimivia työkaluja asiakkaiden mahdollisimman kattavan osaamisen tunnistamisen mallintamiseen. Tavoitteena on myös yhteistyötahojen kanssa arvioida luotavan mallin mahdollisuuksia ja toimivuutta myös toisenlaisten maahanmuuttajat kohderyhmien kanssa.

 

Kohdatut haasteet ja oppiminen

Kokeilu on kohdannut joitakin haasteita matkallaan. Yksi suurimmista haasteista on ollut kohderyhmän tavoittaminen. Vaikka tavoiteasiakasmäärä on 30, tähän mennessä asiakkaita on saatu mukaan 18. Tämä haaste on johtanut uusien väylien löytämiseen maahanmuuttajien tavoittamiseksi ja sitä kautta mallin jatkokehittämiseen. Vaikka alkuperäisiä suunnitelmia ryhmävalmennuksista ei ole vielä voitu toteuttaa, on yksilöohjaus osoittautunut tehokkaaksi keinoksi tukea maahanmuuttajia heidän polullaan kohti osaamisen tunnistamista.

 

Yhteenveto

TEMin kokeilu osaamisen tunnistamisessa tarjoaa arvokasta tietoa siitä, miten maahanmuuttajat voivat paremmin integroitua suomalaiseen työelämään. Vaikka matka ei ole ollut suoraviivainen, kohtaamamme haasteet ovat opettaneet meille uusia tapoja toimia ja auttaneet meitä kokeilemaan erilaisia malleja, jotta palvelulumme olisivat entistä paremmin maahanmuuttajien tarpeisiin vastaavia. Tavoitteena on jatkaa työtä näiden haasteiden voittamiseksi ja rakentaa sekä tunnistaa maahanmuuttajille erilaisa polkuja mahdollisuuteen loistaa omalla alallaan Suomessa.