Vuoden 2023 Kouluterveyskyselyn tulokset - Yli 90 % Hyrian alle 21-vuotiaista opiskelijoista kokee saavansa vastuuvalmentajiltaan tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin

Uutiset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kouluterveyskysely toteutettiin keväällä 2023. Kouluterveyskysely järjestetään kahden vuoden välein. Kyselyyn vastasi Hyriassa yhteensä 393 ensimmäisen ja toisen vuoden alle 21-vuotiasta opiskelijaa. 


Kyselytutkimuksen mukaan Hyriassa erityisesti tytöt kohtaavat mielenterveyden haasteita. Vastanneista tytöistä yli 38 % ilmoitti kärsivänsä kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta, kun taas vastaava luku pojilla oli 8,2 %. Lisäksi yli puolet tytöistä kertoi kokevansa sosiaalista ahdistusta, ja noin 40 % ilmoitti kokeneensa masennusoireita vähintään kahden viikon ajan. Vertailun vuoksi, kansallisella tasolla sosiaalista ahdistusta ilmoitti kokevansa 48 % tytöistä ja 18 % pojista, ja masennusoireita raportoi 34,8 % tytöistä ja 12,6 % pojista.

Lisäksi vain noin kymmenesosa tytöistä ja kolmasosa pojista raportoi olevansa tyytyväisiä elämäänsä tai kokeneensa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana. Myös uupumus oli yleistä vastaajien keskuudessa. 

Koulukiusaamisen kokemukset ovat kyselyn mukaan hieman lisääntyneet vuodesta 2021. Vastanneista pojista 9 % ja tytöistä 5,4 % kertoo tulleensa koulukiusatuksi vähintään kerran viikossa, kun vuonna 2021 vastaavat luvut olivat pojilla 2,2 % ja tytöillä 1 %. Lisäksi noin puolet vastanneista tytöistä kertoi kokeneensa häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua vuoden aikana. 

Vaikka tulokset sisältävät huolta herättäviä havaintoja, tulokset osoittavat paljon myös myönteisiä seikkoja. Hyriassa suurin osa vastaajista, noin 84 % pojista ja 74 % tytöistä, kertoi pitävänsä koulunkäynnistä. Lisäksi opiskelijat kokevat saavansa tarvittaessa apua oppilaitoksen ammattilaisilta, kuten erityisopettajilta, vastuuvalmentajilta ja opinto-ohjaajilta. Erityisesti vastuuvalmentajien tarjoama tuki oppimiseen ja koulunkäyntiin sai kiitosta, sillä 92 % vastaajista ilmoitti saaneensa tarvittaessa apua vastuuvalmentajaltaan. Lisäksi yli 78 % vastaajista koki saaneensa tarvittaessa apua hyvinvointiinsa kuraattorilta, terveydenhoitajalta tai koululääkäriltä. 

Osallisuuden kokemus Hyriassa vaikuttaa olevan edelleen vahva. Erityisen positiivista oli se, että yksinäisyyden tunne näytti vähentyneen erityisesti tyttöjen keskuudessa verrattuna vuoteen 2021. Tytöistä 22,7 % ja pojista 10,2 % ilmoitti tuntevansa itsensä yksinäiseksi, kun vastaavat luvut vuonna 2021 tytöillä olivat 33,3 % ja pojilla 10,4 %. Keskusteluyhteys huoltajiin oli parantunut vuoteen 2021 verrattuna. Lisäksi kouluruokailuun liittyvät asiat saivat pääosin hyvää palautetta, kun suurin osa vastaajista koki, että koululounasta on riittävästi tarjolla ja sen syömiseen on varattu riittävästi aikaa. 

Hyriassa opiskelijoilla oikeus opiskeluhuoltoon 

Hyriassa opiskeluhuolto tukee hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Tähän tärkeään tehtävään osallistuvat kuraattorit, erityisopettajat, Etsivän nuorisotyön ohjaajat sekä terveydenhuollon ammattilaiset.

Hyriassa panostetaan myös yhteisöllisyyden kokemukseen, joka on keskeinen osa opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Erityisesti yhteisölliset opiskelutilat, tutor- ja kilpailutoiminta tukevat opiskelijoiden hyvinvointia. Lisäksi arkisilla toimilla, kuten opiskelijoiden vahvuuksien tunnistamisella ja positiivisen palautteen antamisella, pyritään huolehtimaan opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Hyriassa kouluterveyskyselyn tuloksia käsitellään yhdessä henkilökunnan, huoltajien ja opiskelijoiden kanssa, jotta huolestuttaviin asioihin voidaan puuttua tehokkaasti ja opiskelijoiden hyvinvointia voidaan lisätä ja ylläpitää.

 

Lue lisää: Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2023 - THL