Robo oppii

Image
Nelipyöräisiä pieniä robottimönkijöitä rivissä.

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan toimijoiden yhteistoteutuksena n. 30 opintopisteen kokonaisuus digitaalisaation, erityisesti robotiikan alueelta. Opintokokonaisuus koostuu digitalisaation ja robotiikan perusosaamisesta sekä alakohtaisista sovelluskohteista, joissa hankeosapuolilla ja alueen elinkeinoelämällä on osaamiskapeikkoja tai -vajeita.

 

Miksi hanketta tarvitaan?

Tulevaisuudessa monen alan ammattiosaajan on osattava työskennellä robotin kanssa, kun se tulee lähelle tiiviinä työparina. Robotiikan parissa ja robotin kanssa työskentelevän on ymmärrettävä, kuinka robotti toimii ja millainen logiikka taustalla, sillä kuitenkin robottien yleistymisen myötä tarve ihmistyölle vahvistuu. Kone toimi koneälyn pohjalta, kun taas inhimillisiä piirteitä tarvitaan jatkossakin työ- ja palvelukokonaisuuden muotoutumisessa robottien yleistyessä myös ihmisten arjessa. Kansainvälisen robotiikkayhdistys IFR:n mukaan vuosina 2015-2018 palvelurobottien määrä kasvaa 15 400 prosenttia, mikä tarkoittaa kasvua 200 000 robotista 35 miljoonaan kappaleeseen (Kauppalehti, 2018).

Yritystoimintaan robotiikka tarjoaa herkullisia ja toistaiseksi vielä vähäisesti hyödynnettyjä mahdollisuuksia, yritysinfran ja -verkoston rakentamisesta myytävän palvelukokonaisuuden muotoilemiseen. Yritystoimintaa jo pitkään toteuttaneita, kasvuhakuisia sekä start-up-yrityksiä on tuettava ja kannustettava hyödyntämään robotiikkaa mm. tutkimustiedon ja eritasoisen osaamisen vahvistamisen käytön kautta.

Robotisaatiosta ja automatisoinnista aiheutuvat muutokset työelämässä tarvittavasta osaamisesta pakottavat ammatillista koulutuksenjärjestäjää tarkistamaan kaikkien koulutusalojen tavoitteita, sisältöjä, arviointitapoja ja lopputuotoksen syntyvää osaamista, ja tässä erityisesti robotisaation näkökulmasta. Tämä vahvistaa edelleen toimintakulttuurin muotoutumista työelämälähtöiseksi ja uudistamista työelämän tarpeista tarkastellen.

 

Hankkeen tavoitteet

Opintosisältöjen keskeisenä tavoitteena on edesauttaa ja nopeuttaa uusien tekniikoiden käyttöönottoa alueella monialaisesti. Opintosisältöjä hyödynnetään myös alueen oppilaitosten sujuvien siirtymien helpottamiseksi sekä ylempien opintojen nopeuttamiseksi esimerkiksi suoritettujen robotiikkaopintojen osaamisen tunnustamisen kautta.

Hyrian Robo oppii -osahankkeen tavoitteet ovat koko hankkeen tavoitteiden suuntaisia korostaen kuitenkin Hyrian roolia talousalueella ammatillisen koulutuksen järjestäjänä. Lopputuloksena on ammatillisen osaamisen lisääntyminen. 

Hankkeen myötä lisätään oppilaitoksen vetovoimaisuutta mahdollistamalla ja tarjoamalla eri alojen asiakkaille robotiikan opintoja. Hankkeen aikana vahvistetaan henkilöstön robotiikkaosaamista ja -ymmärrystä. Hankkeen lisäarvona synnytetään ja vahvistetaan Riihimäen kaupungin eri kouluasteiden välistä yhteistyötä konkreettisen robotiikkaan kytkeytyvän toiminnan mm. koulutustarjonnan muotoilemisen myötä. Elinkeino- ja työelämä lähentyy toimimalla proaktiivisesti heidän suuntaan.

 

Image
Ihmishahmon näköinen valkoinen robotti katsoo sinua

Kysy lisää!