Erityisopetus

Mitä erityinen tuki on? Se on suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus-ja opiskelujärjestelyjä. Erityisen tuen järjestelyt ovat yksilöllisiä ja ne suunnitellaan opiskelijan tarpeista lähtien.

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä tukea saavuttaakseen tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet.Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen niin ammatillisissa perustutkinnoissa, ammattitutkinnoissa kuin erikoisammattitutkinnoissa sekä valmentavassa koulutuksessa.Mikäli opiskelija on vain tilapäisesti tuen tai ohjauksen tarpeessa, ei tätä toimintaa katsota erityiseksi tueksi.

Erityinen tuki Hyriassa

1. Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen

2. Erityisen tuen suunnitelman laatiminen  

• opiskelija, alaikäisen huoltaja, vastuuvalmentaja, erityisopettaja

3. Erityinen tuki käytännössä

• suunniteltujen tukitoimien toteuttaminen

4. Erityisen tuen arviointi

• HOKS:n päivittämisen yhteydessä; jatketaanko suunniteltuja tukitoimia? Onko tukitoimia tarvetta muuttaa? Onko enää tuen tarvetta?​

10 Erityisopettajaa

Erityisopetus YTO-aineissa ja erityisen tuen suunnitelmien laadinta: Kuusi erityisopettajaa

Ammatillisten aineiden tuki: Kaksi erityisopettajaa

Valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden tuki: Kaksi erityisopettajaa

Oppimisen haasteista kannattaa kertoa

 • Saat tukea opiskeluusi
 • Tuki suunnitellaan yhdessä
 • Erityisen tuen suunnitelmaan ei kirjata diagnooseja, vaan kuvaillaan opiskelun haasteita
 • Suunnitelman laadinnassa keskustellaan myös vahvuuksista
 • Erityisen tuen suunnitelmasta ei tule tietoa todistukseen, mikäli mukautuksia ei tehdä
 • Huom! Puutteet suomen kielen taidoissa eivät ole peruste erityiselle tuelle

Erityisopettaja Hyriassa

 1. Mukana erityisen tuen suunnitelmien laatimisessa
 2. YTO-pajoissa yhdessä aineenopettajien kanssa​
 3. Tarvittaessa luki- ja matikkaseulat
 4. Henkilökunnan osaamisen vahvistaminen erityisen tuen kysymyksissä
 5. Ohjaus- ja tukipajat

Osaamisen arvioinnin mukauttaminen

 • Jos jokin ammattitaitovaatimus tai osaamistavoite on perustutkinto-opiskelijalle kohtuuton, niin sen arviointia voidaan mukauttaa.
 • Mukauttaminen edellyttää, että opiskelijalla on päätös erityisestä tuesta.
 • Mukauttaminen ei ole ensisijainen vaihtoehto, vaan ensin suunnitellaan ja toteutetaan tukitoimia. Jos tukitoimista huolimatta opiskelija ei saavuta T1-tason osaamista, niin arviointia voidaan mukauttaa ainoastaan niiltä osin, kuin se on välttämätöntä.
 • Mukauttamista koskeva päätös voidaan purkaa, jos opintojen edetessä käy ilmi, että opiskelija pystyy saavuttamaan tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet.
 • Tutkintotodistuksen saatuaan opiskelijalla on jatko-opintokelpoisuus.
 

Erityisopettajien yhteystiedot

Tälle sivulle on koostettu Hyrianerityisopettajien ja opinto-ohjaajien yhteystiedot: Hyrian opinto-ohjaajat ja erityisopettajat

Löydät erityisopettajien yhteystiedot myös  täältä kohdasta Hyrian henkilöstö ja kirjoittamalla Nimi-hakuun erityisopettaja ja klikkaamalla "Hae".