Hyrian järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt koskevat Hyria konsortiossa opiskelevia ja työskenteleviä henkilöitä sekä työjärjestyksen mukaista opetusta ja muita oppilaitoksen järjestämiä tilaisuuksia oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

 1. Opiskelijoiden ja henkilökunnan tulee noudattaa järjestyssääntöjä, toimia rehellisesti, toista kunnioittaen ja hyvien tapojen mukaisesti. Kaikkien tulee huolehtia siitä, että opiskeluympäristössä säilyy työrauha ja että oppimisympäristö on turvallinen. Koulutus- ja oppisopimukseen perustuvassa työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa noudatetaan lisäksi työpaikan säännöksiä.
 2. Oppilaitoksessa kunnioitetaan muiden opiskelijoiden ja henkilökunnan työrauhaa.
 3. Oppilaitoksessa työskennellään työjärjestyksen ja sovittujen työaikojen mukaisesti.
 4. Läsnäolo oppitunneilla on tuloksellisen oppimisen edellytys. Oppitunneille on saavuttava täsmällisesti. Opiskelijoilla on henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukainen läsnäolovelvoite. Poissaoloihin puututaan ja tarvittaessa otetaan yhteyttä alle 18-vuotiaiden huoltajiin ja Kelaan. Myöhästymisistä on sovittava opettajan kanssa etukäteen.
 5. Testeissä ja näytöissä/kokeissa noudatetaan opettajan ohjeita. Vilppi, kuten luvattoman materiaalin käyttö testeissä, kokeissa, näytöissä ja muussa osaamisen osoittamisessa tai itsenäisissä tehtävissä aiheuttaa suorituksen hylkäämisen.
 6. Matkapuhelimia, muita mobiililaitteita ja kameroita ei saa käyttää opetuksen aikana ilman lupaa.
 7. Oppilaitoksen toiminnassa sovelletaan yleisiä turvallisuutta sekä palo- ja työsuojelua koskevia säännöksiä. On tärkeää, että jokainen noudattaa turvallisuudesta ja työsuojelusta annettuja ohjeita sekä käyttää työturvallisuuden edellyttämiä henkilökohtaisia suojavälineitä.
 8. Oppilaitoksen omaisuutta tahallisesti tai tuottamuksellisesti vahingoittanut määrätään korvaamaan aiheuttamansa vahinko. Vahingoista ja vahingonvaarasta on ilmoitettava välittömästi henkilökunnalle. Tapaturman sattuessa jokainen on velvollinen kykyjensä mukaan antamaan ensiapua ja toimittamaan apua tarvitsevan hoitoon.
 9. Aiheettoman palo- tai vartijahälytyksen aiheuttaja on velvollinen korvaamaan siitä syntyneet kulut.
 10. Kalustoa, tietokoneita ja opetusvälineitä on käsiteltävä vastuuntuntoisesti. Tietokoneluokkiin ei saa viedä kahvia, muita juomia eikä ruokia.
 11. Oppilaitoksen koneita ja laitteita käytetään vain opiskeluun. Tietokoneisiin ei saa asentaa omia ohjelmia eikä muuttaa asetuksia. Tietokoneohjelmien kopiointi on kielletty. Tietoverkkoja ei saa käyttää sopimattomien materiaalien katseluun, levittämiseen tai säilyttämiseen.
 12. Tupakointi ml. sähkötupakointi sekä nuuskan käyttö on kielletty oppilaitoksen alueella.
 13. Päihteiden ja huumaavien aineiden käyttö ja hallussapito opiskeluympäristössä on ehdottomasti kielletty. Henkilökuntaa velvoitetaan puuttumaan asiaan heti, jos aineiden käyttöä tai hallussapitoa epäillään.
 14. Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa esinettä tai ainetta: a. jonka hallussapito on muussa laissa kielletty b. jolla voidaan vaarantaa omaa ja toisen turvallisuutta c. joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka halussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä
 15. Kestävän kehityksen mukaisesti turhaa energian- ja paperinkulutusta tulee välttää. Roskat tulee viedä niille varattuihin paikkoihin.
 16. Yleiseen siisteyteen ja järjestykseen tulee kiinnittää huomiota oppilaitoksen sisä- ja ulkotiloissa.
 17. Ajoneuvojen pysäköinnissä tulee noudattaa oppilaitoksen ohjeita. Pysäköinti on sallittu vain merkityillä paikoilla. Pelastustielle pysäköiminen on sakon uhalla kielletty.
 18. Järjestyssääntöjen noudattamisen valvonnasta on vastuussa koko henkilökunta. Rikkomukset järjestyssääntöjä vastaan aiheuttavat tapauksen mukaan a. henkilökunnan jäsenen tai työpaikan edustajan antaman suullisen huomautuksen b. koulutuspäällikön tai rehtorin määräämän enintään kolmen työpäivän epäämisen opetukseen osallistumisesta. c. rehtorin antaman kirjallisen varoituksen d. rehtorin päättämän erottamisen oppilaitoksesta tai opiskelija-asuntolasta korkeintaan kolmen kuukauden määräajaksi e. opiskelija-asioiden toimielimen päättämän erottamisen oppilaitoksesta yli kolmen kuukauden ja enintään vuoden määräajaksi. f. opiskelija-asioiden toimielimen päättämän erottamisen opiskelija-asuntolasta yli kolmen kuukauden määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi.