Osaamisen tunnistamista kehitetään valtakunnallisesti

Hankkeet

TEM ja OKM ovat asettaneet 1.7.2021 – 31.12.2024 väliselle ajalle osaamisen tunnistamisen työryhmän, jonka tehtävänä on edistää virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella, kuten työssä ja muutoin elämänkaaren aikana hankitun osaamisen tunnistamisen menetelmien ja työvälineiden luomista. Työ on osa parlamentaarista jatkuvan oppimisen uudistusta ja sen toimenpiteet rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF).

Työryhmän joulukuussa 2022 julkaisema väliraportti sisälsi asiantuntijakeskusteluihin perustuvan kuvauksen osaamisen tunnistamisen nykytilasta, kehittämisehdotuksia sekä ehdotuksia aihepiiriin liittyvistä kokeiluista. Lisäksi raportissa ehdotettiin kuutta osaamisen tunnistamisen valtakunnallista periaatetta. Valtakunnalliset periaatteet korostavat oppimisen monimuotoisuutta ja osaamisen tunnistamista taitona, jota voi oppia ja harjoitella koko elämän ajan. Valtakunnallisissa periaatteissa tuodaan esille myös, että riittävää tukea ja ohjausta tarvitaan eri elämäntilanteissa.

Työryhmän ehdottamien kokeiluiden tavoitteena on edistää muualla kuin koulutusjärjestelmän sisällä syntyneen osaamisen tunnistamisen menettelyiden ja työvälineiden kehittämistä.

Hyria toteuttaa parhaillaan kahta työryhmän työn tueksi hankittua kokeilua. Hyrian toteuttamat hankkeet ovat kotoutumisjärjestelmän ulkopuolelle jäävien maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen mallin kehittäminen ja pk-yrityksille soveltuvien osaamisen tunnistamisen menetelmien kokeilu. Hankkeissa kokeillaan ja kehitetään näille kohderyhmille sopivia menetelmiä eri tavoin hankitun osaamisen tunnistamiseksi. Hyrian lisäksi pk-yrityksille suunnattua kokeilua toteuttaa Discovery Street Oy ja Sosiaalipalvelu Ote. Maahanmuuttaneille kohdistetun kokeilun muut toteuttajat ovat Axxell Utbildning Ab ja Spring House Oy.

Työryhmälle annettiin tehtäväksi pohtia myös tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamista. Tämä sisältää ehdotuksen viitekehyksen säädöspohjan muutoksesta sekä ehdotuksen selvityksestä epävirallisten ja pienten osaamiskokonaisuuksien ottamisesta mukaan viitekehykseen. Selvitystyö käynnistyy talvella 2023-2024.

Osaamismerkkien kehittämisen osalta työryhmä on ehdottanut määritelmää ja periaatteita osaamismerkeille ja niiden laadulle sekä osaamismerkkien tunnettuuden ja käytön edistämistä. Hankkeessa onkin juuri käynnistymässä selvitys ja pilotit koskien kiertotalouden osaamismerkistöä työikäisten käyttöön.

Osaamisen tunnistamisen hyvien käytäntöjen levittämiseksi on käynnissä selvityshanke erityisesti työpaikkojen osaamisen tunnistamisen käytännöistä, menetelmistä ja työkaluista. Selvityshanketta toteuttavat Demos Helsinki, Innolink Research Oy ja Tieke.

Vuoden 2024 lopussa työryhmä valmistelee käynnissä olevissa kokeiluissa ja selvityshankkeissa kerätyn tiedon ja kokemusten pohjalta loppuraporttinsa. 
 

 

Lisätietoja: 
Jenni Larjomaa, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, jenni.larjomaa@gov.fi