Watt in steam (Erasmus+ KA2 -hanke)

Mikä on Watt in Steam (Women as Trainers/Teachers in Science, Technology, Engineering (arts) and Mathematics) -hanke

Hankkeessa pyritään löytämään keinoja, joilla lisättäisiin naispuolisten opettajien ja asiantuntijoiden määrää teknisillä aloilla. Monilla tekniikan aloilla kärsitään työvoimapulasta, ja samalla voidaan todeta, että noin 50 prosentille potentiaalisesta työvoimasta ei ole markkinoitu STEM -aloja aktiivisesti. Tekniikan aloilla työ nykyään on kevyempää ja siistimpää kuin aiemmin, ja naisten osuuden kasvattamiseen ei ole esteitä. Naispuolisten opettajien ja asiantuntijoiden toimiminen roolimalleina lisäisi STEM - alojen houkuttelevuutta myös nuorten naisten keskuudessa.

Yhteistyökumppanina ovat MBO Raad (the Netherlands), ROC van Twente (the Netherlands), ROC Mondriaan (the Netherlands), Sataedu (Suomi), Forma Azione (Italy), BBS Soltau (Germany), TO Bisdom Hasselt vzw-Scholl-BK (Belgium), Fjölbrautaskólinn í Breiðholti (Iceland) ja FORAVE (Portugal).

Miksi hanke on merkityksellinen?

Naisten osuus tekniikan aloilla ei ole vain Hyriassa tai Suomessa oleva ilmiö, vaan kysymys on Euroopan laajuisesta asiasta. Stereotypiat naisten ja miesten ammateista ja aloista juurtuvat lapsiin jo pienenä https://www.youtube.com/watch?v=G3Aweo-74kY ja siksi on tärkeää, että koulutuksen järjestäjät ottavat strategioissaan huomioon naisopettajien rekrytoinnin merkityksen tekniikan aloille (roolimalleina) sekä tukevat ylipäätään naisten kouluttautumista ja työllistymistä tekniikan aloille ja siellä pysymistä. Opiskelijoiden osalta vaikuttamistoimenpiteet sukupuolineutraaleista aloista tulee kohdistaa myös vanhempiin (äitieihin).

Hankkeen aikana eri maiden oppilaitokset tuottavat tietoa omien maidensa tilanteesta liittyen naisten osuuteen STEM –aloilla ja ammatillisen koulutuksen sektorilla, sekä kertovat haasteista, kokemuksistaan ja parhaista käytänteistään. Hankkeen tuottamalla tiedon avulla mm. pohditaan naisten osuuden mahdollista huomioimista tekniikan alojen rekrytoinneissa, tukemaan naisopettajien ja opiskelijoita työskentelyä ja oppimista STEM –aloilla, lisäämään sukupuolineutraaleja oppimisympäristöjä ym., sekä avataan keskusteluja tekniikan alojen yritysten kanssa tekijöistä, joilla voi olla merkitystä naisten osuuden kasvattamiseen henkilöstössä, esim. työskentely-ympäristöt.

Tavoitteet

Huomioidaan erilaisissa toiminnoissa hankkeen aihepiiri, eli tuodaan näkyväksi asioita, joilla voidaan lisätä naisten/tyttöjen kiinnostusta tekniikan aloja kohtaa sekä opettajina/ohjaajina ja opiskelijoina, esim. seuraavin toimenpitein:

· Avataan keskustelu henkilöstöhallinnon ja osastojen esimiesten kanssa mahdollisista toimenpiteistä, joilla voitaisiin lisätä naisten osuutta opetus- tai ohjaushenkilöstössä tekniikan aloilla.

· Pohditaan yhteistyössä yritysten kanssa alan houkuttelevuuden lisäämistä naisten keskuudessa. Kartoitetaan naisten osuutta alueen yrityksissä ja naisille ominaisten piirteiden merkitystä alan työtehtävissä (huolellisuus, tarkkuus). Onko mahdollista yritysyhteistyössä testata hybridiopettajuutta pienessä määrin? Naispuolisia ammattilaiset workshoppeja tai luentoja oppilaitoksessa.

· Peruskoululaisten tutustumistilaisuudet koululla; painotetaan alan soveltuvuutta tytöille. Mahdollisuus laajaan urakehitykseen, esim. opettajaksi, palkkasiat vs. esim. lähihoitaja ym. Otetaan markkinointitiimi pohtimaan toteutusta ensi vuodelle jo hyvissä ajoin, tuotetaan tytöille suunnattua markkinointimateriaalia yhdessä yritysten kanssa.

· Pohditaan oppimisympäristöjen houkuttelevuutta

· Avaruus

· Siisteys

· Nykyaikainen laitekanta

· Visuaalinen raikkaus ja värimaailma: tuetaan visuaalisuudella sitä tosiseikkaa, että työ ei ole enää likaista ja raskasta

· Robotiikka

· 3D -tulostus

· Lasertekniikka

· Peruskoulujen opojen koulutusalatietoisuuden päivitys tekniikan aloilta. Järjestetään opojen työelämäpäiviä ja vierailuja ammatillisessa oppilaitoksessa ja/tai yrityksissä

· Yhteistyö peruskoulujen kanssa eli tuetaan tekniikasta kiinnostuneita tyttöjä valitsemaan tekniikan ala toisella asteella (esim. teknisen työn opettajat, robotiikka, muut tekniikan alan toiminnot peruskouluissa ym.)

· Hyriasta tekniikan aloilta valmistuneiden tyttöjen tarinoiden nostaminen suuremmassa markkinoinnissa (roolimalli)

 

Hankkeen toteutusaika: 1.11.2018–31.10.2021

Rahoitus: Rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätietoja