Pitovoimaa luvan opintoihin

Mikä on Pitovoimaa luvan opintoihin -hanke

Hankkeessa kehitetään luonnonvara-alan opintoihin kiinnittymisen toimintamalleja ja -opinto-ohjausta huomioiden alan kausiluonteisuuden vaihtelut sekä opiskelijoiden erilaiset taustat ja valmiudet opintoihin. Lisäksi kokeillaan toimintakulttuuria ja ryhmäyttämistä tukevia työtapoja yhteisöllisyyden tukemiseksi. Verkostoyhteistyössä testataan toimintamalleja, joilla tunnistetaan ja tuetaan opiskelijan sosiaalisia suhteita, mielenterveyttä ja itsenäistä toimijuutta.

Hanke kuuluu Oikeus osata-ohjelman painopisteeseen 1.1 Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen. Hanke toteutetaan 7 oppilaitoksen verkostona ja hanketta koordinoi Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO.

Miksi hanketta tarvitaan

Luonnonvara-alan opiskelijat muuttavat opintojen perässä uudelle paikkakunnalle ja -oppilaitoksen järjestämiin asuntoloihin. Opintoihin hakeutuu opiskelijoita, joiden odotukset opinnoista eivät vastaa alan fyysisiä sekä henkisiä vaatimuksia. Ulkomaalaisilla opiskelijoilla on edellisten lisäksi kielellisiä ja kulttuurieroista johtuvia haasteita. Opiskelijoina on myös työelämässä olevia, jolloin kontakti oppilaitokseen jää vähäiseksi. Opiskelijat kokevat turvattomuutta ja heikkoa opintojen ohjausta. Myös ohjaushenkilöstö tarvitsee lisäosaamista ottaa luva-alan erityispiirteet huomioon opintojen ohjauksessa, opintojen näkyväksi tekemisessä sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Hankkeen tavoitteet

Opintojen aikaisen ohjauksen kehittäminen:

· Ehkäistä luonnonvara-alan opintojen keskeyttämistä ja vahvistaa alalle hakeutuvien opiskelijoiden kuvaa alan opinnoista, niiden etenemisestä ja suorittamisen tavoista

· Kehittää opintoihin kiinnittymisen malleja sekä opinto-ohjausta luonnonvara-alan erityispiirteet huomioiden

Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen:

· Vahvistaa opiskelijoiden oman toiminnan kautta yhteisöllisyyttä, ryhmäytymistä ja yhteisöön kuuluvuutta

· Osallistaa opiskelijat yhteistyössä nuoriso-, sote-, järjestötoimijoiden ja osaamiskeskus Nuoskan kanssa kehittämään luonnonvara-alalle sopivia toimintatapoja, joilla voidaan tunnistaa ja tukea opiskelijoiden sosiaalisia suhteita, mielenterveyttä ja itsenäistä toimijuutta

· Hankkeessa opinnollistetaan opetusmaatiloilla tehtävää työtä. Tavoitteena on työntekemisen kautta opintojen edistäminen sekä opiskelijoiden oman urasuunnittelun tukeminen.

Hankkeen toimenpiteet

· Täsmennetään luva-alalle hakeutuvien opiskelijoiden mielikuvaa alan opinnoista ja tuotetaan visuaalista materiaalia kuvaamaan alan opintojen kulkua sekä tutkintojen sisältöjä. Kehitetään hakeutumisvaiheen opiskelijavalinnan työkaluja tunnistaa riskitekijöitä opintojen keskeytymistä ehkäisevästi.

· Opintoihin kiinnittämiseksi kehitetään opintojen alkuun opva-opintoja luva-alaa tukeviksi ja kiinnitetään huomiota HOKS-osaamiseen ja sen laatuun huomioiden luva-alan opiskelijoiden elämäntilanteet. Opiskeluihin kiinnittämisessä huomioidaan oppimis-/opiskeluvalmiuksien kehittäminen myös etäopiskelun näkökulmasta. Opo-vastuuohjaaja –työpariyhteistyötä kehitetään ja tiivistetään HOKSauksessa.

· Luva-alan opinto-ohjaajien tuntemusta alan yritystoiminnasta sekä -työpaikoista lisätään yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa. Opo-ope työparilla kehitetään koso-opso -sopimuksella opiskelevien ohjaus- ja henkilökohtaistamisosaamista opintoihin kiinnittämiseksi ja ohjaustuen antamiseksi.

· Yhteisöllistä toimintakulttuuria edistetään osallistamalla opiskelijat pohtimaan hyvinvointia tukevaa toimintaa. Toteutetaan tarveperusteisesti opiskelijoiden suunnitteluiden pohjalta esim. ilta-ajalle toimintoja ja tuetaan asuntolaviihtyvyyttä. Toimintatapoina ovat vertaistoiminta ja-ohjaaminen opiskelijoiden itsensä toteuttamina. Työtä tukevat Nuoskan-, nuorisopalveluiden-, sote- sekä järjestöjen palvelut ja valmiit valmiit mallit. Hankkeessa tehtävä verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa lisää palveluiden saatavuutta ja oikea-aikaisuutta.

· Maatilan töiden tekeminen myös vapaa-ajalla on monelle opiskelijalle luontaista. Opinnollistamisessa käydään läpi opetusmaatilojen työtehtävät, joissa opiskelijat voivat suorittaa erilaisia työtehtäviä suunnitellusti ja määritetään opintojen kirjaaminen. Esim. yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavat asuntolakurssit ja eläintenhoito. Lisäksi tuetaan opiskelijoita löytämään työelämästä alaan tutustumista varten työpaikkoja.

 

Toteutusaika 1.1.-2021-30.6.2022

Rahoittaja Opetushallitus, Oikeus osata -ohjelma