OikeusOsata Turva -hanke

Mikä on OikeusOsata Turva -hanke

Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden sekä henkilöstön turvallisuusosaamista eri mallein ja menetelmin. Opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuustietoisuus lisääntyy ja toimintakyky paranee erilaisissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Oppilaitoksen henkilöstön turvallisuusosaaminen vahvistuu sen eri osa-alueilla.

Opiskelijoiden turvallisuusperehdytyksen vaikuttavuus paranee. Oppilaitosyhteisön jäsenet sitoutuvat yhteiseen turvallisuusajatteluun ja oppilaitoksen arki muuttuu vakiintuneeksi turvallisuuslähtöiseksi toiminnaksi. Turvallisuuteen vaikuttavat ilmiöt tunnistetaan ja niihin varaudutaan ja reagoidaan. Turvallisuuden lisäämiseen syntyy työkaluja. Opiskelijat ja henkilöstö kokevat oppilaitoksen ja sen oppimisympäristöt fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseksi.

OikeusOsata Turva-hanke kuuluu Oikeus osata-ohjelman painopisteeseen 2.4. Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen. Hanketta koordinoi Esedu ja hanketta toteuttaa kaikkiaan 8 kumppanioppilaitosta.

Miksi hanketta tarvitaan

Hyrian kampusten turvallisuustoiminnan yhdenmukaistaminen ja sen vakiinnuttaminen jokaisen hyrialaisen (henkilökunta ja opiskelijat) toiminnaksi on nostettu tärkeäksi kehittämiskohteeksi mm. syksyllä 2020 tehdyn turvallisuusselvityksen pohjalta. Hyriassa on keväällä 2020 valmistunut turvallisuuspolitiikka, joka on lanseerausvaiheessa.

Hankkeen tavoitteet

· Hyrian turvallisuuspolitiikan jalkauttaminen hyrialaisten (henkilökunta ja opiskelijat) arkeen vakiintuneeksi toiminnaksi.

· Turvallisuusasioiden sisällyttäminen laajasti osaksi henkilöstön perehdytysprosessia. Tällä halutaan saavuttaa tilanne, jossa uuden työntekijän turvallisuusajattelu alkaa kertyä heti alusta alkaen.

Hankkeen toimenpiteet

· Opiskelijoiden osallistaminen turvallisuusteemaan: Opiskelijahaastattelut sekä koko hankkeen ajan toteutuva tiivis vuoropuhelu opiskelijoiden kanssa osallistaen mm. opiskelijakuntia. Opiskelijaosallisuuden kautta saadaan dataa ja ymmärrys siitä, mitkä asiat Hyrian opiskelijoille rakentavat turvallisuuden kokemusta ja arjen ohjeita ja malleja kyetään rakentamaan ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

· Toteutetaan henkilöstölle ja opiskelijoille osoitetut turvallisuustapahtumat/ turvallisuusaiheiset webinaarit, laaditaan niihin materiaalit. Tapahtumien ja webinaarien tueksi ja taustalle rakennetaan turvallisen arjen ohjeet.

· Laaditaan Hyrian turvallisuuspolitiikkaan perustuva Hyrian turvallisuuskäsikirja nivoen yhteen tarpeelliset ohjeet eri osa-alueilta (esim. turvallisuus-, pelastus- ja kriisisuunnitelmat).

· Hyödynnetään uudenlaisia toimintaratkaisuja ja digitaalisia kanavia turvallisuuspolitiikan käytäntöön jalkauttamisessa ja turvallisuustietoisuuden herättämisessä: Vuoden turvallisuustekopalkinto -käytänteen pilotointi, Hyrian Turvallisuusmestari -kilpailun ja tittelin pilotointi.

· Laaditaan pelillistämistä hyödyntävä malli uusien työntekijöiden turvallisuusteemaan perehdyttämiseksi: Kuukausittain toteutus, jossa käsitellään tietoiskumaisesti mm. kulunvalvonta, yleinen valvonta, kampusalueen turvallisuus, esim. läheltä piti -ilmoituksen laatiminen, viranomaisyhteistyö.

· Rakennetaan ja pilotoidaan turvallisuuskävely-toimintamalli osaksi uusien työntekijöiden perehdyttämistä sekä turvallisuustietoisuuden ylläpitämistä.

 

Toteutusaika 15.12.2020-31.10.2022

Rahoittaja Opetushallitus, Oikeus osata -ohjelma

Lisätietoja