Arviointi

Opintojen alussa vastuuvalmentaja ja kyseisen oppiaineen opettaja tiedottavat kaikille opiskelijoille ja arviointiin osallistuville arvioinnin periaatteet ja niiden soveltamisen.

Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia, jotta päästään perustutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

Oppimisen arviointi on ensisijaisesti oppimisen etenemisen seuraamista ja opiskelijan osaamisen kehittymisestä sekä palautteen antamista lähinnä sanallisesti. Oppimisen arviointi ei vaikuta tutkintotodistukseen tulevaan arvosanaan, joten arvosanoja ei anneta. Keskeistä on, että opiskelija saa oppimisestaan ohjaavaa ja kannustavaa palautetta sekä oppilaitoksessa opiskelunsa aikana että työssäoppimisen aikana.

  • Opettajalla on kaksi viikkoa aikaa suorittaa päättyneen kurssin arviointi. Voit seurata opintojesi edistymistä opiskelijahallinto-ohjelma Wilmasta (https://hyria.inschool.fi/). Saat syyslukukauden alussa Wilma-tunnukset vastuuvalmentajaltasi sekä ohjeet ohjelman käyttöön.
  • Arviointi tukee ammatillista kasvuasi ja kehittymistäsi. Parhaimmillaan se vahvistaa myönteistä minäkuvaasi ja opiskelumotivaatiotasi. Arvioinnilla sinua ohjataan myönteisesti omien tavoitteidesi saavuttamiseen ja kehitetään itsearviointitaitojasi. Arviointi tuottaa tietoa osaamisestasi sinulle itsellesi, opettajille ja työnantajille sekä huoltajillesi, jos olet alle 18-vuotias.
  • Osaamisesi todennetaan näytöillä, joiden arvioinnin kohteina ovat työprosessien, -menetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta sekä työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta.
  • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana osoittamasi osaaminen huomioidaan niiden ammatillisten opintokokonaisuuksien arvioinnissa, joihin työpaikalla tapahtuvaa oppimista sisältyy. Erillistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvosanaa ei anneta.

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Jos olet tyytymätön saamaasi arvosanaan, voit pyytää arvioijilta (eli opettajalta tai kouluttajalta) kirjallisesti arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada tieto arvioinnista. Arvioijat tekevät päätöksen arvioinnin tarkistamisesta.

Jos tämän jälkeen olet edelleen tyytymätön arviointiin, voit pyytää kirjallisesti oikaisua arvioinnin tarkistuspäätöksestä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos opiskelet tutkintotavoitteisessa koulutuksessa, oikaisupyyntö tehdään asianomaiselle työelämätoimikunnalle. Jos opiskelet valmentavassa koulutuksessa, teet oikaisupyynnön rehtorille.

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Jos opiskelijan osaamisen arviointi on hylätty, Hyria järjestää mahdollisuuden osaamisen osoittamisen uusimiseen.

Opiskelijalla on mahdollisuus myös osaamisen arvioinnin perusteella annetun hyväksytyn arvosanan korottamiseen. Arvosanan korottaminen tapahtuu tutkinnon osittain tai sellaisissa kokonaisuuksissa, joista annetaan arvosana. Yto-aineiden arvosanan korottaminen tapahtuu pääsääntöisesti tutkinnon osa-alueittain (esim. matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp).

Jos opiskelija ei ole enää oppilaitoksen kirjoilla, Hyria voi järjestää opiskelijalle mahdollisuuden myös osaamisen arvioinnin perusteella todistukseen annetun hyväksytyn arvosanan korottamiseen. Tällöin opiskelijalta peritään arvosanan korottamisesta maksu, joka on 100 €/arvosana, Hyrian johtavan rehtorin päätöksen mukaisesti. Arvosanojen korottaminen tehdään aina voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Korotetuista ammatillisista tutkinnon osista annetaan todistus suoritetuista tutkinnon osista. Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osalta annetaan ainoastaan opintosuoritusote, jossa korotetut osa-alueiden arvosanat näkyvät. Opiskelijan aiemmin saamaa tutkintotodistusta ei muuteta arvosanojen korottamisen yhteydessä.

Ammattikorkeakoulut ottavat huomioon syksyn 2023 yhteishausta lähtien ammatillisen perustutkintojen arvosanakorotukset ja tutkinnon uuden keskiarvotiedon todistusvalinnassa. Todistusvalinnassa otetaan huomioon korotetut arvosana- ja keskiarvotiedot, jotka ovat suoritettu 1.7.2023 alkaen ja jotka saadaan suoraan KOSKI-tietovarannosta opiskelijavalintarekisteriin ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen toteuttamista varten.

Aina arviointia uusittaessa tai arvosanaa korotettaessa, tulee opiskelijan ensin neuvotella opettajan kanssa osaamisen riittävyydestä uusintanäyttöön, jonka jälkeen opettaja määrittää näytön uusinnan ajankohdan.

Saat Arvioinnin oikaisupyyntö -lomakkeen opintotoimistosta.