Välkky TOPPIS

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen joustava yhdistäminen

Mikä on Välkky TOPPIS?

Hyria koulutus Oy on mukana hankeverkostossa, jossa hankkeen koordinaattorina toimii Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky. Muut verkostotoimijat ovat Koulutuskuntayhtymä Tavastia,  Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Kiipulasäätiö. Verkostoyhteistyöyrityksiä ovat Osuuskauppa Hämeenmaa, OpTeam, Tredu ja Winnova.

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustushankkeet toteutetaan Hyriassa siten, että hankkeiden toteutukseen osallistuu sekä opetushenkilöstöä että oppisopimuskeskuksen henkilöstöä.

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää aikaisempien kehittämishankkeiden kokemuksia sekä koulutusorganisaatiossa jo olemassa olevaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen osaamista. Aikuiskoulutuksen osaajat jakavat tietoa ja työkaluja nuorten puolen opettajille.

Miksi hanketta tarvitaan?

Tavoitteena on luoda joustavia opintopolkumalleja, joissa opiskelija siirtyy koulutusmuodosta toiseen. Tämä edellyttää opettajien ohjausosaamista ja hyvää työelämäyhteistyötä. Tärkeää on tiivistää toimijoiden yhteistyötä.

Opiskelijan opintojen henkilökohtaistamisen tärkeys korostuu. Jokainen opiskelijan oppimispolku suunnitellaan yksilöllisesti ja sitä seurataan sekä täydennetään opiskelun aikana.

Verkostoissa hankittua osaamista hyödynnetään tehokkaasti ja alakohtaisten ryhmien yhteistyötä jatketaan.

Tavoitteet

 • Opiskelijalle työvaltainen, joustava, yksilöllinen oppimispolku tutkinnon osittain. Opiskelijat siirtyvät työvaltaiseen opiskelumalliin joustavasti kevään ja kesän 2017 aikana. Tavoitteena on tutkinnon osan/osien tai koko tutkinnon suorittaminen.

 • Työpaikoilla tapahtuvan monipuolisen oppimisen mahdollisuuksien lisääminen yhteistyössä työelämän kanssa.
 • Nuorisopuolen opettaja käy yrityksissä yrityspalveluiden/ oppisopimuspalveluiden asiakasvastaavien kanssa (vähintään 1- 2 yrityskäyntiä), jolloin opettaja oppii ymmärtämään yritys- ja yhteisöasiakkaiden tarpeita laajemmin sekä tulee tietoiseksi kaikista koulutusmuodoista sekä yhteistyömahdollisuuksista.

 • Hankkeesta saatujen kokemusten arviointi, kehittäminen ja tiedottaminen.

Toteutus

Hanke toteutetaan tehdyn hankeverkoston työnjaon mukaisesti.

1. x+y -suunnittelu: Hyria koulutus Oy, Ulla Poutiainen

 • Laajennetaan x+y mallit osaksi kaikkia perustutkintoja: eripituiset oppisopimuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhdistelmät.
 • Hyödynnetään verkostojen osaamista ja edellisten Välkky-hankkeiden (JoustoVälkky ja Liiketalouden TOP10) hyviä käytänteitä ja kokemuksia työpajapäivillä.
 • Kutsutaan työelämän yhteistyöyrityksiä suunnittelemaan käytännön toteutuksia työelämäyhteistyön laajentamiseksi.
 • Nuorisopuolen opettajat osallistuvat yritysyhteistyöhön laajemmin ja samalla he voivat neuvotella yritysten kanssa koulutus- ja työvoimatarpeista opiskelijoiden työllistymiseksi.


2. Modulointi: FAI, Aino Airaksinen

 • 2+1 malli
 • Opetuksen moduulimuotoisuus, työelämässä sekä kesä- ja muina loma-aikoina on joustavaa, opiskeluaikojen lyheneminen
 • Joustava ja ajankohdasta riippumatonta opintojen aloitus
 • Nuorten ja aikuisten opetusryhmien yhdistäminen


3. Henkilökohtaistamisen prosessi: VAAO, Teija Kunelius (ja Paul Välimaa)

 • opettajien osaamisen vahvistaminen: henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnistaminen, opetuksen modulointi, työelämäyhteistyö ja verkostoituminen
 • koulutus ja tuki: opintojen henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnistaminen
 • nuorisopuolen opettajat osallistuvat yrityskäynteihin aikuispuolen opettajien työparina (tavoite 2 kertaa /opettaja)


4. Ohjaus, urasuunnittelu ja tuki: Tavastia, Minna Ylieskola

 • Vertaisryhmät yksilöllisten polkujen toteuttajille: suunnitella opintojen etenemisen seurantaan malli, jossa kuvataan vastuulliset toimijat ja toimintatavat opintojen suorittamisen varmistamiseksi
 • Mentoreiden/vastuuohjaajien koulutus
 • Tutor-opiskelijajärjestelmän luominen, jossa aiemmin aloittaneet opiskelijat toimivat tulokkaiden tukihenkilöinä
 • Pilotoidaan joustavien opintopolkujen ohjausmallia ja pyritään löytämään paras malli tukea opiskelijaa yksilöllisillä poluilla.
 • Tehostetaan osaamisaloilla tapahtuvaa yksilöllistä ohjaamista ja urasuunnittelua myös perusopintojen jälkeen.


5. Lisäksi yhteiset tutkinnon osat (ytot): Kiipula, Petteri Ora

OKM_tekstilogo

Toteutusaika:  30.9.2016-31.12.2017

Rahoitus:         Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja

Hyria koulutus Oy

Ulla Poutiainen

asiakasvastaava, projektipäällikkö

puh. 050 348 2904

ulla.poutiainen(at)hyria.fi