SOTEFO


MIKÄ ON SOTEFO-PROJEKTI?

SOTEFO - Koulutuksen ja työelämän virtuaalinen oppimisfoorumi ja uudet teknologis-pedagogiset toimintamuodot sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutuksessa

MIKSI PROJEKTIA TARVITAAN?

Aikuiskoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä edellyttää oppilaitoksilta työelämäsuhteiden ja -osaamisen vahvistamista ja kehittämistä. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa on edelleen tarvetta sekä työssäoppimisen ohjaajien ja arvioijien koulutukseen että opettajien ammattitaidon päivittämiseen mm. työelämäjaksojen avulla. Työelämän ja oppilaitosten välisessä yhteistyössä ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa ei ole kuitenkaan riittävästi hyödynnetty teknologis-pedagogisia innovaatioita tai esimerkiksi sosiaalista mediaa työvälineenä.

PROJEKTIN TAVOITTEET

Projektin tavoitteena on luoda sosiaali- ja terveysalan oppimisfoorumi, joka lisää vuorovaikutusta työelämän ja oppilaitoksen välillä, tukee työpaikkaohjaajien ja arvioijien oppimista verkossa opiskeltaessa sekä opettajien ja työpaikkaohjaajien ohjaustyötä opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen aikana.

TOIMINNOT

  • Suunnitellaan ja toteutetaan uusi virtuaalinen oppimisfoorumi, jota voidaan hyödyntää sekä koulutuksissa että työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä
  • Toteutetaan työpaikkaohjaajakoulutuksia ja tutkintotilaisuuksien arvioijakoulutuksia
  • Tuotetaan opetusmateriaaleja ja ohjeistusta teknologis-pedagogisten välineitten hyödyntä-miseen
  • Toteutetaan sosiaali- ja terveysalan kouluttajakoulutusta ja työelämäjaksoja

Toteutusaika 1.4.2010 – 31.8.2013
Rahoitus Euroopan sosiaalirahasto (Oph)
Hanketta koordinoi ja hallinnoi Etelä-Karjalan aikuisopisto Aktiva. Partnereina hankkeessa ovat Hyria Koulutus oy sekä Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisyksikkö.

LISÄTIETOJA

hankepalvelut(at)hyria

http://sotefo.wordpress.com/

vipuvoima EU 2007-2013
ESR lippu vanha
Hyria SOTEFO