On the go – Towards Multicultural Nursing Teams VETPRO

Mikä oli ON THE GO – TOWARDS MULTICULTURAL NURSING TEAMS VETPRO -projekti?

Tämän Euroopan unionin Leonardo da Vinci -ohjelman tukeman asintuntijaliikkuvuushankkeen avulla sosiaali- ja terveysalan opettajille, kouluttajille ja työelämäkumppaneille mahdollistettiin vierailu- tai ohjausjakso hankkeen kohdemaissa Tanskassa, Romaniassa tai Norjassa. Pohjoismaat ovat työperäisen muuton vastaanottavia maita, kun taas Romania on työperäisen muuton lähtömaa.

Hankkeen koordinaattorina toimi Hyria ja partnerina Amiedu. Ulkomaiset partnerit olivat Attendo Oy, Paulus Sykehjem Norjasta ja Carol Davila Nursing School Romaniasta sekä UC Diakonissestiftelsen Tanskasta.

Miksi projektia tarvittiin?

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltoala potee jo nyt kasvavaa työvoimapulaa. Tilanne tulee lähitulevaisuudessa pahenemaan suurten ikäluokkien ammattilaisten jäädessä eläkkeelle. Tämän johdosta maahanmuuttajataustaisten hoitajien määrä suomalaisessa terveydenhuollossa lisääntyy. Alan työyksiköissä joudutaan kohtaamaan eri kulttuureista tulevia asiakkaita ja hoitamaan heitä yhdessä maahanmuuttajataustaisten kollegoiden kanssa. Eri kulttuureista tulevien hoitajien toimiva yhteistyö ja potilasturvallisuuden varmistaminen ovat esimerkkejä työyhteisöiden kohtaamista haasteista tulevaisuudessa.

Työyhteisöt kohtaavat suuria haasteita sekä työyhteisön toimivuuden että maahanmuuttajasairaanhoitajien kotoutumisen kannalta, mikäli työyhteisöissä ei panosteta perehdyttämiseen ja kokonaisvaltaisen työtyytyväisyyden saavuttamiseen. Työyhteisön valmennuksella pystytään lisäämään työtyytyväisyyttä ja sitä kautta myös hoitajien työhön sitoutumista ja Suomeen jäämistä.

Projektin tavoitteet

Hankkeessa tavoitteena oli mahdollistaa tutustuminen työperäisen maahanmuuton lähtömaiden sairaanhoitojärjestelmään, koulutukseen, sairaaloihin ja terveysasemiin. Ajatuksena oli välittää työelämäedustajille, kouluttajille ja opettajille tieto siitä, minkälaisista taustaoloista Suomeen tulevat hoitoalan työntekijät ovat kotoisin, minkälaista koulutusta he ovat saaneet ja minkä tasoista on Bulgarian ja Romanian sairaanhoito yleisesti.

Tutustumisvierailuja toteutettiin Norjaan ja Tanskaan, joissa on ollut vuosia paljon työperäistä maahanmuuttoa ja monikulttuurisia työyhteisöjä. Heillä on luotu materiaalia ja malleja monikulttuuristen työyhteisöjen toimivuuteen ja hyvinvointiin esim. Paulus Sykehjemin työtyytyväisyys/monikulttuurinen tiimi -tutkimus. Norjan ja Tanskan vierailut olivat benchmarkkaus-matkoja hyvin toimiviin monikulttuurisiin työyksiköihin.

Toiminnot

Hankkeessa toteutettiin kolme ryhmätutustumisvierailua; yksi Romaniaan, joka on työperäisen maahanmuuton lähettävä maa. Kaksi vierailua suuntautui Tanskaan ja Norjaan, jotka ovat Suomen ohella työperäisen maahanmuuton vastaanottavia maita. Ryhmätutustumismatkat toteutettiin syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana.  

Hanke oli rinnakkaishanke 2011 rahoitetulle On the Go – Towards Multicultural Nursing Teams IVT -liikkuvuushankkeelle. Hankkeessa terveysalan opiskelijat suorittivat työssäoppimisjakson ulkomailla ja valmentautuivat monikulttuurisuusmentoreiksi sekä Cofi- että Gateway-projektien aikana tuotettuja toimintamalleja hyödyntäen. Opiskelijaliikkuvuushankkeen myötä tuotettiin tulevaisuuden monikulttuurisuustietoisia ja -taitoisia työpaikkaohjaajia, jotka tiimissä toimiessaan vahvistavat sopeutumista, yhteishenkeä, työtyytyväisyyttä sekä työhön sitoutumista. VETPRO -hankkeessa toteutettiin myös muutamia asiantuntijavaihtoja tukemaan kohdemaan työpaikkaohjaajia ja työyhteisöjen monikulttuurisuusmentoreiksi valmentautuvia opiskelijoita. 

Toteutusaika: 1.8.2012–31.5.2014

Rahoitus:

Elinikäisen oppimisen ohjelma/Leonardo da Vinci. Suomen elinikäisen oppimisen ohjelman/Leonardo da Vinci -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Lisätietoja

Liisa Nuutinen

opettaja, kansainvälisyysvastaava, sosiaali- ja terveysala

puh. +358 50 4153 478

liisa.nuutinen(at)hyria.fi

LLP
Koulutus
cimo