Lumako - Luonnon ja maisemanhoitotöiden koulutushanke – osaavasta ympäristönhoidosta uutta työtä ja vetovoimaa maaseudulle

Mikä oli Lumako-projekti?

LUMAKO oli luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushanke. Luonnon ja maisemanhoitotöillä tai luonto- ja maisemapalveluilla tarkoitetaan luonnon ja kulttuurimaiseman hoitoon ja käyttöön liittyviä palveluita. Suojelu- ja monimuotoisuuskohteiden hoidon lisäksi palveluilla on merkitystä maisemanhoidossa, kulttuurikohteiden vaalimisessa, luonnon virkistyskäytössä ja luontomatkailussa.

Projektissa kehitettiin ja yhtenäistettiin alan täydennyskoulutusta. Projektiin osallistuneissa yhteistyöoppilaitoksissa järjestettiin kursseja luonnonhoitoon ja ympäristötöihin liittyvistä eri teemoista liittyen mm. taajama-alueisiin ja rakennettuihin ympäristöihin, perinnebiotooppeihin ja -maisemiin tai vesiensuojeluun, vesistö- ja rantakohteisiin. Helsingin yliopiston alaisen Ruralia-instituutin hallinnoimassa hankkeessa toimi Hyrian lisäksi seitsemän muuta oppilaitosta. Projektin kotisivut: http://www.luontoyrittaja.net/465.html

Miksi projektia tarvittiin?

Luonnon- ja maisemanhoito on uusi ja kehittyvä yritystoiminnan ala maaseudulla. Hoidettu maisema lisää alueiden vetovoimaisuutta. Lisäksi kansainväliset ja kansalliset luonnon monimuotoisuuden, maisemanhoidon ja vesiensuojelun tavoitteet velvoittavat luonnon- ja maisemanhoitotöihin. Monet kylien ja taajamien kulttuurimaisemat rantoineen ovat vaarassa kasvaa umpeen. Hoitamalla kohteita oikein edistetään myös luonnon monimuotoisuutta. Vesistöjen hoitotöillä parannetaan vesien tilaa ja kehitetään maaseudun asukkaiden ja mökkiläisten virkistyskäyttömahdollisuuksia. Luonnon virkistyskäyttö parantaa ihmisten psyykkistä ja fyysistä terveyttä, mutta vaatii jatkossa yhä enemmän hoidettuja reittejä ja rakenteita.

 • Luonnon- ja maisamanhoidon palvelujen kysynnän kasvaessa tarvitaan
  • alan erikoisosaamista lisäävää koulutusta
  • koulutuksen laadun valtakunnallista yhtenäistämistä
  • yhteisiä koulutusmateriaaleja.
 • Ammattitaidon todentamiseen ja töiden toteutuksen laadun varmistamiseen tarvitaan työtaidon osoittava todistus.
 • Erilaiset ympäristö- ja tukijärjestelmät sekä hoitosuunnitelmat edellyttävät kohteiden hoitamista oikein ja ammattitaidolla.

Projektin tavoitteet

 • lisätä maaseutuyrittäjien osaamista ja valmiuksia ympäristötöihin sekä monipuolistaa yritys- ja työmahdollisuuksia.
 • edistää yhteyksiä töiden tilaajien ja toteuttajien välillä
 • lisätä maaseudun ja asukasyhteisöjen (kylät) ympäristötietoisuutta ja luodaan pohjaa ekoinnovatiivisuudelle
 • lisätä koulutusta ja neuvontaa antavien valmiuksia heidän asiantuntijatyössään, mikä vahvistaa alan asiantuntijapalveluita sekä koulutuksen ja hankkeiden toteutusta.lisätään ja tuodaan esille ympäristön tilaa parantavia toimintatapoja, joilla on vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen, viihtyisyyteen ja vetovoimaisuuteen.

Toiminnot

 • luotiin kolmesta teemasta opintotarjotin sisältäen noin 20 opintojakson sisältökuvaukset ja oppimateriaalin, josta osa verkkomateriaalina
 • toteutettiin alan työ- ja yrittäjyysosaamiseen liittyen yhteensä noin 150 lähikoulutuspäivää alueellisesti eri maakunnissa noin 120 yrittäjälle, yrittäjäksi aikovalle ja työntekijöille, kouluttajille sekä neuvojille
 • ympäristötöihin perehdyttävässä lyhytkoulutuksessa toteutettiin noin 14 lähikoulutuspäivää. Koulutuksen osallistujatavoite oli 200 henkilöä.
 • koulutuksen hyväksytysti suorittaneille luotiin alan töiden osaamispätevyyttä osoittava dokumentti, jolla on arvoa mm. urakkakilpailutuksessa.

 

Hankkeen loputtua julkaistut raportit:

 HY/Ruralia/Raportteja104 (pdf) (7.8 MB)

 HY/Ruralia/Raportteja105/ (pdf) (15.1 MB)

HY/Ruralia/Raportteja106/ (pdf) (7.8 MB)

 

Toteutusaika       1.11.2011 - 31.1.2014

Rahoitus              Hämeen ELY (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto)

Lisätietoja

Hankepalvelut(at)hyria.fi

hyria

465-zGj-logo livia

salpaus rgb

Vakk logo

sedu logo1

POKElogo

eu lippu ja tunnuslause vanha

ELY logo1