LARK 3 – Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen, osallistaminen ja pilotointi

Mikä oli LARK 3-hanke?

LARK 3-hanke oli Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan koordinoima ja Opetushallituksen rahoittama laadunhallinnan kehittämisen verkostohanke. Hyria oli mukana yhtenä hankekumppanina yhdessä 15 ammatillisen oppilaitoksen kanssa.

LARK 3-hanketta edelsi hanke LARK 2 – Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen. Laatustrategian jalkauttamishanke oli Keudan koordinoima ja Opetushallituksen rahoittama verkostohanke samalla oppilaitosverkostolla. Hankkeen aikana järjestettiin workshopeja laadunhallinnan teemaseminaareina ja edistettiin laadunhallintatyötä partnerioppilaitoksissa. Hankkeen tuloksena kuvattiin Hyrian hyvänä käytänteenä ”Malli prosessien kuvaamiseen oppilaitoksessa”.

Miksi hanketta tarvittiin?

Hankekumppaneiden yhteisenä tavoitteena oli edistää Opetushallituksen laadunhallintajärjestelmän kriteerien käyttöönottoa. Hyria valittiin yhdeksi kriteerien pilotoijaksi kuuden muun hankkeen oppilaitoksen kanssa (kaikkiaan pilotteina Suomesta 34 oppilaitosta). Hyriassa järjestettiin pilotointipäivä maaliskuussa 2014, jolloin edustava joukko hyrialaisia eri henkilöstöryhmistä teki itsearviointia Opetushallituksen kriteereillä laaja-alaisen näkemyksen saamiseksi arviointikohteiden ja -kriteerien toimivuudesta.

LARK3-hanke toi resurssia itsearviointilaisuuksien suunnitteluun, koordinointiin ja tulosten hyödyntämiseen sekä mahdollisti kokemusten jakamisen verkostohankkeen muiden oppilaitosten kanssa. Itsearviointi tuli pakolliseksi kaikille ammatillisille oppilaitoksille laadunhallintajärjestelmän kriteereillä keväällä 2015.  

Tavoitteet

  • ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän arviointikohteiden ja -kriteerien pilotointi
  • laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearvioinnissa esille tulevien kehittämiskohteiden priorisointi ja tärkeimpien kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen 

Toiminnot

  • pilotoinnin yhteissuunnittelu hankepartnereiden kanssa ja erilaisten arviointitapojen suunnittelu
  • Hyrian itsearviointipäivän valmistelu ja toteutus (kuusi arviointitilaisuutta); henkilöstön osallistaminen arviointiin
  • niiden LARK 3-hankkeen partnereiden osallistumisen tukeminen, jotka eivät itse pilotoineet kriteerejä
  • pilotointikokemusten ja tulosten raportointi ja arviointi Hyrian sisällä ja LARK 3-hankeverkostossa kumppaneiden kanssa
  • Hyrian laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän kehittämiskohteiden priorisointi
  • tärkeimpien kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen

 

Toteutusaika: 1.1. – 31.12.2014

Rahoitus: Opetushallitus

LARK-hankkeiden materiaaleja: http://ammattikoulutuksenlaatu.wikispaces.com/home

Lue lisää laatutyöstä Hyriassa: http://www.hyria.fi/hyria/laatutyo_hyriassa

Lisätietoja 

hankepalvelut(at)hyria

                                                             oph r