FINLAND I & II - Fun InterNational Learning And kNow-how Development Opportunities I&II

Mitä olivat FINLAND I & II -projektit?

FINLAND I ja II -hankkeet olivat Euroopan unionin Leonardo da Vinci -ohjelman tukemia opiskelijaliikkuvuushankkeita, joissa toteutettiin yhteensä 114 opiskelijaliikkuvuutta 19 eri koulutusalalta. Liikkuvuudet olivat Hyrian nuorten koulutuksen 2. tai 3. vuoden perustutkinto-opiskelijoille, jotka suorittivat 4-15 viikon vaihtojakson ulkomailla.

Hankkeeseen osallistuneet 19 Hyrian koulutusalaa olivat: autoala, AV-viestintä, hiusala, kone- ja metalliala, laboratorioala, liiketalous, logistiikka-ala, luonto- ja ympäristöala, LVI-ala, maatalousala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, metsäala, puuala, puutarhatalousala, sosiaali- ja terveysala, sähköala, tieto- ja viestintätekniikka, kuva- ja mediataide ja vaatetusala.

Vastaanottavia partnereita oli yhteensä 22  kaikkiaan 16 eri Euroopan maasta: Espanja, Hollanti, Iso-Britannia, Puola, Slovenia, Slovakia, Portugali, Italia, Viro, Ruotsi, Ranska, Saksa, Turkki, Irlanti, Itävältä ja Tsekki.

Miksi projektia tarvittiin?

Hankkeen avulla mahdollistettiin Hyrian opiskelijoiden ammatillisen osaamisen ja kansainvälisten valmiuksien kehittyminen.

Tavoitteet

Tärkeimpänä tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ammatillista osaamista painottamalla elinikäisen oppimisen avaintaitojen kartuttamisen, johon työssäoppimis- tai opiskelujakso ulkomailla kattavasti vastaa. Vaihdon aikana opiskelijat kohtaavat uusia tilanteita, soveltavat jo oppimaansa tietoa käytännössä, omaksuvat uudet työtehtävät ja uudet teknologiset välineet niin töissä kun yhteydenpidossa kotimaahan, testaavat kielitaitoaan ja vertailevat esim. kestävän kehityksen ratkaisuja kohdemaassaan.

Lisäksi vaihdon aikana mahdollistuu opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kuten kulttuurituntemuksen, kielitaidon, monikulttuurisessa työympäristössä työskentelyn, vuorovaikutustaitojen kehittyminen sekä yksilöllinen kasvu ja itsenäistyminen.

Hankkeessa myös pilotoitiin uudistettuja liikkuvuustoimintoja.

TOIMINNOT

Hankkeen aikana 114 Hyrian opiskelijaa suoritti kansainvälisen työssäoppimis- tai opiskeluvaihtojakson Euroopassa.

Toteutusaika: 1.8.2011 – 31.5.2014

Rahoitus: Elinikäisen oppimisen ohjelma/Leonardo da Vinci. Suomen elinikäisen oppimisen ohjelman/Leonardo da Vinci -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria.fi

LLP

Koulutus

cimo