Virtuaalivirtuoosit – opiskelijat oppimisympäristöjen kehittäjinä

Mikä Virtuaalivirtuoosit-hanke on?

Virtuaalivirtuoosit-hankkeessa kehitetään ammattitaidon saavuttamista tukevia virtuaalisia oppimisratkaisuja, joita toteutetaan pilotoiden. Samalla luodaan malleja ao. toteutuksille ja levitetään näitä malleja sekä hankeverkoston sisällä että oppilaitosten muissa verkostoissa. Ylätason tavoitteena on virtuaalisten opetus- ja ohjauskäytäntöjen ja toimintamallien käytön edistäminen.

Hankkeen tavoitteet

Virtuaalivirtuoosit hankkeen kantavana teemana on ”Opiskelijat kehittäjinä”. Opiskelijat otetaan mukaan kehittämistoimintaan ja heille annetaan siinä selkeä ja keskeinen rooli tasavertaisina kehittäjinä. Hankkeessa vahvistetaan opiskelijan osallisuuden kokemusta; opiskelija on aktiivinen tiedontuottaja oppiessaan yhteistoiminnallisesti. Monipuoliset digitaaliset ratkaisut hyödyntävät yksilöllisiä opintopolkuja.  

Projektioppiminen, aikasidonnaisuudesta luopuminen ja oppimisympäristöjen monipuolistaminen tukevat oppimiskeskeisyyttä. Periaatteena on, että opiskelija voi oppia ajasta ja paikasta riippumattomasti omaan tahtiin. Tavoitteena on opiskelijoiden motivaation lisääntyminen, keskeyttämisten vähentyminen ja läpäisyn tehostuminen. 

Hankkeen kaikki kehittämisprosessit toteutetaan noudattamalla palvelumuotoilun prosessia: ei oleteta, että nuoret ovat tietynlaisia, vaan he ovat itse aktiivisia toimijoita. Kun nuoret suunnittelevat toimintoja nuorille, palvelun onnistumisen ja houkuttelevuuden edellytykset ovat paremmat.  

Hankkeessa mallinnetaan seuraavia toimintakulttuurin muutokseen tähtääviä toimintatapoja:

  • Miten opiskelijat opastavat opettajia ja työelämää
  • Miten opettajat, opiskelijat ja työpaikkaohjaajat luovat ja jakavat tietoa yhdessä esimerkiksi välittämällä teknologisia ratkaisuja uusiin ympäristöihin
  • Mallinnus siitä, miten opettajat, opiskelijat ja työpaikkaohjaajat toimivat yhdessä virtuaaliympäristössä

Toteutus

Hankeverkostoon kuuluvat Hyrian kanssa Vantaan ammattiopisto Varia (koordinaattori), Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Raahen koulutuskuntayhtymä ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Verkoston sisällä on sovittu kunkin toteuttajan osalta aihealueista, joihin keskitytään.  

Hyria keskittyy Virtuaalivirtuoosit-hankkeessa seuraaviin sisältöihin:

  • Kehitetään pelillisiä virtuaaliympäristöjä, joita käytetään erilaisissa tilanteissa, kuten yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisessa ja työssäoppimisen ohjaamisessa
  • Luodaan pedagogisen pelikäsikirjoittamisen malli, jota voidaan soveltaa alasta riippumatta
  • RFID- ja NFC-tekniikoiden hyödyntäminen koulutusten toteutuksessa.

 

Toteutusaika:               8.6.2015 – 31.12.2016

Rahoitus:                     Opetushallitus

Lisätietoja

Niilo Korhonen, verkkopedagogi                                         oph r

niilo.korhonen(at)hyria.fi                                                         

Puh. 045 7731 1562