SOTEFO

Mikä oli SOTEFO-projekti?

SOTEFO - Koulutuksen ja työelämän virtuaalinen oppimisfoorumi ja uudet teknologis-pedagogiset toimintamuodot sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutuksessa. Hanketta koordinoi ja hallinnoi Etelä-Karjalan aikuisopisto Aktiva. Partnereina hankkeessa olivat Hyria Koulutus Oy sekä Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisyksikkö.

Miksi projektia tarvittiin?

Aikuiskoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä edellyttää oppilaitoksilta työelämäsuhteiden ja -osaamisen vahvistamista ja kehittämistä. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa on edelleen tarvetta sekä työssäoppimisen ohjaajien ja arvioijien koulutukseen että opettajien ammattitaidon päivittämiseen mm. työelämäjaksojen avulla. Työelämän ja oppilaitosten välisessä yhteistyössä ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa ei ole kuitenkaan riittävästi hyödynnetty teknologis-pedagogisia innovaatioita tai esimerkiksi sosiaalista mediaa työvälineenä.

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteena oli luoda sosiaali- ja terveysalan oppimisfoorumi, joka lisää vuorovaikutusta työelämän ja oppilaitoksen välillä, tukee työpaikkaohjaajien ja arvioijien oppimista verkossa opiskeltaessa sekä opettajien ja työpaikkaohjaajien ohjaustyötä opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen aikana.

Toiminnot

  • Suunniteltiin ja toteutettiin uusi virtuaalinen oppimisfoorumi, jota voidaan hyödyntää sekä koulutuksissa että työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä
  • Toteutettiin työpaikkaohjaajakoulutuksia ja tutkintotilaisuuksien arvioijakoulutuksia
  • Tuotettiin opetusmateriaaleja ja ohjeistusta teknologis-pedagogisten välineitten hyödyntä-miseen
  • Toteutettiin sosiaali- ja terveysalan kouluttajakoulutusta ja työelämäjaksoja


Toteutusaika 1.4.2010 – 31.8.2013


Rahoitus Euroopan sosiaalirahasto (Oph)

Lisätietoja

Hyria koulutus Oy
Niilo Korhonen, projektipäällikkö
puh. 045 7731 1562
niilo.korhonen(at)hyria.fi

http://sotefo.wordpress.com/

vipuvoima EU 2007-2013

ESR lippu vanha

Hyria SOTEFO