Joustavasti työssäoppien tai oppisopimuksella – JousTO Välkky

Mikä on JousTO Välkky -hanke?

JousTO Välkky -hankkeessa luodaan laajempi katsaus tämän päivän tarpeisiin ja siten vastataan uusiin kehittämissuuntauksiin ja hyödynnetään aiempaa kokemusta. Hanketta hallinnoi Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, ja muina toimijoina ovat Forssan ammatti-instituutti ja Hyria koulutus Oy. Toiminta kohdistuu pääasiassa kone- ja metallialalle, mutta kehitettyjä malleja jalkautetaan myös muille koulutusaloille.

Välkky-kumppanuusverkosto koostuu 9 toisen asteen oppilaitoksesta Forssan, Hämeenlinnan, Hyvinkään, Riihimäen ja Valkeakosken alueella. Välkky-verkostolla on jo vuosien kokemus yhteishankkeista.

Hankkeen tavoitteet

Verkostohankkeen tavoitteena on työssäoppimisen, oppilaitosmuotoisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen joustavien yhdistämismahdollisuuksien kehittäminen sekä toteutusmallien jalkauttaminen. Lisäksi tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevia uusia oppimisratkaisuja ja -ympäristöjä. Joustavien opintopolkujen avulla huomioidaan yritysten ja eri tilanteessa olevien opiskelijoiden tarpeet.

Hankkeen lopputuloksena tavoitellaan nuorten ja yritysten tarpeiden kohtaamisen parantamista (työelämävastaavuus, työelämätaidot), yritysyhteistyön terävöittämistä ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta yrityksille sekä nuorten oppisopimusten lisääntymistä. Konkreettisia tavoitteita ovat mm.

 • alakohtaisen työssäoppimisen ja oppisopimusmallien luominen kone- ja metallialalle
 • työn ja koulutuksen joustavien yhdistämismallien kuvaaminen
 • työelämän, opetushenkilöstön ja opiskelijoiden ohjeistusten/koulutusaineistojen luominen
 • opettajien ja kouluttajien valmiuksien varmistaminen opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien ohjaamiseksi
 • työelämän, opetushenkilöstön ja opiskelijoiden kouluttaminen Internetin ja mobiilisovellusten käyttämiseen kehitettävien mallien toteutuksessa
 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrän lisääntyminen ja laadun paraneminen
 • osaamisperusteisuuden ja yksilöllisyyden toteutuminen opiskelijan opinnoissa ja tutkinnon suorittamisessa sekä opiskelumotivaation vahvistuminen. 

Toteutus

 • kartoitetaan Välkky-verkoston työpaikalla tapahtuvan oppimisen tilanne (mm. työssäoppiminen, oppisopimus, 2+1-ratkaisut)
 • kehitetään yhteisiä, innovatiivisia toimintamalleja siten, että alati kasvavat vaatimukset koulutuksen joustavoittamiseksi, työpaikkojen opinnollistamiseksi, opiskelijalähtöisyyden ja toisaalta työelämälähtöisyyden kasvattamiseksi toteutuvat
 • kartoitetaan tutkintotoimikuntien näkemykset ja vaatimukset hankkeessa kehitettäville malleille
 • varmistetaan vastuuopettajan ja työpaikkakouluttajan yhteiset käytännöt nivelvaiheessa
 • pilotoidaan 2+1 -mallin toteuttamisessa syvempää kumppanuusmallia (yritys, oppisopimuskeskus, oppilaitos sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöt yhteistyössä)

 

Toteutusaika                        27.1.2015 – 31.12.2016

Rahoitus                              Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja

Hyria koulutus Oy                                                            Hyria koulutus Oy

Jarmo Piipponen                                                              Tuukka Roiha

koulutuspäällikkö, projektipäällikkö                                  hanketyöntekijä

puh. 040 760 8664                                                            puh. 050 595 7981

jarmo.piipponen(at)hyria.fi                                                tuukka.roiha(at)hyria.fi