Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen (Läpsy 4)

Mikä on Läpsy 4 -hanke?

Hyriassa läpäisyn tehostamista edistetään koko Hyrian kattavalla Nova-startti-ohjausprosessilla, jota on kehitetty usean vuoden ajan. Hyrian osastoille on luotu ohjausmalli nuorille, jotka tarvitsevat tukea opinnoissaan omalla osastollaan. Opiskelija pääsee tutustumaan ohjatusti häntä kiinnostaviin aloihin ja opiskelumahdollisuuksiin koulutuskokeiluissa.

Toimenpiteet aloitettiin Läpsy III -projektissa vuoden 2014 alussa. Tavoitteena on kehittää ja juurruttaa Nova-startti jokaiseen Hyrian toimipisteeseen ja osastoille niin, että toiminta suunnitellaan koulutusosastojen (koulutusalojen opiskelijoiden) tarpeet yksilöllisesti huomioiden yhdessä osaston kanssa heidän toimintaansa tukien.

Miksi hanketta tarvitaan?

Hyriassa kehitetään ohjauksen mallia, Nova-starttia, jolla puututaan välittömästi tilanteeseen, kun opiskelijalle alkaa kertyä selvittämättömiä poissaoloja. Opiskelijalle kehitetään yksilöllisiä ohjaus- ja tukitoimia, jotta hänet saadaan motivoitumaan ja sitoutumaan opiskeluun. Mallinnetaan prosessi, miten nuoret, joiden alanvalinta on ollut väärä, voivat ohjatusti vaihtaa alaa ilman että opiskeluun tulee katkosta.

Vaihtoehtoisia opintopolkuja ja oppimisympäristöjä kehitetään yhdessä Hyrian osastojen ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa, esim. pajat, yläasteet, muut oppilaitokset sekä erityisoppilaitokset. Nova-startti kehittyy ja levittyy yhdessä ”Valman” (valmentava koulutus) ja Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksojen kanssa. Yläasteiden ja työelämän kanssa yhteistyötä kehitetään niin, että mahdollisimman moni ammatillisiin opintoihin hakeutuva nuori saisi riittävästi ohjausta ja informaatiota jotta alanvalinta onnistuisi. 

Tavoitteet

  • Nova-startti -prosessin kehittäminen ja juurruttaminen
  • Nova-startin ohjausprosessin sisäistäminen opettajien ja ammatillisten ohjaajien työssä
  • monialainen yhteistyö osastojen opettajien, opiskelijoiden ja eri osastoilla toimivien ammatillisten ohjaajien kesken
  • yhteistyön ja informaation lisääminen yläasteiden kanssa
  • vastaantulo opiskelijoiden opintojen suunnittelussa ja heidän perheidensä tukemisessa
  • nopea puuttuminen opiskelijoiden opintojen jatkumisen vaarantuessa

 

Toiminnot 

  • koulutuskokeilujen organisointi sekä oman oppilaitoksen valmentavan ja valmistavan koulutuksen opiskelijoille että alueen peruskoulujen ja lukioiden opiskelijoille
  • yhteisen osaamisen ja toimintatapojen kehittäminen ja lisääminen ammatilliseen peruskoulutukseen ja valmentavaan koulutukseen
  • yhteistyön kehittäminen työpajojen kanssa

  

Rahoitus:              Opetushallitus

Toteutusaika:        21.11.2014 – 31.12.2015

Lisätietoja

Hankepalvelut(at)hyria.fi

oph r