logo
banner osaamispankki12
Strategiat ja ohjelma-asiakirjat
Tältä alasivulta löydät listausta ympäristökasvatukseen liittyvistä strategioista ja ohjelmista.

Suomen ympäristökasvatuksen seuran ylläpitämä lista ympäristökasvatukseen liittyvistä strategioista ja laeista

Alueellisen ympäristökasvatuksen kehittämissuunnitelma ”Kasvata, ennaltaehkäise, valvo, korjaa”, Suomen Ympäristö 27/2007, Anna-Liisa Kiiskinen ja Jani Karjalainen

Kestävä kulutus ja tuotanto-ohjelma (KULTU). Kestävä kulutus ja tuotanto –toimikunta julkaisi 2005 ehdotuksen kansalliseksi ohjelmaksi ”Vähemmästä enemmän ja paremmin”. Kaikki ohjelmaan vastuutahot ovat sitoutuneet osaltaan ohjelman kehittämisehdotusten toimeenpanoon.

Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto tuo ympäristökasvatuksen keskeisimmät ja yleisimmin käytetyt käsitteet ajan tasalle sekä kuvaa ympäristökasvatuksen kentällä toimivia tahoja ja ympäristökasvatukselle asetettujen tavoitteiden siirtymistä käytäntöön.

Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-2014. Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston laatima strategia on suunnitelma vahvistaa kestävän kehityksen painoarvoa kasvatuksessa ja koulutuksessa.

Kohti kestäviä valintoja. Kansallisesti ja Globaalisti kestävä Suomi. Kansallinen kestävän kehityksen strategia. Suomen Kestävän Kehityksen Toimikunta. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2007.

Opetusministeriön strategia Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa (2006) / Baltic 21E –ohjelma. Ohjelmalla pyritään siihen, että kestävän kehityksen näkökohdista muodostuu Itä-meren maiden koulutusjärjestelmien luonteva ja pysyvä osa. Ohjelma on siis sitoumus muuttaa koulutusjärjestelmiä pysyvästi. Kansallisella strategialla halutaan nostaa kestävä kehitys koulutuspolitiikan tärkeäksi painoalueeksi.

Suomen ympäristökasvatuksen seuran ylläpitämä lista ympäristökasvatukseen liittyvistä strategioista ja laeista. / Suomen ympäristökasvatus

YK:n kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen vuosikymmen 2005-2014, yhteenveto suomeksi ja Unescon sivuilla englanniksi.

Vuosikymmenen keskeiset tehtävät ovat lisätä korkealaatuisen koulutuksen tarjontaa, muuntaa nykyistä koulutusta kestävän kehityksen suuntaan, lisätä kansalaisten tietoisuutta kestävästä kehityksestä ja tarjota kestävää kehitystä edistävää koulutusta kaikilla yhteiskunnan aloilla.