logo
at avuksi
Kommunernas miljöbyråer och statsförvaltningen

Ekostöd är en verksamhetsmodell för beaktande av miljöfrågor på arbetsplatsen. Ekostödpersoner som har i uppgift att främja miljöarbetet utses och utbildas inom arbetsgemenskaperna. / Helsingfors Stad

Esbo miljöcentral har hand om miljövård och naturskydd i Esbo.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland sköter uppgifter som gäller uppföljning av miljöns tillstånd, miljövård, naturvård, styrning av områdesanvändning och byggande, vård av kulturmiljön samt utnyttjande och skötsel av vattenresurserna.

Forststyrelsen sköter statens naturskydds- och andra specialområden samt ansvarar för att hotade arter bevaras för kommande generationer. På dessa områden erbjuder vi rekreationsmöjligheter för dem som rör sig i naturen.

Helsingfors stad Miljöcentral erbjuder miljörådgivning och styr dem som vill kontakta experter, distribuerar broschyrer och publikationer, informerar om naturutflykter, olika utställningar med miljötema, föredrag och diskussioner, tar emot elevgrupper och upprätthåller miljöcentralens bildbank.

Kommunikationsministeriet svarar för trafikens miljökonsekvenser. I ministeriets miljöprogram har beskrivits de mest betydande miljöfrågorna, centrala åtgärder och indikatorer.

Konsumentverket ger konsumentrådgivning och hjälper vid problem som gäller handel

Miljöministeriet svarar för den strategiska planeringen, styrningen och resurserna, lagberedningen och det internationella samarbetet inom förvaltningsområdet.

Museiverket bevarar, forskar i och sprider information om materiella kulturarv. Nationalmuseet har till exempel temavisningar för barn.

Utbildningsstyrelsen uppmuntrar skolorna till miljöansvar och miljöansvar och stöd för hållbar utveckling. Publikationer är till exempel Miljökriterier för skolor och läroanstalter.

Utrikesministeriet bedriver internationellt klimatsamarbete. Finlands utvecklingspolitiska program behandlar hållbarhet och klimat- och miljöfrågor. Publikationer och broschyrer.

Vanda stads miljöcentral sköter områdets miljö- och miljöhälsovårdsärenden i samarbete med Nylands NTM-central och övriga statliga myndigheter.

Veganförbundet erbjuder information om en vegan livsstil.

4v: Bry dig om, påverka, trivs och må bra – en god livsmiljö tillsammans. Inom projektet 4V skapas i samarbete med invånare, bostadsfastigheter, skolor, daghem och föreningar möjligheter för ett hållbart, trivsamt och ansvarsfullt boende.