logo
at avuksi
Högskolor och läroanstalter, lärarorganisationer

Akademiska naturvetarförbundet LAL är en facklig organisation för personer som har avlagt naturvetenskaplig högskoleexamen.

Haaga-Helia har som mål att ta fram ett omfattande handlingsprogram för hållbar utveckling för yrkeshögskolan. Haaga-Helia har förbundit sig att som första yrkeshögskola ta i bruk Världsnaturfondens miljötjänst Green Office.

Helsingfors universitet, Institutionen för geovetenskaper och geografi är en mångsidig enhet för akademisk forskning och undervisning om miljö och natur.

Helsingfors universitet, Miljövetenskapliga institutionens forskningsområden representerar såväl naturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig miljöforskning.

LUMA-centrets verksamhet sammanför olika ämnen, institutioner och utbildningsnivåer från grundläggande utbildning till högre utbildning.

Naturhistoriska centralmuseet fungerar som en separat forskningsinstitution underställd Helsingfors universitet. Museets samlingar har till uppgift att betjäna den biologiska och geologiska forskningen, undervisningen och upplysningen i Finland.

Suomen ympäristöopisto SYKLI är en särskild yrkesläroanstalt vars utbildningsutbud omfattar bl.a. miljöbranschen.

I Villa Elfvik och dess omgivningar ordnas utflykter med natur och miljö som tema, pysselverkstäder, föreläsningar och kurser.