logo
at avuksi
Kuntien ympäristötoimistot ja valtionhallinto

Ekotukitoiminta edistää työpaikkojen ympäristövastuuta. / Helsingin ympäristökeskus

Espoon kaupungin ympäristökeskus huolehtii ympäristön- ja luonnonsuojelusta Espoossa.

Helsingin ympäristöpalvelut välittää Helsingin alueille luonto-oppaita, antaa neuvontaa, esitteitä, järjestää ympäristöaiheisia vaihtuvia näyttelyitä, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä vastaanottaa oppilaitosryhmiä.

Hyvinkään kaupungin ympäristötoimi huolehtii ympäristön- ja luonnonsuojelusta Hyvinkäällä.

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä huolehtii jäsenyhteisöjensä jätevesien johtamisesta puhdistettavaksi sekä kunnostaa toimialueensa vesistöjä.

Kuluttajavirasto antaa kulutuksen ympäristövaikutuksiin ja kulutustapoihin liittyvää neuvontaa sekä kuluttajakasvatuspalveluita kouluille.

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa liikenteen ympäristövaikutuksista, ja sen keskeisistä toimenpiteistä ja indikaattoreista sekä työohjelmista, mm. ilmanlaatu, melu sekä pohjavesien suojelu.

Museovirasto vastaa kulttuuriperinnön- ja ympäristön säilymisestä. Kansallismuseon lasten sivuilla voi seikkailla esim. savupirtissä ennen museoon tuloa.

Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut hoitaa luonnonsuojeluun ja retkeilyyn varattuja, valtion omistamia, alueita ja tuottaa retkeilypalveluita.

Opetushallitus kannustaa kouluja ympäristövastuuseen, ympäristökasvatukseen ja kestävän kehityksen tukemiseen. Julkaisuja mm. ympäristövastuusta.

Ulkoasiainministeriö tukee mm. kansainvälistä ilmastoyhteistyötä. Suomen kehityspolitiikassa korostetaan ilmasto- ja ympäristökysymyksiä. Julkaisuja ja aineistoja mm. kehityspoliittinen ympäristölinjaus.

Uudenmaan ELY-keskus tarjoaa ympäristöalan asiantuntijapalveluita.

Vantaan kaupungin ympäristökeskus antaa asiantuntijapalveluita, seuraa ympäristöntilaa ja toteuttaa luontoinventointeja ja tutkimuksia.

Ympäristöministeriö vastaa hallinnonalansa strategisesta suunnittelusta, ohjauksesta ja voimavaroista, säädösvalmistelusta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

4V -hanke sisältää asukastoimintaa, tukee kestävän kehityksen kasvatusta sekä edistää kestävää asumista vuokrataloissa.