logo
at avuksi
Korkeakouluja ja oppilaitoksia, opettajajärjestöt

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun CESR tarjoaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvää opetusta, tutkimusta ja julkaisua.

Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos tarjoaa yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaan liittyvää opetusta ja tutkimusta.

Aalto-yliopiston täydennyskoulutusyksikkö Aalto PROn Ympäristöjohtamisen ja vastuullisen liiketoiminnan koulutusohjelma MEMA Pro.

BMOL ry on biologian ja maantieteen opettajien pedagoginen ainejärjestö, joka kouluttaa ja järjestää projekteja yksin ja yhteistyötahojen kanssa.

Haaga-Helia on sitoutunut ottamaan WWF:n Green Office-ympäristöpalvelun käyttöön kaikissa toimipisteissä. Haagan Ekotiimi suunnittelee, organisoi ja toteuttaa kestävän kehityksen käytännön työtä.

Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksella tehdään monitieteistä luonnontieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta.

Helsingin yliopiston luonnontieteellinen keskusmuseon asiantuntijat (mm. kasvi- ja eläintieteen sekä geologian alalta) ovat mukana tutkimuksissa ja he vastaavat kysymyksiin ja tunnistavat näytteitä.

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokseen maantieteen ja ympäristökasvatuksen tutkimusryhmässä sovelletaan akateemista tutkimusta koulumaailmaan.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti kokoaa ja tuottaa ruokajärjestelmää ja kestävää kehitystä koskevaa materiaalia.

Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksella tehdään monitieteistä luonnontieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta.

Hyria koulutus on Hyvinkään-Riihimäen alueella toimiva ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa nuorten ja aikuisten koulutusta mm. luonto- ja ympäristöalalla. Hyriassa on tehty pitkäjänteistä kestävän kehityksen työtä, ja tavoitteena on ulottaa kestävän kehityksen sertifiointi koskemaan koko oppilaitosta vuoteen 2020 mennessä.

Käpylän peruskoulu Helsingissä tarjoaa halukkaille luonto- ja tiedepainotteista peruskouluopetusta. Luonto ja tiede -ryhmissä tehdään kokeita, hoidetaan kasvitarhaa ja luokan eläimiä ja ratkotaan pulmia. Koululla on oma kasvimaa.

LUMA-keskus tukee luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista varhaiskasvatuksesta yliopistoon. Painopistealueita ovat mm. energia, ympäristö, biodiversiteetti ja moderni teknologia opetuksessa.

Luonnontieteiden akateemisten liitto julkaisee mm. ympäristötutkimuksen palveluopasta, jossa on tutkimuspalveluita ja ympäristöanalyysejä tarjoavat yritykset ja laitokset.

MAOL Matemaattisten aineiden opettajien liitto tarjoaa kursseja ja materiaaleja oppiaineittain ja opetuksen tueksi.

Suomen ympäristöopisto SYKLI on ammatillinen erikoisoppilaitos, jonka koulutustarjontaan kuuluu mm. ympäristöala.