Oppisopimustyönantajan taloudellinen tuki

Koulutuskorvaus

Koulutuskorvaus on oppisopimuspalvelujen maksama korvaus, jonka suuruus on 20 - 250 euroa kuukaudessa riippuen mm. koulutusalasta, tietopuolisen opetuksen hinnasta ja tietopuolisen opetuksen aikaisesta palkanmaksusta. Koulutuskorvaus on veronalaista tuloa.

Palkkatuki

Palkkatuki on työ- ja elinkeinotoimiston päätöksellä maksettava tuki, joka voidaan myöntää tietyin edellytyksin työnantajalle työttömän työntekijän palkkaamiseen. Palkkatuen suuruus vaihtelee mm. sen mukaan, kuin pitkään palkattava henkilö on ollut työttömänä ennen mahdollista palkkaamista. Ota välittömästi yhteyttä oman alueesi TE-toimistoon ja tarkista palkkatuen määrä sieltä. Palkkatukea haetaan erillisellä TE-toimiston sähköisellä lomakkeella. 

Työttömälle työnhakijalle tehdään työ- ja elinkeinotoimistossa työllistymissuunnitelma ennen oppisopimuskoulutuksen aloittamista. Työnantajan tulee selvittää ennen työsuhteen ja oppisopimuskoulutuksen alkamista tuen myöntämisen perusteet työllistettävän työ- ja elinkeinotoimistosta.

Lisätietoa TE-palveluista saat osoitteesta www.te-palvelut.fi

Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen rahoitus

Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen rahoitus määräytyy samalla tavalla kuin muussakin oppisopimuskoulutuksessa.

Koulutukseen kuuluva tietopuolinen opetus on yrittäjälle maksutonta. Koulutuskorvausta voidaan maksaa toiselle yritykselle oppisopimuskoulutuksessa olevan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin. Koulutuskorvausta ei makseta yksityishenkilölle eikä omaan yritykseen.


Oppisopimuskoulutuksessa oleva yrittäjä on oikeutettu saamaan opintososiaalisia etuuksia.

Opiskelijalle maksettava palkka ja opintososiaaliset edut

Opiskelija saa alan työehtosopimuksen mukaisen palkan, jonka työnantaja maksaa henkilösivukuluineen. Opiskelija saa maksuttoman opetuksen ja näyttötutkinnon sopimuksen mukaan. Opiskelijalta peritään tutkintomaksu 58 euroa.

Jos työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijan toimeentuloa turvataan opintososiaalisilla eduilla, jotka oppisopimuspalvelut maksaa opiskelijalle.

  • Päiväraha 15 euroa/päivä.
  • Perheavustus 17 euroa/päivä, jos opiskelijalla on huolettavanaan alle 18-vuotias lapsi.
  • Majoituskorvausta 8 euroa/päivä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella.
  • Matkakorvausta maksetaan halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan, jos tietopuolinen opetus järjestetään yli 10 kilometrin päässä kotoa tai oppisopimustyöpaikasta, tosiasiallisen lähtö- ja paluupaikan mukaan (1 kpl meno-paluu/kurssijakso). Viikonloppu katkaisee kurssijakson.


Opiskelija voi laskuttaa opintososiaalisia etuja vain oppisopimuksen voimassaoloajalta. Tietopuolisen opetuksen aikana saadut edut ovat verottomia. Työssäoppimisjaksot eivät ole tietopuolista opetusta eikä niiden ajalta makseta opintososiaalisia etuja.

Hakemuksessa tulee olla oppilaitoksen edustajan ja opiskelijan allekirjoitus. Kaikki tiedot on täydennettävä tarkasti, jotta opintososiaaliset edut saadaan maksuun virheettömästi ja nopeasti.

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendi on kertakorvauksena maksettava ammattikoulutusraha. Se maksetaan henkilölle, joka on suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon näyttötutkintona alan tutkintotoimikunnan valvonnassa.

Ammattitutkintostipendiä ei myönnetä osatutkinnon tai aikaisemmin suoritetun ammattitutkintostipendiin oikeuttaneen tutkinnon laajentamisen tai päivittämisen perusteella.

Stipendin suuruus on 1.8.2016 alkaen 395 €.  Tutkinnon suorittamispäivänä pidetään tutkintotodistuksen päiväystä.

Jos 1.8.2016 jälkeen suoritettu näyttötutkinto on henkilön ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 €. Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista (lukion päästötodistus) ja ylioppilastutkintoa. Ulkomailla suoritettuja tutkintoja ei katsota perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi.

Ammattitutkintostipendiä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Etuus on veroton.

Tarkemmat ehdot ja hakemus ohjeineen www.koulutusrahasto.fi.