Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tutkinnon yleinen osaaminen Opintoihin orientoituminen -rastipassi Työsalityöskentely Pakollinen tutkinnon osa (25 osp) Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät 25 Opiskelija toimii tieto- ja viestintätekniikan työtehtävissä toimii hyvällä palveluasenteella (1561) palvelee sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita (1560) varmistaa asiakkaan tarpeen ja perustelee asiakkaalle ratkaisun (1559) pyytää palautetta omasta toiminnasta (1558) käyttää työpaikan viestintäkanavia ja ohjelmistoja (1557) Opiskelija tekee tiedonhakua ja ratkaisee tieto- ja viestintätekniikan ongelmia käyttää alan perussanastoa ja tuntee uusia trendejä (1556) hyödyntää englanninkielistä materiaalia ongelmanratkaisussa (1555) ratkaisee ongelmia hakemalla tietoa (1554) Opiskelija käyttää tietoteknistä ympäristöä käyttää työssä tarvittavia käyttöjärjestelmiä (1553) jakaa ja ottaa käyttöön verkkoyhteyden eri päätelaitteilla ottaen huomioon tietoturvan (1552) tuntee internetin ja koti- ja pienyrityksen verkon perusrakenteen (1551) hallitsee ja suojaa koti- ja pienyrityksen tietoliikenne- ja oheislaitteita (1550) Tietokoneen käyttö Käyttöjärjestelmät ja oheislaitteet Pienen tietoverkon käyttöönotto ja suojaaminen Pakolliset tutkinnon osat (90 osp) Ohjelmointi 45 Opiskelija käyttää ohjelmistokehitysympäristöä käyttää ohjelmointieditoria tai kehitysympäristöä (1473) etsii ja korjaa virheitä ohjelmakoodista (1472) testaa ohjelman toimintoja (1471) Opiskelija ohjelmoi käyttää rakenteista ohjelmointia toteutuksissa (1470) kirjoittaa ylläpidettävää ohjelmakoodia (1469) tulkitsee suunnitelmia ja toteuttaa käyttöliittymän tai sen osia (1468) tulkitsee suunnitelmia ja toteuttaa ohjelmiston toimintoja (1467) Opiskelija toimii ohjelmistokehitystiimin jäsenenä sopii tehtävistä tiimin muiden jäsenten kanssa (1466) etsii ratkaisuvaihtoehtoja ja ratkoo ongelmia yhdessä tiimin kanssa (1465) arvioi ratkaisujen toimivuuden yhdessä tiimin kanssa (1464) arvioi omaa toimintaa tiimin jäsenenä (1463) Ohjelmoinnin perusteet Käyttöliittymän ja ohjelmiston suunnittelu Ohjelmointi kehitystiimissä Ohjelmistokehittäjänä toimiminen 45 Opiskelija kommunikoi asiakkaan kanssa selvittää kehitystiimin kanssa asiakkaan tarpeet (1462) viestii tekniset asiat asiakaslähtöisesti (1461) osallistuu version katselmointiin (1460) Opiskelija suunnittelee ohjelmiston toteutuksen asettaa kehitystiimin kanssa toteutettavat toiminnot tärkeysjärjestykseen (1459) jakaa kehitystiimin kanssa toteutettavat toiminnot tehtäviksi (1458) suunnittelee ja arvioi kehitystiimin kanssa tehtävien toteuttamista (1457) Opiskelija kehittää ohjelmiston toimintalogiikkaa ja tietovarastoyhteyksiä kehittää ohjelmiston toimintalogiikkaa (1456) valitsee ohjelmistoon sopivan tietovaraston (1455) toteuttaa yhteyden tietovarastoon (1454) hyödyntää rajapintoja ja käsittelee tietoa (1453) arvioi ohjelmiston tietoturvaa (1452) Opiskelija versioi ja julkaisee ohjelman käyttää versionhallintaa (1451) liittää ohjelman osan olemassa olevaan versioon (1450) julkaisee ohjelman tuotantoympäristöön (1449) Ohjelmistoprojekti Ohjelmiston kehittämisprojekti Ohjelmiston tuotantoprojekti Valinnaiset tutkinnon osat (30 osp) Elektroniikka-asennukset 45 Opiskelija valmistautuu elektroniikka-asennuksiin noudattaa elektroniikka-asennuksissa tarvittavia dokumentteja, ohjeita ja suunnitelmia (1549) tulkitsee elektroniikkakomponenttien toimintaa dokumenttien, ohjeiden ja suunnitelmien perusteella (1548) varmistaa elektroniikka-asennuksissa tarvittavat työvälineet, suojaimet ja materiaalit sekä varmistaa niiden kunnon (1547) suunnittelee oman työnsä niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ympäristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1546) soveltaa sähköisiä perussuureita tasa- ja vaihtosähköpiireihin liittyvissä laskutehtävissä ja mittauksissa (1545) toimii ESD-suojauksen mukaisesti (1544) Opiskelija tekee elektroniikka-asennuksia käyttää elektroniikka-alan työvälineitä ja -menetelmiä (1543) tekee elektroniikka-asennukset voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1542) käsittelee ja varastoi elektroniikka-asennuksissa tarvittavia komponentteja ja muita materiaaleja oikein (1541) Opiskelija varmistaa työn laadun ja dokumentoi tekee työssään tarpeellisia mittauksia, tulkita saamiaan mittaustuloksia ja tekee tarvittavia toimenpiteitä mittaustulosten perusteella (1540) paikallistaa, etsii ja korjaa vian (1539) luovuttaa työn ja tekee vaadittavat dokumentit (1538) huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä (1537) Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena 15 Opiskelija työskentelee sosiaali- ja terveysalan keskeisten toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaan toimii työssään sosiaali- ja terveysalan säädösten, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti (1536) toimii työssään noudattaen tietosuojaa ja vaitiolovelvollisuutta (1535) toimii ammatillisesti työyhteisön arvojen mukaisesti (1534) toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti (1533) Opiskelija suunnittelee hyvinvointiteknologian käytön ja hyödyntämisen asiakastyössä toimii asiantuntijana hyvinvointiteknologian tarpeen määrittelyssä ja tekee yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa taloudellisesti kestäviä hyvinvointiteknologian hankintapäätöksiä (1532) laatii asiakaslähtöisen suunnitelman tarvittavasta hyvinvointiteknologiasta perustellen valintansa (1531) suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakaslähtöisesti (1530) opastaa, ohjaa ja motivoi asiakasta ja hänen lähiverkostoaan sekä asiakkaan hoitoon osallistuvaa henkilöstöä hyvinvointiteknologian käytössä (1529) tuntee keskeiset toimintakyvyn arvioinnin luokitukset (1528) arvioi yhdessä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen kanssa hyvinvointiteknologian käytön vaikutusta asiakkaan arjessa selviytymiseen (1527) vastaanottaa palvelupyyntöjä ja sopii asiakaskäynnit (1526) kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti, kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti (1525) opastaa ja ohjaa palvelujen hankinnassa ja käytössä ja perustelee eri vaihtoehtoja (1524) kommunikoi sujuvasti ja hyödyntää kommunikoinnin apuvälineitä (1523) vastaanottaa ja hoitaa reklamaatiot sovittujen käytänteiden mukaisesti (1522) toimii hyvinvointiteknologian asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä (1521) arvioi hyvinvointiteknologian käytön mahdollisuuksia asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn kannalta (1520) arvioi ja perustelee tekniikan hyötyä suhteessa sen kustannuksiin (1519) Opiskelija varmistaa ja pitää yllä asiakas- ja työturvallisuutta toimii työssään infektioiden torjuntatyön periaatteiden mukaisesti (1518) toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti (1517) ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan hyvinvointiteknologian turvallisessa käytössä (1516) huolehtii hyvinvointiteknologian toimivuudesta ja käyttöturvallisuudesta (1515) huomioi esteettömyyden hyvinvointiteknologian valinnassa ja käytössä (1514) tukee hyvinvointiteknologian avulla asiakkaan omatoimisuutta ja turvallisuuden tunnetta (1513) havainnoi asiakkaan toimintakykyä ja vointia (1512) käyttää hyvinvointiteknologiaa turvallisuusohjeiden mukaisesti (1511) huolehtii koneiden ja laitteiden käyttökunnosta ja käytettävyydestä (1510) huolehtii henkilökohtaisesta hygieniasta sekä käyttää asianmukaista työasua ja tarvittavia suojaimia infektioiden torjuntatyön mukaisesti (1509) Turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus 45 Opiskelija valmistautuu turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennuksiin toimii työssään sosiaali- ja terveysalan säädösten, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti (1508) toimii työssään noudattaen tietosuojaa ja vaitiolovelvollisuutta (1507) noudattaa sähkö- ja työturvallisuusmääräyksiä (1506) varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (1505) arvioi hyvinvointiteknologian tarpeen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa (1504) arvioi asennustyöstä aiheutuvia kustannuksia (1503) laatia työkohtaisen toteutussuunnitelman (1502) varmistaa työssään tarvittavat työvälineet ja materiaalit (1501) toimii dokumenttien, piirustusten ja käyttöohjeiden mukaan (1500) toimii osana työryhmää ja noudattaa työaikoja, työyhteisön arvoja, sovittuja sääntöjä, työohjeita ja sopimuksia (1499) Opiskelija asentaa ja huoltaa hyvinvointiteknologiajärjestelmiä soveltaa sähköisiä perussuureita tasa- ja vaihtosähköpiireihin liittyvissä laskutehtävissä ja mittauksissa (1498) tuntee elektroniikkakomponenttien toiminnan ja toimintaperiaatteen (1497) käyttää elektroniikka-alan mittalaitteita ja tulkitsee mittaustuloksia (1496) tekee turvalaitteiden ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennukset voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1495) käyttää englanninkielisiä käyttö-, huolto- ja asennusohjeita (1494) huomioi työssään keskeiset rakennustekniikat ja paloläpiviennit sekä tekee kaapelien läpiviennit (1493) liittää tietokone- ja tietoliikennelaitteita yhtenäisiksi toimiviksi kokonaisuuksiksi (1492) asentaa ja huoltaa hyvinvointiteknologiajärjestelmiä piirustusten, suunnitteludokumenttien ja laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti noudattaen laatu- ja turvallisuusstandardeja (1491) asentaa hyvää asennustapaa noudattaen turvalaitteet ja hyvinvointiteknologiajärjestelmät ja varmistaa järjestelmän luotettavan toiminnan (1490) tekee järjestelmien käyttöönotto-ohjelmoinnit ja konfiguroinnit (1489) tekee järjestelmiin liittyvät tarkastukset, mittaukset ja korjaukset (1488) työskentelee eri asiakasryhmiä koskevien toimintaperiaatteiden ja suositusten mukaisesti (1487) Opiskelija viimeistelee työn ja opastaa asiakasta huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1486) laatii asianmukaisen dokumentaation asennuksistaan ja tehdä tarvittavat muutokset dokumentteihin (1485) antaa järjestelmän käytönopastuksen asiakkaalle ja henkilökunnalle sekä varmistaa, että asiakas osaa käyttää laitetta (1484) Tietoverkkokaapeloinnit 45 Opiskelija valmistautuu tietoverkkokaapelointien asennuksiin toimii työmaan työturvallisuusmääräyksien mukaisesti (1014) tulkitsee asennuspiirustuksia ja suunnittelee oman kaapelointityön (1013) valitsee kaapelointiin sopivat materiaalit ja tarvikkeet sekä varmistaa niiden kunnon (1012) ymmärtää tietoliikenneverkkojen rakenteet, rajapinnat, topologioat ja tiedonsiirtotekniikat (1011) tuntee tietoverkoissa käytettävät yleisimmät komponentit, kaapelityypit ja muun infrastruktuurin, hallitsee niiden käsittelyn ja varmistaa niiden kunnon. (1010) suunnittelee oman työnsä niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ympäristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1009) Opiskelija toteuttaa tietoverkkokaapelointien asennukset suorittaa asennustyöt standardien, voimassa olevien määräyksien, valmistajien ohjeiden ja hyvien asennustapojen mukaisesti (1008) toteuttaa antenniverkkojen, optisten verkkojen ja yleiskaapelointijärjestelmien asennustyöt vaatimusten ja standardien mukaisesti (1007) käyttää mittauslaitteita ja tulkitsee mittaustuloksia (1006) tekee verkkojen standardinmukaiset hyväksymistestaukset ja -tarkastukset (1005) etsii ja paikallistaa vian sekä korjaa sen (1004) Opiskelija dokumentoi ja luovuttaa työn varmistaa, että työ on turvallisesti ja laadukkaasti tehty (1003) laatii asianmukaisen dokumentaation asennuksistaan ja tekee tarvittavat muutokset dokumentteihin (1002) huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1001) antaa käytönopastuksen asiakkaalle (1000) Teknisessä tukipalvelussa toimiminen 45 Opiskelija tuntee organisaation toimintakulttuurin toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti (1483) viestii tekniset asiat asiakaslähtöisesti (1482) toimii ja dokumentoi työnsä organisaation tukipalveluprosessien mukaisesti (1481) kuvaa palvelutasosopimuksen vaikutuksen omaan työhön (1480) Opiskelija hallitsee organisaation tietoteknisen ympäristön tukee työpaikan sovellusohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien käytössä (1479) selvittää ja ratkaista laitteisto-, ajuri-, verkko- ja tulostusongelmia (1478) toimii järjestelmätasolla halliten käyttäjätilejä (1477) Opiskelija ratkaisee asiakkaiden palvelupyyntöjä käsittelee ja luokittelee sekä uudelleenohjaa tukipyyntöjä (1476) tukee ja opastaa asiakasta sekä hallitsee laitetta tarvittaessa etäyhteydellä (1475) ratkaisee asiakkaiden palvelupyyntöjä (1474) Sulautetun järjestelmän toteuttaminen 45 Opiskelija suunnittelee sulautetun järjestelmän toteutuksen selvittää työkokonaisuuden toiminnalliset vaatimukset (1448) etsii ratkaisuvaihtoehtoja ja suunnittelee ratkaisun (1447) perustelee valitsemansa ratkaisun (1446) Opiskelija tekee sulautettuun järjestelmään liittyvät asennukset kokoaa mikro-ohjaimista tai mikroprosessoreista, komponenteista ja muista osista koostuvan kokonaisuuden (1445) paikallistaa, etsii ja korjaa vian sulautetussa järjestelmässä (1444) yhdistää sulautetun järjestelmän laitteiston ohjelmointiympäristöön (1443) Opiskelija toteuttaa sulautetun järjestelmän kirjoittaa ylläpidettävää ohjelmointikoodia sekä käyttää funktioita, aliohjelmia, keskeytyksiä ja ajastimia (1442) ohjelmoi mikro-ohjainta tai mikroprosessoria (1441) suorittaa sulautetun järjestelmän toiminnan testauksen (1440) varmistaa laitteiston säädösten ja määräysten mukaisen turvallisuuden (1439) luovuttaa sulautetun järjestelmän ja dokumentoi työpaikan käytänteiden mukaan (1438) Koti- ja palvelujärjestelmien asennukset 15 Opiskelija valmistautuu koti- ja palvelujärjestelmien asennuksiin toimii työssään sosiaali- ja terveysalan säädösten, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti (1437) toimii työssään noudattaen tietosuojaa, vaitiolovelvollisuutta ja salassapitomääräyksiä (1436) huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta sekä käyttää asianmukaista työasua ja tarvittavia suojaimia infektioiden torjuntatyön mukaisesti (1435) noudattaa sähkö- ja työturvallisuusmääräyksiä (1434) varmistaa työssään tarvittavat työvälineet ja materiaalit (1433) vastaanottaa palvelupyyntöjä ja sopii asiakaskäynnit joustavasti (1432) toimii dokumenttien, piirustusten ja käyttöohjeiden mukaisesti (1431) toimii osana työryhmää ja noudattaa työaikoja, työyhteisön arvoja, sovittuja sääntöjä, työohjeita ja sopimuksia (1430) huomioi asiakkaan toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä tarpeita yhteistyössä sidosryhmien kanssa (1429) kommunikoi sujuvasti ja hyödyntää kommunikoinnin apuvälineitä (1428) laatii asiakkaan tarpeiden mukaisen suunnitelman hyvinvointiteknologian hyödyntämisestä (1427) huomioi esteettömyyden hyvinvointiteknologian valinnassa ja käytössä (1426) suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakaslähtöisesti (1425) Opiskelija asentaa ja huoltaa koti- ja palvelujärjestelmiä tekee koti- ja palvelujärjestelmien asennukset ja huoltotyöt voimassa olevien säädösten, standardien, piirustuksien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1424) opastaa ja ohjata asiakasta palvelujen hankinnassa ja käytössä (1423) liittää koti- ja palvelujärjestelmiä yhtenäisiksi toimiviksi kokonaisuuksiksi (1422) järjestää toimintaympäristöä esteettömäksi ja omatoimisuutta edistäväksi (1421) tekee koti- ja palvelujärjestelmien käyttöönotto-ohjelmoinnit ja konfiguroinnit (1420) tekee koti- ja palvelujärjestelmien käyttöönottotoimenpiteet ja antaa järjestelmien käyttöopastuksen (1419) tekee järjestelmiin liittyvät tarkastukset, mittaukset, huollot ja korjaukset (1418) Opiskelija viimeistelee koti- ja palvelujärjestelmien asennukset noudattaa järjestelmien asentamiseen ja käyttöön liittyviä salassapitomääräyksiä (1417) opastaa, ohjaa ja motivoi asiakasta ja hänen lähiverkostoaan monipuolisesti hyvinvointiteknologian käytössä (1416) edistää hyvinvointiteknologian avulla asiakkaan omatoimisuutta (1415) huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1414) laatii asianmukaisen dokumentaation asennuksistaan ja tehdä tarvittavat muutokset dokumentteihin (1413) antaa järjestelmän käytönopastuksen asiakkaalle varmistaen, että asiakas osaa käyttää laitteita (1412) kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti, kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti (1411) vastaanottaa ja hoitaa reklamaatiot sovittujen käytänteiden mukaisesti (1410) toimii hyvinvointiteknologian asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä (1409) havainnoi asiakkaan toimintakykyä ja vointia sekä tiedottaa tekemistään havainnoista asianmukaisesti moniammatilliselle työryhmälle (1408) huolehtii hyvinvointiteknologian toimivuudesta ja käyttöturvallisuudesta (1407) tukee hyvinvointiteknologian avulla asiakkaan omatoimisuutta ja turvallisuuden tunnetta (1406) Hyvinvointiteknologialaitteiden huolto ja kunnossapito 30 Opiskelija valmistautuu hyvinvointilaitteiden huolto- ja kunnossapitotöihin toimii työssään sosiaali- ja terveysalan säädösten, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti (1405) noudattaa sähkö- ja työturvallisuusmääräyksiä (1404) arvioi huollosta ja kunnossapidosta aiheutuvia kustannuksia (1403) laatii työkohtaisen toteutussuunnitelman (1402) toimii työssään noudattaen tietosuojaa ja vaitiolovelvollisuutta (1401) varmistaa työssään tarvittavat työvälineet ja materiaalit (1400) toimii dokumenttien, piirustusten ja käyttöohjeiden mukaan (1399) toimii osana työryhmää ja noudattaa työaikoja, työyhteisön arvoja, sovittuja sääntöjä, työohjeita ja sopimuksia (1398) Opiskelija tekee hyvinvointilaitteiden huolto- ja kunnossapitotyöt huoltaa ja pitää kunnossa apu- ja turvalaitteita piirustusten, suunnitteludokumenttien ja laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti noudattaen laatu- ja turvallisuusstandardeja (1397) tekee huolto- ja asennustehtäviä ohjelmoitavilla laitteilla ja ohjelmointiympäristöillä (1396) käyttää englanninkielisiä käyttö-, huolto- ja asennusohjeita (1395) valmistaa työpiirustuksesta laitteiden osia (1394) huoltaa ja korjaa automaattisten toimilaitteiden antureita ja kytkimiä (1393) suorittaa sähkötekniikan perusmittauksia (1392) käyttää mekaanisen mittauksen mittavälineitä (1391) käyttää materiaalitekniikkaa hyödykseen apuvälineiden valmistuksessa (1390) huoltaa ja korjaa toimilaitteita (1389) käyttää erilaisia liittämismenetelmiä laitevalmistuksessa (1388) työskentelee eri asiakasryhmiä koskevien toimintaperiaatteiden ja suositusten mukaan (1387) huolehtii koneiden ja laitteiden käyttökunnosta ja käytettävyydestä (1386) Opiskelija viimeistelee ja dokumentoi hyvinvointilaitteiden huolto- ja kunnossapitotyöt huolehtii työympäristön viimeistelystä (1385) laatii asianmukaisen dokumentaation asennuksistaan ja tekee tarvittavat muutokset dokumentteihin (1384) antaa järjestelmän käytönopastuksen asiakkaalle ja varmistaa, että asiakas osaa käyttää laitteita (1383) huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1382) Tietoverkkolaitteiden asennus 45 Opiskelija valmistautuu tietoverkkolaitteiden asennuksiin noudattaa tietoverkkolaitteiden asennuksissa tarvittavia dokumentteja, ohjeita ja suunnitelmia (1381) tulkitsee tietoverkkolaitteiden toimintaa dokumenttien, ohjeiden ja suunnitelmien perusteella (1380) varmistaa tietoverkkolaitteiden asennuksissa tarvittavat työvälineet, suojaimet ja materiaalit sekä varmistaa niiden kunnon (1379) valitsee sopivat laitteet ja huomioi tietoverkkolaitteiden ominaisuudet (1378) tuntee tietoverkon rakenteen ja protokollat (1377) suunnittelee ja valmistelee asennustyön suorituksen (1376) Opiskelija asentaa tietoverkkolaitteita käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja materiaaleja (1375) asentaa tietoverkkolaitteet voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1374) kytkee aktiivilaitteen tietoliikenneverkkoon (1373) konfiguroi aktiivilaitteen tietoturvalliseksi ja käyttövalmiiksi (1372) testaa aktiivilaitteen toimivuuden (1371) Opiskelija viimeistelee ja dokumentoi tietoverkkolaitteiden asennukset käyttää hallintaohjelmistoja tietoliikenneverkon ja aktiivilaitteiden seurantaan (1370) havaitsee, paikallistaa ja korjaa vikoja (1369) dokumentoida tietoverkkoratkaisun toteutuksen työpaikan käytänteiden mukaisesti (1368) opastaa käyttäjiä tietoverkkolaitteiden käytössä (1367) Järjestelmätuessa toimiminen 45 Opiskelija toimii järjestelmätuen tehtävissä viestii järjestelmätuen käsitteillä (1366) seuraa alan kehittymistä ja päivittää omaa osaamistaan (1365) Opiskelija hallinnoi järjestelmää konfiguroi ja hallitsee järjestelmää (1364) käyttää järjestelmän hallintatyökaluja (1363) hallitsee järjestelmän poikkeustilat ja niistä selviytymisen (1362) skriptaa ja automatisoi komentoja (1361) Opiskelija tekee järjestelmätason muutoksia suunnittelee ja valmistelee järjestelmätason muutoksen (1360) aikatauluttaa ja toteuttaa järjestelmätason muutoksen (1359) testaa järjestelmän toiminnan ja dokumentoi toteutetun muutoksen (1358) Opiskelija automatisoi päätelaitteen asennuksen valitsee sopivan sarja-asennusmenetelmän (1357) valmistelee automatisoidun asennuksen (1356) tekee asennuksia päätelaitteisiin valmistelemallaan tavalla (1355) Elektroniikkalaitteiden käyttöönotto- ja huoltotyöt 30 Opiskelija valmistautuu asennus- ja huoltotöihin ymmärtää ESD-suojauksen merkityksen ja toimii sen mukaisesti (1354) varmistaa turvalliset ja ergonomiset työtavat (1353) arvioi työturvallisuusriskejä ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista (1352) käyttää huoltotöissä tarvittavia työkaluja, -menetelmiä ja mittauslaitteita (1351) selvittää asiakkaan tarpeet ja laitteen asennus- ja huoltotarpeet (1350) paikallistaa vian, vertailee eri ratkaisuvaihtoehtoja (1349) valitsee tarvittavan toimenpiteen (1348) Opiskelija tekee asennus- ja huoltotyöt noudattaa asennus- ja huoltotöihin liittyviä määräyksiä (1347) suorittaa asennus- ja huoltotyön ja tarvittaessa sopii lisätöistä (1346) varmistaa, että asennus on turvallinen (1345) Opiskelija viimeistelee ja dokumentoi asennus- ja huoltotyöt varmistaa laitteiden ja komponenttien ja muiden asennus- ja huoltotyömateriaalien tarkoituksenmukaisen kierrätyksen (1344) testaa laitteen toiminnan ja varmistaa, että se on luovutettavissa asiakkaalle (1343) perustelee asiakkaalle laitteelle tehdyt huoltotoimenpiteet (1342) opastaa ja tukee asiakasta laitteen käytössä (1341) dokumentoi vian ja suoritetut työt työpaikan käytänteiden mukaisesti (1340) Kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asennus 30 Opiskelija valmistautuu kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asennuksiin tuntee työssä vaadittavien kulunvalvonta- tai turvajärjestelmien rakenteet ja toimintaperiaatteet (1339) toimii kulunvalvonta- tai turvajärjestelmien lakien, asetusten sekä muiden viranomaismääräysten mukaisesti (1338) Opiskelija asentaa ja konfiguroi kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän tekee asennukset ja konfiguroinnit voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1337) konfiguroida kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän laitteet vaatimusten mukaisesti (1336) suorittaa käyttöönottotarkistukset ja järjestelmän testauksen (1335) selvittää ja paikallistaa vian tarvittaessa sekä korjaa sen (1334) Opiskelija luovuttaa kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asiakkaalle varmistaa että järjestelmä toimii halutulla tavalla (1333) luovuttaa järjestelmän asiakkaalle ja opastaa häntä järjestelmän käytössä (1332) dokumentoi tehdyn työkokonaisuuden vaaditulla tavalla (1331) Kyberturvallisuuden ylläpitäminen 30 Opiskelija käyttää kyberuhkien hallinta- ja suojautumiskeinoja suojaa laitteen päivityksillä ja ohjelmistoilla (1330) hallitsee laitetta hallintatyökaluilla (1329) vertailee eri salausmenetelmiä ja valitsee tarkoituksenmukaisen salausmenetelmän (1328) Opiskelija hallitsee kyberturvariskejä valvoa tietoverkkoa hyödyntämällä erilaisia analysointityökaluja (1327) skannata haavoittuvuuksia tarkastelun kohteena olevasta sovitusta verkosta (1326) varmentaa järjestelmien haavoittuvuuksia (1325) tekee kehittämisehdotuksia kyberturvan parantamiseksi (1324) Opiskelija edistää kyberturvallisuusratkaisuja tuntee tietoturvaan- ja tietosuojaan liittyvät lait, asetukset sekä muut viranomaismääräykset (1323) havainnollistaa kyberuhkia ja niitä vastaavia riskejä (1322) noudattaa työtehtävissään tietoturvaohjeita (1321) opastaa kyberturva- tai tietosuoja-asioissa (1320) Tietoteknisen ratkaisun myynti 30 Opiskelija valmistautuu tietoteknisen ratkaisun myyntiin selvittää myytävän tietoteknisen ratkaisun edut verrattuna muihin vastaaviin ratkaisuihin (1319) arvioi ja vertailee myytävän tietoteknisen ratkaisun hinnoittelua (1318) esittelee myytävän tietoteknisen ratkaisun ominaisuuksia (1317) kartoittaa palvelun tai tietoteknisen ratkaisun kohderyhmiä (1316) Opiskelija selvittää asiakkaalle sopivinta ratkaisua kuuntelee asiakasta ja selvittää asiakkaan tarpeen (1315) viestii tekniset ratkaisut selkeästi (1314) auttaa asiakasta ratkaisun valinnassa ja hankintapäätöksessä (1313) Opiskelija myy tietoteknisiä ratkaisuja kontaktoi mahdollisia asiakkaita (1312) tarjoaa ja myy asiakkaalle sopivia palvelu- tai laiteratkaisuja (1311) hoitaa myyntitapahtuman (1310) laatii tarvittavat asiakirjat ja kirjaukset (1309) Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla 30 Opiskelija käyttää kehitysympäristöä ottaa käyttöön ja konfiguroi ohjelmistokomponenttikirjaston käyttöön soveltuvan kehittämisympäristön (1308) selvittää ohjelmistokomponenttikirjaston tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet (1307) käyttää ohjelmistokomponenttikirjaston tärkeimpiä toimintoja ja työkaluja (1306) tuo kehittämisympäristöön ulkoisia komponentteja (1305) Opiskelija toteuttaa ohjelmiston ohjelmistokomponenttikirjastolla suunnittelee, toteuttaa ja testaa ohjelmiston ohjelmistokomponenttikirjastoa käyttäen (1304) julkaisee ohjelmiston asiakkaan ympäristöön (1303) dokumentoi ohjelmiston sovitulla tavalla (1302) Ohjelmiston toteuttaminen komponenttikirjastolla Työtehtävien automatisointi komentokielellä 15 Opiskelija ohjelmoi ja skriptaa komentokieltä käyttää komentokielen perussyntakseja ja parametrisointeja sekä ohjelmoinnin perusrakenteita (1301) lukee ja kirjoittaa tietoa toistosarjoilla komentokielessä ja toistorakenteilla ohjelmointikielessä (1300) käyttää funktioita (1299) Opiskelija automatisoi toiminnallisuuden ohjelmointi- tai komentokieltä hyödyntäen pilkkoo automatisoitavan ongelman komentokielellä toteutettaviin tai ohjelmoitaviin osiin (1298) automatisoi toiminnallisuuden komento- tai ohjelmointikielellä (1297) testaa ratkaisun toimivuuden (1296) Skriptaaminen eri ympäristöissä, 10 osp Skriptausprojekti, 5 osp Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen 15 Opiskelija suunnittelee verkkopalvelun selvittää asiakkaan verkkopalvelun nykytilanteen ja tarpeet (1295) valitsee asiakkaan tarpeisiin sopivan teknisen ratkaisun verkkopalvelun toteuttamiseen (1294) suunnitella verkkopalvelun, joka noudattaa asiakkaan graafista ohjeistusta (1293) Opiskelija toteuttaa verkkopalvelun huomioi työssään verkkopalveluiden tietoturvan (1292) toteuttaa selaimen kautta päivitettävän verkkopalvelun (1291) huomioi esteettömyyden ja käytettävyyden verkkopalvelun toteutuksessa (1290) Opiskelija julkaisee verkkopalvelun julkaisee verkkopalvelun (1289) opastaa verkkopalvelun sisällöntuottajaa (1288) tukee asiakasta verkkopalveluun liittyvissä teknisissä ongelmissa (1287) Digitaalisen median mallinnus ja tulostus 15 Opiskelija valmistautuu tuotantoon hyödyntää erilaisia kuvankäsittely- ja mallinnusohjelmien ominaisuuksia (1286) kartoittaa asiakkaan tarpeet, työkokonaisuuden raamit tai rajoitteet (1285) Opiskelija toteuttaa digitaalisen median muokkaa olemassa olevia resursseja (1284) toteuttaa digitaalisen median ja tulosteen (1283) varmistaa työn valmiustilan ja tarvittavat muutokset (1282) Opiskelija viimeistelee digitaalisen median viimeistellä median tai tulosteen luovutettavaksi (1281) dokumentoida median tai tulosteen (1280) perustelee tekemiään ratkaisuja asiakkaalle (1279) Graafinen suunnittelu ja toteuttaminen Liiikkuvan grafiikan suunnittelu ja toteuttaminen 3D-mallinnus ja tulostus Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen 30 Opiskelija työskentelee turvallisesti sähkö- ja automaatioalan työmaalla liikkuu ja toimii turvallisesti asennusympäristössä erilaiset vaaratekijät tunnistaen ja huomioiden (1278) arvioi työhönsä liittyviä työturvallisuusriskejä ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista (1277) osaa auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa (1276) tekee tulitöitä ja ehkäisee ennalta tulityöonnettomuuksien syntymisen (1275) varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (1274) selvittää työmaan turvallisuusvastuuhierarkian, noudattaa sovittuja turvallisuussääntöjä ja -ohjeita (1273) käyttää turvallisesti ja huoltaa työssään tarvitsemiaan työvälineitä ja mittauslaitteita (1272) huolehtii turvallisista ja ergonomisista työtavoista (1271) suunnittelee oman työnsä niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ympäristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1270) Opiskelija hyödyntää sähkötekniikan perusteita työtehtävissään tuntee sähköiset perussuureet ja niiden riippuvuussuhteet (1269) tekee sähköisin perussuureisiin liittyviä kytkentöjä, laskutoimituksia ja mittauksia (1268) tulkitsee mittauksien perusteella erilaisten komponenttien ja kytkentöjen vaikutusta tasa- ja vaihtosähköpiirien toimintaan (1267) mittaa analogisiin ja digitaalisiin kytkentöihin liittyvien signaaleja mittalaitteilla sekä arvioi saamiaan mittaustuloksia (1266) Opiskelija käyttää sähkö- ja automaatioalalla tarvittavia materiaaleja, komponentteja ja menetelmiä varmistaa sähkö- ja automaatioalan asennuksissa tarvittavat työvälineet, suojaimet ja materiaalit sekä varmistaa niiden kunnon (1265) valitsee ja käyttää työssään tarkoituksenmukaisia raaka-aineita, työstää niitä ja noudattaa niiden käsittelyohjeita (1264) liittää ja kiinnittää eri materiaaleista tehtyjä kappaleita toisiinsa erilaisia tekniikoita käyttäen sekä tekee läpivientejä eri materiaaleihin (1263) varmistaa työkohteen jännitteettömyyden (1262) tekee pienjännitesähköasennukset ryhmäjohtotasolla voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1261) huomioi työssään erilaiset kiinteistöautomaatioratkaisut (1260) huomioi työssään sähkölaitteiden kotelointiluokat (1259) käsittelee oikein ja asentaa erilaisia sähkö- ja tiedonsiirtokaapeleita (1258) tulkitsee ja laatii sähkö- ja automaatioalan työssä tarvittavia dokumentteja ja tarvikelistoja (1257) tulkitsee mittaamalla komponenttien ja laitteiden toimintaa (1256) tarkastaa aistinvaraisesti ja mittaamalla, että työ on turvallisesti ja laadukkaasti tehty (1255) huoltaa ja korjaa sähkötyökaluja ja sähkökäyttöisiä kulutuskojeita (1254) tekee käyttöönottotarkastuksen asennuksilleen, tulkitsee mittaustuloksia sekä laatia käyttöönottotarkastuksesta asianmukaisen dokumentaation (1253) tekee laite-, johdin- ja kaapelimerkinnät (1252) Opiskelija työskentelee yhteistyössä asiakkaan ja työkohteen muiden toimijoiden kanssa käyttää työtehtävissään sähkö- ja automaatioalan ammattisanastoa (1251) huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1250) tekee yhteistyötä muiden työalueella toimivien henkilöiden kanssa (1249) toimii työn eri vaiheissa pitkäaikaisia asiakassuhteita edistäen (1248) Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 - 15 osp)

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tutkinnon yleinen osaaminen Opintoihin orientoituminen -rastipassi Työsalityöskentely Pakollinen tutkinnon osa (25 osp) Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät 25 Opiskelija toimii tieto- ja viestintätekniikan työtehtävissä toimii hyvällä palveluasenteella (1561) palvelee sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita (1560) varmistaa asiakkaan tarpeen ja perustelee asiakkaalle ratkaisun (1559) pyytää palautetta omasta toiminnasta (1558) käyttää työpaikan viestintäkanavia ja ohjelmistoja (1557) Opiskelija tekee tiedonhakua ja ratkaisee tieto- ja viestintätekniikan ongelmia käyttää alan perussanastoa ja tuntee uusia trendejä (1556) hyödyntää englanninkielistä materiaalia ongelmanratkaisussa (1555) ratkaisee ongelmia hakemalla tietoa (1554) Opiskelija käyttää tietoteknistä ympäristöä käyttää työssä tarvittavia käyttöjärjestelmiä (1553) jakaa ja ottaa käyttöön verkkoyhteyden eri päätelaitteilla ottaen huomioon tietoturvan (1552) tuntee internetin ja koti- ja pienyrityksen verkon perusrakenteen (1551) hallitsee ja suojaa koti- ja pienyrityksen tietoliikenne- ja oheislaitteita (1550) Tietokoneen käyttö Käyttöjärjestelmät ja oheislaitteet Pienen tietoverkon käyttöönotto ja suojaaminen Pakollinen tutkinnon osa (45 osp) Teknisessä tukipalvelussa toimiminen 45 Opiskelija tuntee organisaation toimintakulttuurin toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti (1483) viestii tekniset asiat asiakaslähtöisesti (1482) toimii ja dokumentoi työnsä organisaation tukipalveluprosessien mukaisesti (1481) kuvaa palvelutasosopimuksen vaikutuksen omaan työhön (1480) Opiskelija hallitsee organisaation tietoteknisen ympäristön tukee työpaikan sovellusohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien käytössä (1479) selvittää ja ratkaista laitteisto-, ajuri-, verkko- ja tulostusongelmia (1478) toimii järjestelmätasolla halliten käyttäjätilejä (1477) Opiskelija ratkaisee asiakkaiden palvelupyyntöjä käsittelee ja luokittelee sekä uudelleenohjaa tukipyyntöjä (1476) tukee ja opastaa asiakasta sekä hallitsee laitetta tarvittaessa etäyhteydellä (1475) ratkaisee asiakkaiden palvelupyyntöjä (1474) Työasemien hallinta ja ylläpito Verkot ja virtualisointi Oheis- ja mobiililaitteet IT-tuessa toimiminen Valinnaiset tutkinnon osat (75 osp) Elektroniikka-asennukset 45 Opiskelija valmistautuu elektroniikka-asennuksiin noudattaa elektroniikka-asennuksissa tarvittavia dokumentteja, ohjeita ja suunnitelmia (1549) tulkitsee elektroniikkakomponenttien toimintaa dokumenttien, ohjeiden ja suunnitelmien perusteella (1548) varmistaa elektroniikka-asennuksissa tarvittavat työvälineet, suojaimet ja materiaalit sekä varmistaa niiden kunnon (1547) suunnittelee oman työnsä niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ympäristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1546) soveltaa sähköisiä perussuureita tasa- ja vaihtosähköpiireihin liittyvissä laskutehtävissä ja mittauksissa (1545) toimii ESD-suojauksen mukaisesti (1544) Opiskelija tekee elektroniikka-asennuksia käyttää elektroniikka-alan työvälineitä ja -menetelmiä (1543) tekee elektroniikka-asennukset voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1542) käsittelee ja varastoi elektroniikka-asennuksissa tarvittavia komponentteja ja muita materiaaleja oikein (1541) Opiskelija varmistaa työn laadun ja dokumentoi tekee työssään tarpeellisia mittauksia, tulkita saamiaan mittaustuloksia ja tekee tarvittavia toimenpiteitä mittaustulosten perusteella (1540) paikallistaa, etsii ja korjaa vian (1539) luovuttaa työn ja tekee vaadittavat dokumentit (1538) huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä (1537) Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena 15 Opiskelija työskentelee sosiaali- ja terveysalan keskeisten toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaan toimii työssään sosiaali- ja terveysalan säädösten, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti (1536) toimii työssään noudattaen tietosuojaa ja vaitiolovelvollisuutta (1535) toimii ammatillisesti työyhteisön arvojen mukaisesti (1534) toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti (1533) Opiskelija suunnittelee hyvinvointiteknologian käytön ja hyödyntämisen asiakastyössä toimii asiantuntijana hyvinvointiteknologian tarpeen määrittelyssä ja tekee yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa taloudellisesti kestäviä hyvinvointiteknologian hankintapäätöksiä (1532) laatii asiakaslähtöisen suunnitelman tarvittavasta hyvinvointiteknologiasta perustellen valintansa (1531) suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakaslähtöisesti (1530) opastaa, ohjaa ja motivoi asiakasta ja hänen lähiverkostoaan sekä asiakkaan hoitoon osallistuvaa henkilöstöä hyvinvointiteknologian käytössä (1529) tuntee keskeiset toimintakyvyn arvioinnin luokitukset (1528) arvioi yhdessä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen kanssa hyvinvointiteknologian käytön vaikutusta asiakkaan arjessa selviytymiseen (1527) vastaanottaa palvelupyyntöjä ja sopii asiakaskäynnit (1526) kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti, kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti (1525) opastaa ja ohjaa palvelujen hankinnassa ja käytössä ja perustelee eri vaihtoehtoja (1524) kommunikoi sujuvasti ja hyödyntää kommunikoinnin apuvälineitä (1523) vastaanottaa ja hoitaa reklamaatiot sovittujen käytänteiden mukaisesti (1522) toimii hyvinvointiteknologian asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä (1521) arvioi hyvinvointiteknologian käytön mahdollisuuksia asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn kannalta (1520) arvioi ja perustelee tekniikan hyötyä suhteessa sen kustannuksiin (1519) Opiskelija varmistaa ja pitää yllä asiakas- ja työturvallisuutta toimii työssään infektioiden torjuntatyön periaatteiden mukaisesti (1518) toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti (1517) ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan hyvinvointiteknologian turvallisessa käytössä (1516) huolehtii hyvinvointiteknologian toimivuudesta ja käyttöturvallisuudesta (1515) huomioi esteettömyyden hyvinvointiteknologian valinnassa ja käytössä (1514) tukee hyvinvointiteknologian avulla asiakkaan omatoimisuutta ja turvallisuuden tunnetta (1513) havainnoi asiakkaan toimintakykyä ja vointia (1512) käyttää hyvinvointiteknologiaa turvallisuusohjeiden mukaisesti (1511) huolehtii koneiden ja laitteiden käyttökunnosta ja käytettävyydestä (1510) huolehtii henkilökohtaisesta hygieniasta sekä käyttää asianmukaista työasua ja tarvittavia suojaimia infektioiden torjuntatyön mukaisesti (1509) Tietoverkkokaapeloinnit 45 Opiskelija valmistautuu tietoverkkokaapelointien asennuksiin toimii työmaan työturvallisuusmääräyksien mukaisesti (1014) tulkitsee asennuspiirustuksia ja suunnittelee oman kaapelointityön (1013) valitsee kaapelointiin sopivat materiaalit ja tarvikkeet sekä varmistaa niiden kunnon (1012) ymmärtää tietoliikenneverkkojen rakenteet, rajapinnat, topologioat ja tiedonsiirtotekniikat (1011) tuntee tietoverkoissa käytettävät yleisimmät komponentit, kaapelityypit ja muun infrastruktuurin, hallitsee niiden käsittelyn ja varmistaa niiden kunnon. (1010) suunnittelee oman työnsä niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ympäristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1009) Opiskelija toteuttaa tietoverkkokaapelointien asennukset suorittaa asennustyöt standardien, voimassa olevien määräyksien, valmistajien ohjeiden ja hyvien asennustapojen mukaisesti (1008) toteuttaa antenniverkkojen, optisten verkkojen ja yleiskaapelointijärjestelmien asennustyöt vaatimusten ja standardien mukaisesti (1007) käyttää mittauslaitteita ja tulkitsee mittaustuloksia (1006) tekee verkkojen standardinmukaiset hyväksymistestaukset ja -tarkastukset (1005) etsii ja paikallistaa vian sekä korjaa sen (1004) Opiskelija dokumentoi ja luovuttaa työn varmistaa, että työ on turvallisesti ja laadukkaasti tehty (1003) laatii asianmukaisen dokumentaation asennuksistaan ja tekee tarvittavat muutokset dokumentteihin (1002) huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1001) antaa käytönopastuksen asiakkaalle (1000) Turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus 45 Opiskelija valmistautuu turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennuksiin toimii työssään sosiaali- ja terveysalan säädösten, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti (1508) toimii työssään noudattaen tietosuojaa ja vaitiolovelvollisuutta (1507) noudattaa sähkö- ja työturvallisuusmääräyksiä (1506) varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (1505) arvioi hyvinvointiteknologian tarpeen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa (1504) arvioi asennustyöstä aiheutuvia kustannuksia (1503) laatia työkohtaisen toteutussuunnitelman (1502) varmistaa työssään tarvittavat työvälineet ja materiaalit (1501) toimii dokumenttien, piirustusten ja käyttöohjeiden mukaan (1500) toimii osana työryhmää ja noudattaa työaikoja, työyhteisön arvoja, sovittuja sääntöjä, työohjeita ja sopimuksia (1499) Opiskelija asentaa ja huoltaa hyvinvointiteknologiajärjestelmiä soveltaa sähköisiä perussuureita tasa- ja vaihtosähköpiireihin liittyvissä laskutehtävissä ja mittauksissa (1498) tuntee elektroniikkakomponenttien toiminnan ja toimintaperiaatteen (1497) käyttää elektroniikka-alan mittalaitteita ja tulkitsee mittaustuloksia (1496) tekee turvalaitteiden ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennukset voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1495) käyttää englanninkielisiä käyttö-, huolto- ja asennusohjeita (1494) huomioi työssään keskeiset rakennustekniikat ja paloläpiviennit sekä tekee kaapelien läpiviennit (1493) liittää tietokone- ja tietoliikennelaitteita yhtenäisiksi toimiviksi kokonaisuuksiksi (1492) asentaa ja huoltaa hyvinvointiteknologiajärjestelmiä piirustusten, suunnitteludokumenttien ja laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti noudattaen laatu- ja turvallisuusstandardeja (1491) asentaa hyvää asennustapaa noudattaen turvalaitteet ja hyvinvointiteknologiajärjestelmät ja varmistaa järjestelmän luotettavan toiminnan (1490) tekee järjestelmien käyttöönotto-ohjelmoinnit ja konfiguroinnit (1489) tekee järjestelmiin liittyvät tarkastukset, mittaukset ja korjaukset (1488) työskentelee eri asiakasryhmiä koskevien toimintaperiaatteiden ja suositusten mukaisesti (1487) Opiskelija viimeistelee työn ja opastaa asiakasta huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1486) laatii asianmukaisen dokumentaation asennuksistaan ja tehdä tarvittavat muutokset dokumentteihin (1485) antaa järjestelmän käytönopastuksen asiakkaalle ja henkilökunnalle sekä varmistaa, että asiakas osaa käyttää laitetta (1484) Ohjelmointi 45 Opiskelija käyttää ohjelmistokehitysympäristöä käyttää ohjelmointieditoria tai kehitysympäristöä (1473) etsii ja korjaa virheitä ohjelmakoodista (1472) testaa ohjelman toimintoja (1471) Opiskelija ohjelmoi käyttää rakenteista ohjelmointia toteutuksissa (1470) kirjoittaa ylläpidettävää ohjelmakoodia (1469) tulkitsee suunnitelmia ja toteuttaa käyttöliittymän tai sen osia (1468) tulkitsee suunnitelmia ja toteuttaa ohjelmiston toimintoja (1467) Opiskelija toimii ohjelmistokehitystiimin jäsenenä sopii tehtävistä tiimin muiden jäsenten kanssa (1466) etsii ratkaisuvaihtoehtoja ja ratkoo ongelmia yhdessä tiimin kanssa (1465) arvioi ratkaisujen toimivuuden yhdessä tiimin kanssa (1464) arvioi omaa toimintaa tiimin jäsenenä (1463) Ohjelmistokehittäjänä toimiminen 45 Opiskelija kommunikoi asiakkaan kanssa selvittää kehitystiimin kanssa asiakkaan tarpeet (1462) viestii tekniset asiat asiakaslähtöisesti (1461) osallistuu version katselmointiin (1460) Opiskelija suunnittelee ohjelmiston toteutuksen asettaa kehitystiimin kanssa toteutettavat toiminnot tärkeysjärjestykseen (1459) jakaa kehitystiimin kanssa toteutettavat toiminnot tehtäviksi (1458) suunnittelee ja arvioi kehitystiimin kanssa tehtävien toteuttamista (1457) Opiskelija kehittää ohjelmiston toimintalogiikkaa ja tietovarastoyhteyksiä kehittää ohjelmiston toimintalogiikkaa (1456) valitsee ohjelmistoon sopivan tietovaraston (1455) toteuttaa yhteyden tietovarastoon (1454) hyödyntää rajapintoja ja käsittelee tietoa (1453) arvioi ohjelmiston tietoturvaa (1452) Opiskelija versioi ja julkaisee ohjelman käyttää versionhallintaa (1451) liittää ohjelman osan olemassa olevaan versioon (1450) julkaisee ohjelman tuotantoympäristöön (1449) Sulautetun järjestelmän toteuttaminen 45 Opiskelija suunnittelee sulautetun järjestelmän toteutuksen selvittää työkokonaisuuden toiminnalliset vaatimukset (1448) etsii ratkaisuvaihtoehtoja ja suunnittelee ratkaisun (1447) perustelee valitsemansa ratkaisun (1446) Opiskelija tekee sulautettuun järjestelmään liittyvät asennukset kokoaa mikro-ohjaimista tai mikroprosessoreista, komponenteista ja muista osista koostuvan kokonaisuuden (1445) paikallistaa, etsii ja korjaa vian sulautetussa järjestelmässä (1444) yhdistää sulautetun järjestelmän laitteiston ohjelmointiympäristöön (1443) Opiskelija toteuttaa sulautetun järjestelmän kirjoittaa ylläpidettävää ohjelmointikoodia sekä käyttää funktioita, aliohjelmia, keskeytyksiä ja ajastimia (1442) ohjelmoi mikro-ohjainta tai mikroprosessoria (1441) suorittaa sulautetun järjestelmän toiminnan testauksen (1440) varmistaa laitteiston säädösten ja määräysten mukaisen turvallisuuden (1439) luovuttaa sulautetun järjestelmän ja dokumentoi työpaikan käytänteiden mukaan (1438) Koti- ja palvelujärjestelmien asennukset 15 Opiskelija valmistautuu koti- ja palvelujärjestelmien asennuksiin toimii työssään sosiaali- ja terveysalan säädösten, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti (1437) toimii työssään noudattaen tietosuojaa, vaitiolovelvollisuutta ja salassapitomääräyksiä (1436) huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta sekä käyttää asianmukaista työasua ja tarvittavia suojaimia infektioiden torjuntatyön mukaisesti (1435) noudattaa sähkö- ja työturvallisuusmääräyksiä (1434) varmistaa työssään tarvittavat työvälineet ja materiaalit (1433) vastaanottaa palvelupyyntöjä ja sopii asiakaskäynnit joustavasti (1432) toimii dokumenttien, piirustusten ja käyttöohjeiden mukaisesti (1431) toimii osana työryhmää ja noudattaa työaikoja, työyhteisön arvoja, sovittuja sääntöjä, työohjeita ja sopimuksia (1430) huomioi asiakkaan toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä tarpeita yhteistyössä sidosryhmien kanssa (1429) kommunikoi sujuvasti ja hyödyntää kommunikoinnin apuvälineitä (1428) laatii asiakkaan tarpeiden mukaisen suunnitelman hyvinvointiteknologian hyödyntämisestä (1427) huomioi esteettömyyden hyvinvointiteknologian valinnassa ja käytössä (1426) suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakaslähtöisesti (1425) Opiskelija asentaa ja huoltaa koti- ja palvelujärjestelmiä tekee koti- ja palvelujärjestelmien asennukset ja huoltotyöt voimassa olevien säädösten, standardien, piirustuksien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1424) opastaa ja ohjata asiakasta palvelujen hankinnassa ja käytössä (1423) liittää koti- ja palvelujärjestelmiä yhtenäisiksi toimiviksi kokonaisuuksiksi (1422) järjestää toimintaympäristöä esteettömäksi ja omatoimisuutta edistäväksi (1421) tekee koti- ja palvelujärjestelmien käyttöönotto-ohjelmoinnit ja konfiguroinnit (1420) tekee koti- ja palvelujärjestelmien käyttöönottotoimenpiteet ja antaa järjestelmien käyttöopastuksen (1419) tekee järjestelmiin liittyvät tarkastukset, mittaukset, huollot ja korjaukset (1418) Opiskelija viimeistelee koti- ja palvelujärjestelmien asennukset noudattaa järjestelmien asentamiseen ja käyttöön liittyviä salassapitomääräyksiä (1417) opastaa, ohjaa ja motivoi asiakasta ja hänen lähiverkostoaan monipuolisesti hyvinvointiteknologian käytössä (1416) edistää hyvinvointiteknologian avulla asiakkaan omatoimisuutta (1415) huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1414) laatii asianmukaisen dokumentaation asennuksistaan ja tehdä tarvittavat muutokset dokumentteihin (1413) antaa järjestelmän käytönopastuksen asiakkaalle varmistaen, että asiakas osaa käyttää laitteita (1412) kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti, kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti (1411) vastaanottaa ja hoitaa reklamaatiot sovittujen käytänteiden mukaisesti (1410) toimii hyvinvointiteknologian asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä (1409) havainnoi asiakkaan toimintakykyä ja vointia sekä tiedottaa tekemistään havainnoista asianmukaisesti moniammatilliselle työryhmälle (1408) huolehtii hyvinvointiteknologian toimivuudesta ja käyttöturvallisuudesta (1407) tukee hyvinvointiteknologian avulla asiakkaan omatoimisuutta ja turvallisuuden tunnetta (1406) Hyvinvointiteknologialaitteiden huolto ja kunnossapito 30 Opiskelija valmistautuu hyvinvointilaitteiden huolto- ja kunnossapitotöihin toimii työssään sosiaali- ja terveysalan säädösten, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti (1405) noudattaa sähkö- ja työturvallisuusmääräyksiä (1404) arvioi huollosta ja kunnossapidosta aiheutuvia kustannuksia (1403) laatii työkohtaisen toteutussuunnitelman (1402) toimii työssään noudattaen tietosuojaa ja vaitiolovelvollisuutta (1401) varmistaa työssään tarvittavat työvälineet ja materiaalit (1400) toimii dokumenttien, piirustusten ja käyttöohjeiden mukaan (1399) toimii osana työryhmää ja noudattaa työaikoja, työyhteisön arvoja, sovittuja sääntöjä, työohjeita ja sopimuksia (1398) Opiskelija tekee hyvinvointilaitteiden huolto- ja kunnossapitotyöt huoltaa ja pitää kunnossa apu- ja turvalaitteita piirustusten, suunnitteludokumenttien ja laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti noudattaen laatu- ja turvallisuusstandardeja (1397) tekee huolto- ja asennustehtäviä ohjelmoitavilla laitteilla ja ohjelmointiympäristöillä (1396) käyttää englanninkielisiä käyttö-, huolto- ja asennusohjeita (1395) valmistaa työpiirustuksesta laitteiden osia (1394) huoltaa ja korjaa automaattisten toimilaitteiden antureita ja kytkimiä (1393) suorittaa sähkötekniikan perusmittauksia (1392) käyttää mekaanisen mittauksen mittavälineitä (1391) käyttää materiaalitekniikkaa hyödykseen apuvälineiden valmistuksessa (1390) huoltaa ja korjaa toimilaitteita (1389) käyttää erilaisia liittämismenetelmiä laitevalmistuksessa (1388) työskentelee eri asiakasryhmiä koskevien toimintaperiaatteiden ja suositusten mukaan (1387) huolehtii koneiden ja laitteiden käyttökunnosta ja käytettävyydestä (1386) Opiskelija viimeistelee ja dokumentoi hyvinvointilaitteiden huolto- ja kunnossapitotyöt huolehtii työympäristön viimeistelystä (1385) laatii asianmukaisen dokumentaation asennuksistaan ja tekee tarvittavat muutokset dokumentteihin (1384) antaa järjestelmän käytönopastuksen asiakkaalle ja varmistaa, että asiakas osaa käyttää laitteita (1383) huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1382) Tietoverkkolaitteiden asennus 45 Opiskelija valmistautuu tietoverkkolaitteiden asennuksiin noudattaa tietoverkkolaitteiden asennuksissa tarvittavia dokumentteja, ohjeita ja suunnitelmia (1381) tulkitsee tietoverkkolaitteiden toimintaa dokumenttien, ohjeiden ja suunnitelmien perusteella (1380) varmistaa tietoverkkolaitteiden asennuksissa tarvittavat työvälineet, suojaimet ja materiaalit sekä varmistaa niiden kunnon (1379) valitsee sopivat laitteet ja huomioi tietoverkkolaitteiden ominaisuudet (1378) tuntee tietoverkon rakenteen ja protokollat (1377) suunnittelee ja valmistelee asennustyön suorituksen (1376) Opiskelija asentaa tietoverkkolaitteita käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja materiaaleja (1375) asentaa tietoverkkolaitteet voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1374) kytkee aktiivilaitteen tietoliikenneverkkoon (1373) konfiguroi aktiivilaitteen tietoturvalliseksi ja käyttövalmiiksi (1372) testaa aktiivilaitteen toimivuuden (1371) Opiskelija viimeistelee ja dokumentoi tietoverkkolaitteiden asennukset käyttää hallintaohjelmistoja tietoliikenneverkon ja aktiivilaitteiden seurantaan (1370) havaitsee, paikallistaa ja korjaa vikoja (1369) dokumentoida tietoverkkoratkaisun toteutuksen työpaikan käytänteiden mukaisesti (1368) opastaa käyttäjiä tietoverkkolaitteiden käytössä (1367) Järjestelmätuessa toimiminen 45 Opiskelija toimii järjestelmätuen tehtävissä viestii järjestelmätuen käsitteillä (1366) seuraa alan kehittymistä ja päivittää omaa osaamistaan (1365) Opiskelija hallinnoi järjestelmää konfiguroi ja hallitsee järjestelmää (1364) käyttää järjestelmän hallintatyökaluja (1363) hallitsee järjestelmän poikkeustilat ja niistä selviytymisen (1362) skriptaa ja automatisoi komentoja (1361) Opiskelija tekee järjestelmätason muutoksia suunnittelee ja valmistelee järjestelmätason muutoksen (1360) aikatauluttaa ja toteuttaa järjestelmätason muutoksen (1359) testaa järjestelmän toiminnan ja dokumentoi toteutetun muutoksen (1358) Opiskelija automatisoi päätelaitteen asennuksen valitsee sopivan sarja-asennusmenetelmän (1357) valmistelee automatisoidun asennuksen (1356) tekee asennuksia päätelaitteisiin valmistelemallaan tavalla (1355) Windows-järjestelmän hallinta Linux-järjestelmän hallinta Järjestelmätason tehtävät Toimialueen hallinta ja ylläpito Asennusten automatisointi Elektroniikkalaitteiden käyttöönotto- ja huoltotyöt 30 Opiskelija valmistautuu asennus- ja huoltotöihin ymmärtää ESD-suojauksen merkityksen ja toimii sen mukaisesti (1354) varmistaa turvalliset ja ergonomiset työtavat (1353) arvioi työturvallisuusriskejä ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista (1352) käyttää huoltotöissä tarvittavia työkaluja, -menetelmiä ja mittauslaitteita (1351) selvittää asiakkaan tarpeet ja laitteen asennus- ja huoltotarpeet (1350) paikallistaa vian, vertailee eri ratkaisuvaihtoehtoja (1349) valitsee tarvittavan toimenpiteen (1348) Opiskelija tekee asennus- ja huoltotyöt noudattaa asennus- ja huoltotöihin liittyviä määräyksiä (1347) suorittaa asennus- ja huoltotyön ja tarvittaessa sopii lisätöistä (1346) varmistaa, että asennus on turvallinen (1345) Opiskelija viimeistelee ja dokumentoi asennus- ja huoltotyöt varmistaa laitteiden ja komponenttien ja muiden asennus- ja huoltotyömateriaalien tarkoituksenmukaisen kierrätyksen (1344) testaa laitteen toiminnan ja varmistaa, että se on luovutettavissa asiakkaalle (1343) perustelee asiakkaalle laitteelle tehdyt huoltotoimenpiteet (1342) opastaa ja tukee asiakasta laitteen käytössä (1341) dokumentoi vian ja suoritetut työt työpaikan käytänteiden mukaisesti (1340) Kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asennus 30 Opiskelija valmistautuu kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asennuksiin tuntee työssä vaadittavien kulunvalvonta- tai turvajärjestelmien rakenteet ja toimintaperiaatteet (1339) toimii kulunvalvonta- tai turvajärjestelmien lakien, asetusten sekä muiden viranomaismääräysten mukaisesti (1338) Opiskelija asentaa ja konfiguroi kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän tekee asennukset ja konfiguroinnit voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1337) konfiguroida kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän laitteet vaatimusten mukaisesti (1336) suorittaa käyttöönottotarkistukset ja järjestelmän testauksen (1335) selvittää ja paikallistaa vian tarvittaessa sekä korjaa sen (1334) Opiskelija luovuttaa kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asiakkaalle varmistaa että järjestelmä toimii halutulla tavalla (1333) luovuttaa järjestelmän asiakkaalle ja opastaa häntä järjestelmän käytössä (1332) dokumentoi tehdyn työkokonaisuuden vaaditulla tavalla (1331) Kyberturvallisuuden ylläpitäminen 30 Opiskelija käyttää kyberuhkien hallinta- ja suojautumiskeinoja suojaa laitteen päivityksillä ja ohjelmistoilla (1330) hallitsee laitetta hallintatyökaluilla (1329) vertailee eri salausmenetelmiä ja valitsee tarkoituksenmukaisen salausmenetelmän (1328) Opiskelija hallitsee kyberturvariskejä valvoa tietoverkkoa hyödyntämällä erilaisia analysointityökaluja (1327) skannata haavoittuvuuksia tarkastelun kohteena olevasta sovitusta verkosta (1326) varmentaa järjestelmien haavoittuvuuksia (1325) tekee kehittämisehdotuksia kyberturvan parantamiseksi (1324) Opiskelija edistää kyberturvallisuusratkaisuja tuntee tietoturvaan- ja tietosuojaan liittyvät lait, asetukset sekä muut viranomaismääräykset (1323) havainnollistaa kyberuhkia ja niitä vastaavia riskejä (1322) noudattaa työtehtävissään tietoturvaohjeita (1321) opastaa kyberturva- tai tietosuoja-asioissa (1320) Orientoituminen kyberturvaan Eettinen hakkerointi Turvallinen IT-ympäristö Tietoteknisen ratkaisun myynti 30 Opiskelija valmistautuu tietoteknisen ratkaisun myyntiin selvittää myytävän tietoteknisen ratkaisun edut verrattuna muihin vastaaviin ratkaisuihin (1319) arvioi ja vertailee myytävän tietoteknisen ratkaisun hinnoittelua (1318) esittelee myytävän tietoteknisen ratkaisun ominaisuuksia (1317) kartoittaa palvelun tai tietoteknisen ratkaisun kohderyhmiä (1316) Opiskelija selvittää asiakkaalle sopivinta ratkaisua kuuntelee asiakasta ja selvittää asiakkaan tarpeen (1315) viestii tekniset ratkaisut selkeästi (1314) auttaa asiakasta ratkaisun valinnassa ja hankintapäätöksessä (1313) Opiskelija myy tietoteknisiä ratkaisuja kontaktoi mahdollisia asiakkaita (1312) tarjoaa ja myy asiakkaalle sopivia palvelu- tai laiteratkaisuja (1311) hoitaa myyntitapahtuman (1310) laatii tarvittavat asiakirjat ja kirjaukset (1309) Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla 30 Opiskelija käyttää kehitysympäristöä ottaa käyttöön ja konfiguroi ohjelmistokomponenttikirjaston käyttöön soveltuvan kehittämisympäristön (1308) selvittää ohjelmistokomponenttikirjaston tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet (1307) käyttää ohjelmistokomponenttikirjaston tärkeimpiä toimintoja ja työkaluja (1306) tuo kehittämisympäristöön ulkoisia komponentteja (1305) Opiskelija toteuttaa ohjelmiston ohjelmistokomponenttikirjastolla suunnittelee, toteuttaa ja testaa ohjelmiston ohjelmistokomponenttikirjastoa käyttäen (1304) julkaisee ohjelmiston asiakkaan ympäristöön (1303) dokumentoi ohjelmiston sovitulla tavalla (1302) Ohjelmiston toteuttaminen komponenttikirjastolla Työtehtävien automatisointi komentokielellä 15 Opiskelija ohjelmoi ja skriptaa komentokieltä käyttää komentokielen perussyntakseja ja parametrisointeja sekä ohjelmoinnin perusrakenteita (1301) lukee ja kirjoittaa tietoa toistosarjoilla komentokielessä ja toistorakenteilla ohjelmointikielessä (1300) käyttää funktioita (1299) Opiskelija automatisoi toiminnallisuuden ohjelmointi- tai komentokieltä hyödyntäen pilkkoo automatisoitavan ongelman komentokielellä toteutettaviin tai ohjelmoitaviin osiin (1298) automatisoi toiminnallisuuden komento- tai ohjelmointikielellä (1297) testaa ratkaisun toimivuuden (1296) Skriptaaminen eri ympäristöissä, 10 osp Skriptausprojekti, 5 osp Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen 15 Opiskelija suunnittelee verkkopalvelun selvittää asiakkaan verkkopalvelun nykytilanteen ja tarpeet (1295) valitsee asiakkaan tarpeisiin sopivan teknisen ratkaisun verkkopalvelun toteuttamiseen (1294) suunnitella verkkopalvelun, joka noudattaa asiakkaan graafista ohjeistusta (1293) Opiskelija toteuttaa verkkopalvelun huomioi työssään verkkopalveluiden tietoturvan (1292) toteuttaa selaimen kautta päivitettävän verkkopalvelun (1291) huomioi esteettömyyden ja käytettävyyden verkkopalvelun toteutuksessa (1290) Opiskelija julkaisee verkkopalvelun julkaisee verkkopalvelun (1289) opastaa verkkopalvelun sisällöntuottajaa (1288) tukee asiakasta verkkopalveluun liittyvissä teknisissä ongelmissa (1287) Digitaalisen median mallinnus ja tulostus 15 Opiskelija valmistautuu tuotantoon hyödyntää erilaisia kuvankäsittely- ja mallinnusohjelmien ominaisuuksia (1286) kartoittaa asiakkaan tarpeet, työkokonaisuuden raamit tai rajoitteet (1285) Opiskelija toteuttaa digitaalisen median muokkaa olemassa olevia resursseja (1284) toteuttaa digitaalisen median ja tulosteen (1283) varmistaa työn valmiustilan ja tarvittavat muutokset (1282) Opiskelija viimeistelee digitaalisen median viimeistellä median tai tulosteen luovutettavaksi (1281) dokumentoida median tai tulosteen (1280) perustelee tekemiään ratkaisuja asiakkaalle (1279) Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen 30 Opiskelija työskentelee turvallisesti sähkö- ja automaatioalan työmaalla liikkuu ja toimii turvallisesti asennusympäristössä erilaiset vaaratekijät tunnistaen ja huomioiden (1278) arvioi työhönsä liittyviä työturvallisuusriskejä ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista (1277) osaa auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa (1276) tekee tulitöitä ja ehkäisee ennalta tulityöonnettomuuksien syntymisen (1275) varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (1274) selvittää työmaan turvallisuusvastuuhierarkian, noudattaa sovittuja turvallisuussääntöjä ja -ohjeita (1273) käyttää turvallisesti ja huoltaa työssään tarvitsemiaan työvälineitä ja mittauslaitteita (1272) huolehtii turvallisista ja ergonomisista työtavoista (1271) suunnittelee oman työnsä niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ympäristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1270) Opiskelija hyödyntää sähkötekniikan perusteita työtehtävissään tuntee sähköiset perussuureet ja niiden riippuvuussuhteet (1269) tekee sähköisin perussuureisiin liittyviä kytkentöjä, laskutoimituksia ja mittauksia (1268) tulkitsee mittauksien perusteella erilaisten komponenttien ja kytkentöjen vaikutusta tasa- ja vaihtosähköpiirien toimintaan (1267) mittaa analogisiin ja digitaalisiin kytkentöihin liittyvien signaaleja mittalaitteilla sekä arvioi saamiaan mittaustuloksia (1266) Opiskelija käyttää sähkö- ja automaatioalalla tarvittavia materiaaleja, komponentteja ja menetelmiä varmistaa sähkö- ja automaatioalan asennuksissa tarvittavat työvälineet, suojaimet ja materiaalit sekä varmistaa niiden kunnon (1265) valitsee ja käyttää työssään tarkoituksenmukaisia raaka-aineita, työstää niitä ja noudattaa niiden käsittelyohjeita (1264) liittää ja kiinnittää eri materiaaleista tehtyjä kappaleita toisiinsa erilaisia tekniikoita käyttäen sekä tekee läpivientejä eri materiaaleihin (1263) varmistaa työkohteen jännitteettömyyden (1262) tekee pienjännitesähköasennukset ryhmäjohtotasolla voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1261) huomioi työssään erilaiset kiinteistöautomaatioratkaisut (1260) huomioi työssään sähkölaitteiden kotelointiluokat (1259) käsittelee oikein ja asentaa erilaisia sähkö- ja tiedonsiirtokaapeleita (1258) tulkitsee ja laatii sähkö- ja automaatioalan työssä tarvittavia dokumentteja ja tarvikelistoja (1257) tulkitsee mittaamalla komponenttien ja laitteiden toimintaa (1256) tarkastaa aistinvaraisesti ja mittaamalla, että työ on turvallisesti ja laadukkaasti tehty (1255) huoltaa ja korjaa sähkötyökaluja ja sähkökäyttöisiä kulutuskojeita (1254) tekee käyttöönottotarkastuksen asennuksilleen, tulkitsee mittaustuloksia sekä laatia käyttöönottotarkastuksesta asianmukaisen dokumentaation (1253) tekee laite-, johdin- ja kaapelimerkinnät (1252) Opiskelija työskentelee yhteistyössä asiakkaan ja työkohteen muiden toimijoiden kanssa käyttää työtehtävissään sähkö- ja automaatioalan ammattisanastoa (1251) huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1250) tekee yhteistyötä muiden työalueella toimivien henkilöiden kanssa (1249) toimii työn eri vaiheissa pitkäaikaisia asiakassuhteita edistäen (1248) Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 - 15 osp)