Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto Tutkinnon yleinen osaaminen Opintoihin orientoituminen -rastipassi Työsalityöskentely Pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen 30 Opiskelija työskentelee turvallisesti sähkö- ja automaatioalan työmaalla liikkuu ja toimii turvallisesti asennusympäristössä erilaiset vaaratekijät tunnistaen ja huomioiden (1278) arvioi työhönsä liittyviä työturvallisuusriskejä ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista (1277) osaa auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa (1276) tekee tulitöitä ja ehkäisee ennalta tulityöonnettomuuksien syntymisen (1275) varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (1274) selvittää työmaan turvallisuusvastuuhierarkian, noudattaa sovittuja turvallisuussääntöjä ja -ohjeita (1273) käyttää turvallisesti ja huoltaa työssään tarvitsemiaan työvälineitä ja mittauslaitteita (1272) huolehtii turvallisista ja ergonomisista työtavoista (1271) suunnittelee oman työnsä niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ympäristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1270) Opiskelija hyödyntää sähkötekniikan perusteita työtehtävissään tuntee sähköiset perussuureet ja niiden riippuvuussuhteet (1269) tekee sähköisin perussuureisiin liittyviä kytkentöjä, laskutoimituksia ja mittauksia (1268) tulkitsee mittauksien perusteella erilaisten komponenttien ja kytkentöjen vaikutusta tasa- ja vaihtosähköpiirien toimintaan (1267) mittaa analogisiin ja digitaalisiin kytkentöihin liittyvien signaaleja mittalaitteilla sekä arvioi saamiaan mittaustuloksia (1266) Opiskelija käyttää sähkö- ja automaatioalalla tarvittavia materiaaleja, komponentteja ja menetelmiä varmistaa sähkö- ja automaatioalan asennuksissa tarvittavat työvälineet, suojaimet ja materiaalit sekä varmistaa niiden kunnon (1265) valitsee ja käyttää työssään tarkoituksenmukaisia raaka-aineita, työstää niitä ja noudattaa niiden käsittelyohjeita (1264) liittää ja kiinnittää eri materiaaleista tehtyjä kappaleita toisiinsa erilaisia tekniikoita käyttäen sekä tekee läpivientejä eri materiaaleihin (1263) varmistaa työkohteen jännitteettömyyden (1262) tekee pienjännitesähköasennukset ryhmäjohtotasolla voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1261) huomioi työssään erilaiset kiinteistöautomaatioratkaisut (1260) huomioi työssään sähkölaitteiden kotelointiluokat (1259) käsittelee oikein ja asentaa erilaisia sähkö- ja tiedonsiirtokaapeleita (1258) tulkitsee ja laatii sähkö- ja automaatioalan työssä tarvittavia dokumentteja ja tarvikelistoja (1257) tulkitsee mittaamalla komponenttien ja laitteiden toimintaa (1256) tarkastaa aistinvaraisesti ja mittaamalla, että työ on turvallisesti ja laadukkaasti tehty (1255) huoltaa ja korjaa sähkötyökaluja ja sähkökäyttöisiä kulutuskojeita (1254) tekee käyttöönottotarkastuksen asennuksilleen, tulkitsee mittaustuloksia sekä laatia käyttöönottotarkastuksesta asianmukaisen dokumentaation (1253) tekee laite-, johdin- ja kaapelimerkinnät (1252) Opiskelija työskentelee yhteistyössä asiakkaan ja työkohteen muiden toimijoiden kanssa käyttää työtehtävissään sähkö- ja automaatioalan ammattisanastoa (1251) huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1250) tekee yhteistyötä muiden työalueella toimivien henkilöiden kanssa (1249) toimii työn eri vaiheissa pitkäaikaisia asiakassuhteita edistäen (1248) Sähkötekniikan perusteet Sähkö- ja automaatioalan perusteet sekä turvallinen työskentely sähköalalla Sähköasentaja (45 osp) Pakollinen tutkinnon osa (45 osp) Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset 45 Opiskelija valmistautuu pien- ja pienoisjännitesähköasennuksiin • noudattaa sähköasennuksissa tarvittavia dokumentteja, ohjeita ja suunnitelmia (1247) • tulkitsee sähkönjakelujärjestelmän laitteiden ja komponenttien toimintaa dokumenttien, ohjeiden ja suunnitelmien perusteella (1246) • varmistaa sähköasennuksissa tarvittavat työvälineet, suojaimet ja materiaalit sekä varmistaa niiden kunnon (1245) • arvioi sähköasennuksiin ja asennusympäristöön liittyviä riskejä (1244) • suunnittelee oman työnsä niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ympäristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1243) • mitoittaa asennuskohteen kaapeloinnin liittymispisteestä alkaen siten, että se täyttää suojaukselle asetetut vaatimukset (1242) Opiskelija tekee pien- ja pienoisjännitesähköasennukset • käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja (1241) • tekee pien- ja pienoisjännitesähköasennukset voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1240) • tekee pienjännitteisen jakeluverkon asennukset voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1239) • toteuttaa viestintä- ja tietoverkkojärjestelmien rasioinnin, johdotuksen ja pistorasioiden kytkennät (1238) • toteuttaa potentiaalintasauksen ja maadoitukset (1237) • tekee kiinteistön sähköasennukset (lämmitys, valaistus, pistorasiat, kytkimet) (1236) • tekee eri käynnistys- ja ohjaustavoilla toteutettujen sähkömoottoreiden ohjaus- ja päävirtakytkennät sekä suojalaitteiden virityksen (1235) • rakentaa johtotiet (1234) • asentaa erilaiset sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit (1233) • kytkee ryhmäjohdot keskukseen (1232) • tekee keskusasennukset, liittymisjohtoasennukset ja kytkee suojalaitteet (1231) • tekee laiteasennukset ja suorittaa niiden käyttöönoton (1230) • tekee yhteistyötä muiden työalueella toimivien henkilöiden kanssa (1229) • tekee vianhakua hyödyntäen asennukseen liittyviä dokumentteja ja mittalaitteita sekä osaa tulkita saatuja mittaustuloksia (1228) • tekee järjestelmien ja laitteiden huolto- ja kunnossapitotöitä sekä paikantaa ja korjaa yleisimmin esiintyviä vikoja (1227) • tekee työssään tarpeellisia sähköisiä mittauksia, tulkitsee saamiaan mittaustuloksia ja tekee tarvittavia toimenpiteitä mittaustulosten perusteella (1226) Opiskelija viimeistelee ja dokumentoi pien- ja pienoisjännitesähköasennukset • tekee laite-, johdin- ja kaapelimerkinnät (1225) • tarkastaa aistinvaraisesti ja mittaamalla, että työ on turvallisesti ja laadukkaasti tehty (1224) • huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1223) • tekee käyttöönottotarkastuksen asennuksilleen, tulkitsee mittaustuloksia, sekä laatia käyttöönottotarkastuksesta asianmukaisen dokumentaation (1222) • tekee tarvittavat muutokset virtapiirikaavioihin ja dokumentteihin (1221) • opastaa asiakasta laitteiden käytössä (1220) Pien- ja pienoisjännitesähköasennusten perusteet Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset Kiinteistöjen sähköasennukset Automaatioasentaja (45 osp) Valinnaiset tutkinnon osat (45 osp) Kappaletavara-automaatioasennukset 45 Opiskelija valmistautuu kappaletavara-automaatioasennuksiin • noudattaa kappaletavara-automaatioasennuksissa tarvittavia dokumentteja, ohjeita ja suunnitelmia (1219) • tulkitsee kappaletavara-automaatiojärjestelmän laitteiden ja komponenttien toimintaa dokumenttien, ohjeiden ja suunnitelmien perusteella (1218) • varmistaa kappaletavara-automaatioasennuksissa tarvittavat työvälineet, suojaimet ja materiaalit sekä varmistaa niiden kunnon (1217) • arvioi kappaletavara-automaatioasennuksiin ja asennusympäristöön liittyviä riskejä (1216) • huomioi työssään pneumaattisten ja hydraulisten järjestelmien ominaispiirteet (1215) • suunnittelee oman työnsä niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ympäristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1214) Opiskelija tekee kappaletavara-automaatioasennukset • käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, materiaaleja ja työmenetelmiä (1213) • tekee kappaletavara-automaatioasennukset voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1212) • asentaa ja käyttöönottaa anturit, tunnistusjärjestelmät ja toimilaitteet sekä virittää ne ohjeiden mukaisesti (1211) • asentaa suunnitelman mukaisen logiikan vaaditulla I/O:lla ja ottaa sen käyttöön (1210) • tekee operointipaneeleihin tai vastaaviin valvomolaitteisiin operointinäyttöjen lisäyksiä ja muutoksia (1209) • asentaa kappaletavara-automaatioon liittyvät kenttälaitteet ja toimilaitteet sekä tekee kenttäväyläasennukset (1208) • tekee kappaletavara-automaatioasennuksiin liittyviä huolto- ja kunnossapitotöitä sekä paikantaa ja korjaa järjestelmässä esiintyviä vikoja (1207) • tekee yhteistyötä muiden työalueella toimivien henkilöiden kanssa (1206) • tekee työssään tarpeellisia sähköisiä mittauksia, tulkitsee saamiaan mittaustuloksia ja tekee tarvittavia toimenpiteitä mittaustulosten perusteella (1205) • tuntee säätöpiirin muodostumisen, säätötavat ja säätömuodot (1204) Opiskelija viimeistelee ja dokumentoi kappaletavara-automaatioasennukset • tekee laite-, johdin- ja kaapelimerkinnät (1203) • varmistaa, että kappaletavara-automaatiojärjestelmä toimii turvallisesti ja se on asennettu työlle asetettujen tavoitteiden mukaisesti (1202) • huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1201) • tekee tarvittavat muutokset dokumentteihin (1200) • opastaa asiakasta järjestelmän käytössä. (1199) Mekaaniset asennukset ja voimansiirto Käynnissäpito ja kunnonvalvonta Kappaletavaralaitteistojen käyttö- ja ohjaustyöt Robotiikka ja mikro-ohjaimet Prosessiautomaatioasennukset 45 Opiskelija valmistautuu prosessiautomaatioasennuksiin • noudattaa prosessiautomaatioasennuksissa tarvittavia dokumentteja, ohjeita ja suunnitelmia (1198) • tulkitsee prosessiautomaatiojärjestelmän laitteiden ja komponenttien toimintaa dokumenttien, ohjeiden ja suunnitelmien perusteella (1197) • varmistaa prosessiautomaatioasennuksissa tarvittavat työvälineet, suojaimet ja materiaalit sekä varmistaa niiden kunnon (1196) • arvioi prosessiautomaatioasennuksiin ja asennusympäristöön liittyviä riskejä (1195) • huomio työssään hydraulisten ja pneumaattisten järjestelmien ominaispiirteet (1194) • suunnittelee oman työnsä niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ympäristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1193) Opiskelija tekee prosessiautomaatioasennukset • käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, materiaaleja ja työmenetelmiä (1192) • tekee prosessiautomaatioasennukset voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1191) • asentaa ja käyttöönottaa anturit, analysaattorit ja toimilaitteet sekä virittää ne ohjeiden mukaisesti (1190) • asentaa suunnitelman mukaisen logiikan vaaditulla binääri- ja analogi-I/O:lla sekä väyläteknologialla ja ottaa sen käyttöön (1189) • tekee muutoksia prosessien ohjauksiin, huomioiden prosessien säätömuodot ja säätötavat (1188) • tekee operointipaneeleihin tai vastaaviin valvomolaitteisiin operointinäyttöjen lisäyksiä ja muutoksia (1187) • asentaa prosessiautomaatioon liittyvät kenttälaitteet ja toimilaitteet sekä tekee kenttäväyläasennukset (1186) • tekee prosessiautomaatioasennuksiin liittyviä huolto- ja kunnossapitotöitä sekä paikantaa ja korjaa järjestelmässä esiintyviä vikoja (1185) • tekee yhteistyötä muiden työalueella toimivien henkilöiden kanssa (1184) • tekee työssään tarpeellisia sähköisiä mittauksia, tulkitsee saamiaan mittaustuloksia ja tekee tarvittavia toimenpiteitä mittaustulosten perusteella (1183) • tuntee säätöpiirin muodostumisen, säätötavat ja säätömuodot (1182) Opiskelija viimeistelee ja dokumentoi prosessiautomaatioasennukset • tekee laite-, johdin- ja kaapelimerkinnät (1181) • varmistaa, että prosessiautomaatiojärjestelmä toimii turvallisesti ja se on asennettu työlle asetettujen tavoitteiden mukaisesti (1180) • huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1179) • tekee tarvittavat muutokset dokumentteihin (1178) • opastaa asiakasta järjestelmän käytössä. (1177) Rakennusautomaatioasennukset 45 Opiskelija valmistautuu rakennusautomaatioasennuksiin • noudattaa rakennusautomaatioasennuksissa tarvittavia dokumentteja, ohjeita ja suunnitelmia (1176) • tulkitsee rakennusautomaatiojärjestelmän laitteiden, komponenttien ja prosessien toimintaa dokumenttien, ohjeiden ja suunnitelmien perusteella (1175) • varmistaa automaatioasennuksissa tarvittavat työvälineet, suojaimet ja materiaalit sekä varmistaa niiden kunnon (1174) • arvioi rakennusautomaatioasennuksiin ja asennusympäristöön liittyviä riskejä (1173) • suunnittelee oman työnsä niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ympäristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1172) • tuntee säätöpiirin muodostumisen, säätötavat ja säätömuodot (1171) Opiskelija tekee rakennusautomaatioasennukset • käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, materiaaleja ja työmenetelmiä (1170) • tekee rakennusautomaatioasennukset voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1169) • asentaa ja käyttöönottaa anturit, tunnistusjärjestelmät ja toimilaitteet sekä virittää ne ohjeiden mukaisesti (1168) • asentaa kenttä- ja rakennusautomaatiolaitteet ja ottaa ne käyttöön (1167) • asentaa yleis- ja antennikaapelit (1166) • asentaa palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien kaapelit (1165) • tekee kenttäväyläasennukset (1164) • konfiguroi kiinteistön eri toimintoja (1163) • parametroi ja dokumentoi rakennusautomaatiojärjestelmän (1162) • havainnoi, tulkitsee ja analysoi rakennuksen laitteiden tilaa, arvioi muutosten tarvetta sekä tekee tarvittavat muutokset säätöihin ja ohjauksiin (1161) • etsii ja korjaa järjestelmän vikoja (1160) • tekee työssään tarpeellisia sähköisiä mittauksia, tulkitsee saamiaan mittaustuloksia ja tekee tarvittavia toimenpiteitä mittaustulosten perusteella (1159) • tekee yhteistyötä muiden työalueella toimivien henkilöiden kanssa (1158) Opiskelija viimeistelee ja dokumentoi rakennusautomaatioasennukset • tekee laite-, johdin- ja kaapelimerkinnät (1157) • varmistaa, että rakennusautomaatiojärjestelmä toimii turvallisesti ja se on asennettu työlle asetettujen tavoitteiden mukaisesti (1156) • tekee tarvittavat muutokset dokumentteihin (1155) • huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1154) • opastaa asiakasta rakennusautomaatiojärjestelmän käytössä (1153) Rakennusautomaatio perusteet Rakennusautomaatio käyttö ja soveltaminen Rakennusautomaatio asennukset Valinnaiset tutkinnon osat (70 osp) Sähköverkkoasennukset 45 Opiskelija valmistautuu sähköverkkoasennustöihin • selvittää sähköverkkoasennuksissa toimivien henkilöiden vastuut (1152) • arvioi sähköverkkoasennuksiin ja asennusympäristöön liittyviä riskejä ja varmistaa turvallisen työn edellytykset (1151) • suunnittelee oman työnsä niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ympäristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1150) • selvittää työhön liittyvät vaatimukset ja asiakastarpeet (1149) • huomioi maadoituksen ja potentiaalintasauksen merkityksen ja suojauksen toteutuksen periaatteet suurjännitejärjestelmässä (1148) • tulkitsee sähköverkoissa käytettyjen laitteiden, materiaalien ja komponenttien ominaisuuksia ja käyttökohteita ja toimintaa niihin liittyvien vaatimuksien, dokumenttien, ohjeiden ja suunnitelmien perusteella (1147) • varmistaa sähköverkkoasennuksissa tarvittavat työvälineet, suojaimet ja materiaalit sekä varmistaa niiden kunnon (1146) • tekee työssään tarpeellisia sähköisiä mittauksia, tulkitsee saamiaan mittaustuloksia ja tekee tarvittavia toimenpiteitä mittaustulosten perusteella (1145) • selvittää asiakkaalle, miten sähköenergian siirto ja jakelu on toteutettu voimalaitokselta asiakkaalle (1144) Toimiminen osana sähköverkkoasennuksia tekevää työryhmää • tekee sähköverkkoasennukset voimassa olevien säädösten, jakelujännitestandardin, muiden standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaisesti (1143) • käyttää työturvallisuusvaatimusten mukaisesti verkostoasennuksen eri työvaiheissa tarvittavia koneita ja laitteita sekä huomioida turvallisen pylväs- ja korityöskentelyn (1142) • toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti sähköverkkoasennuksia tekevässä asennusryhmässä (1141) • havainnoida työhön ja ympäristöön liittyviä turvallisuuspuutteita ja raportoida niistä (1140) • käsitellä kaapeleita niin, että niiden ominaisuudet eivät heikkene (1139) • tekee 0,4 kV liittymien ja jakokaappien kytkennät sekä tarvittavat päätteet ja jatkokset (1138) • tekee käyttöönottotarkastukset tarvittavilla mittalaitteilla (1137) • tekee vianhakua 0,4 kV verkoissa. (1136) Sähkökäyttöjen asennukset 25 Opiskelija valmistautuu sähkökäyttöjen asennuksiin • noudattaa sähkökäyttöjen asennuksissa tarvittavia dokumentteja, ohjeita ja suunnitelmia (1135) • tulkitsee sähkökäyttöjen laitteiden ja komponenttien toimintaa dokumenttien, ohjeiden ja suunnitelmien perusteella (1134) • varmistaa sähkökäyttöjen asennuksissa tarvittavat työvälineet, suojaimet ja materiaalit sekä varmistaa niiden kunnon (1133) • arvioi sähkökäyttöjen asennuksiin ja asennusympäristöön liittyviä riskejä (1132) • suunnittelee oman työnsä niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ympäristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1131) Opiskelija tekee sähkökäyttöjen asennukset • tekee moottori- ja taajuusmuuttajakäyttöjen asennukset voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1130) • tekee moottorin mekaanisen asennuksen ja tarvittavat käynnissäpitotoimenpiteet (1129) • tekee moottorin mekaanisen ja sähköisen kuntotarkastuksen sekä tarvittavat huoltotoimenpiteet (1128) • tekee taajuusmuuttajan mekaanisen ja sähköisen asentamisen piirustusten, ohjeiden ja ympäristön asettamien vaatimusten mukaisesti (1127) • huolehtii EMC-suojauksen toteutumisesta (1126) • toteuttaa potentiaalintasauksen ja maadoitukset (1125) • asettelee sähkökäytöt käyttövalmiuteen (1124) • tekee asennuksille käyttöönottotarkastuksen (1123) • tekee työssään tarpeellisia sähköisiä mittauksia, tulkitsee saamiaan mittaustuloksia ja tekee tarvittavia toimenpiteitä mittaustulosten perusteella (1122) Opiskelija dokumentoi ja luovuttaa työn • tekee laite-, johdin- ja kaapelimerkinnät (1121) • varmistaa, että sähkökäytöt toimivat turvallisesti ja ne on asennettu työlle asetettujen tavoitteiden mukaisesti (1120) • tekee tarvittavat muutokset dokumentteihin (1119) • huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1118) • opastaa asiakasta laitteiden käytössä (1117) Sähkökäyttöjen perusteet Sähkökäyttöjen asennukset Teollisuusrobotin asennus ja käyttö 25 Opiskelija valmistautuu robotiikka-asennuksiin • tunnistaa robottien erilaiset mekaaniset rakenteet ja rakennetyypit (1116) • tuntee robottien mekaanisissa rakenteissa käytettävien sähköisten liikeohjauksien toimintaperiaatteet (1115) • tunnistaa robotin ohjaukseen, hallintaan ja käyttöön liittyvät laitteet (1114) • tunnistaa robottien erityyppisiä työkaluja ja tuntee niiden toimintaperiaatteet (1113) • tunnistaa tyypilliset robottien käytössä esiintyvät turvallisuusriskit (1112) • suunnittelee oman työnsä niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ympäristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1111) • tulkitsee teollisuusrobotiikkajärjestelmän laitteiden ja komponenttien toimintaa dokumenttien, ohjeiden ja suunnitelmien perusteella (1110) Opiskelija tekee robotin asennukset ja käyttöönoton • tekee teollisuusrobotin asennukset voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1109) • varmistaa teollisuusrobotin asennuksissa tarvittavat työvälineet, suojaimet ja materiaalit sekä varmistaa niiden kunnon (1108) • asentaa ja kiinnittää robotin sille sallituille alustoille ja asennoille (1107) • valitsee robotin kaapelointiin soveltuvat kaapelityypit (1106) • kytkee robotin virran- ja paineilmansyötön sekä ohjaus- ja turvalaitteet (1105) • kytkee ja konfiguroida erilaisia roboteissa käytettäviä liikeantureita ja moottorikäyttöjä (1104) • tekee robottien työkalujen pneumatiikka-, sähkö- ja mekaniikka-asennuksia (1103) • asentaa, kytkee ja säätää robotin varusteluun sekä työkaluun liittyvät tyypillisimmät anturit ja toimilaitteet sekä osaa kytkeä ne robotin I/O-liittimiin (1102) • asentaa robotin ja robottisolun turvalaitteita (1101) • huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1100) Opiskelija käyttää robottia ja robottisolua • tuntee robotin eri ohjelmointitavat ja menetelmät ja niillä saavutettavat hyödyt (1099) • luo ja hyödyntää koordinaatistoja (1098) • käyttää robotin tuloja ja lähtöjä robotin ohjelmoinnissa (1097) • käynnistää, ohjata ja pysäyttää robotin turvallisesti (1096) • tekee robotin tai robottisolun hätäpysäytyksen (1095) • käynnistää robotin hätäpysäytyksen ja virhetilanteen jälkeen (1094) • tekee muutoksia robotin toimintaan (1093) Opiskelija tekee robotin huoltoa ja kunnossapitoa • tekee työssään tarpeellisia sähköisiä mittauksia, tulkitsee saamiaan mittaustuloksia ja tekee tarvittavia toimenpiteitä mittaustulosten perusteella (1092) • paikantaa ja korjaa vikoja (1091) • huoltaa robottia ohjeiden mukaisesti (1090) • tarkastaa robotin akseleiden kalibroinnin ja päivittää kierroslaskurit (1089) • tulkitsee robotin virhelokeja (1088) Pneumatiikka-asennukset 25 Opiskelija valmistautuu pneumatiikka-asennuksiin • noudattaa pneumatiikka-asennuksissa tarvittavia dokumentteja, ohjeita ja suunnitelmia (1087) • tulkitsee pneumatiikkajärjestelmän laitteiden ja komponenttien toimintaa dokumenttien, ohjeiden ja suunnitelmien perusteella (1086) • tuntee pneumatiikkajärjestelmissä käytettävät ohjaustapojen periaatteet (1085) • varmistaa pneumatiikka-asennuksissa tarvittavat työvälineet, suojaimet ja materiaalit sekä varmistaa niiden kunnon (1084) • arvioi pneumatiikka-asennuksiin ja asennusympäristöön liittyviä riskejä (1083) • suunnittelee oman työnsä niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ympäristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1082) • todentaa järjestelmän paineettomuuden (1081) Pneumatiikka-asennukset • käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, materiaaleja ja työmenetelmiä (1080) • tekee pneumatiikka-asennukset voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1079) • asentaa pneumatiikkajärjestelmän laitteita ja komponentteja (1078) • tekee yhteistyötä muiden työalueella toimivien henkilöiden kanssa (1077) • tekee työssään tarpeellisia sähköisiä mittauksia, tulkita saamiaan mittaustuloksia ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä mittaustulosten perusteella (1076) • toteuttaa potentiaalintasauksen ja maadoitukset (1075) • tekee järjestelmien ja laitteiden huolto- ja kunnossapitotöitä sekä paikantaa ja korjaa esiintyviä vikoja. (1074) Pneumatiikka-asennuksien viimeistely ja dokumentointi • tekee laite-, johdin- ja kaapelimerkinnät (1073) • varmistaa, että pneumatiikkajärjestelmä toimii turvallisesti ja se on asennettu työlle asetettujen tavoitteiden mukaisesti (1072) • huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1071) • tekee tarvittavat muutokset dokumentteihin (1070) • opastaa asiakasta pneumatiikka-järjestelmän käytössä. (1069) Hydrauliikka-asennukset 25 Opiskelija valmistautuu hydrauliikka-asennuksiin • noudattaa hydrauliikka-asennuksissa tarvittavia dokumentteja, ohjeita ja suunnittelmia (1068) • tulkitsee hydrauliikkajärjestelmän laitteiden ja komponenttien toimintaa dokumenttien, ohjeiden ja suunnitelmien perusteella (1067) • tuntee hydrauliikkajärjestelmissä käytettävät ohjaustapojen periaatteet (1066) • varmistaa hydrauliikka-asennuksissa tarvittavat työvälineet, suojaimet ja materiaalit sekä varmistaa niiden kunnon (1065) • arvioi hydrauliikka-asennuksiin ja asennusympäristöön liittyviä riskejä (1064) • suunnitelee oman työnsä niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ympäristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1063) • todentaa järjestelmän paineettomuuden (1062) Opiskelija tekee hydrauliikka-asennukset • käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, materiaaleja ja työmenetelmiä (1061) • tekee hydrauliikka-asennukset voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1060) • asentaa hydrauliikka-järjestelmän laitteita ja komponentteja (1059) • toteuttaa potentiaalintasauksen ja maadoitukset (1058) • tekee yhteistyötä muiden työalueella toimivien henkilöiden kanssa (1057) • tekee työssään tarpeellisia sähköisiä mittauksia, tulkitsee saamiaan mittaustuloksia ja tekee tarvittavia toimenpiteitä mittaustulosten perusteella (1056) • tekee järjestelmien ja laitteiden huolto- ja kunnossapitotöitä sekä paikantaa ja korjaa esiintyviä vikoja (1055) Opiskelija viimeistelee ja dokumentoi hydrauliikka-asennukset • tekee laite-, johdin- ja kaapelimerkinnät (1054) • varmistaa, että hydrauliikkajärjestelmä toimii turvallisesti ja se on asennettu työlle asetettujen tavoitteiden mukaisesti (1053) • huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1052) • tekee tarvittavat muutokset dokumentteihin (1051) • opastaa asiakasta hydrauliikka-järjestelmän käytössä (1050) Palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset 25 Opiskelija valmistautuu palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennuksiin • noudattaa palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennuksissa tarvittavia dokumentteja, ohjeita ja suunnitelmia (1049) • tulkitsee palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien toimintaa dokumenttien, ohjeiden ja suunnitelmien perusteella (1048) • varmistaa palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennuksissa tarvittavat työvälineet, suojaimet ja materiaalit sekä varmistaa niiden kunnon (1047) • arvioi palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennuksiin ja asennusympäristöön liittyviä riskejä (1046) • suunnittelee palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ympäristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1045) Opiskelija tekee palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset • käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja materiaaleja (1044) • tekee palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1043) • rakentaa johtotiet ja toteuttaa palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien kaapeloinnit (1042) • parametroi ja dokumentoi palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmän (1041) • tekee yhteistyötä muiden työalueella toimivien henkilöiden kanssa (1040) • tekee työssään tarpeellisia sähköisiä mittauksia, tulkitsee saamiaan mittaustuloksia ja tekee tarvittavia toimenpiteitä mittaustulosten perusteella (1039) Opiskelija viimeistelee ja dokumentoi palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset • tekee laite-, johdin- ja kaapelimerkinnät (1038) • varmistaa, että palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset on tehty turvallisesti ja se on asennettu työlle asetettujen tavoitteiden mukaisesti (1037) • tekee tarvittavat muutokset dokumentteihin (1036) • huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1035) • opastaa asiakasta palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien laitteiden käytössä (1034) Palo- ja tilaturvajärjestelmät 1 Palo-ja tilaturvallisuusjärjestelmät 2 Aurinkosähköjärjestelmäasennukset 25 Opiskelija laatii työkohtaisen toteutussuunnitelman ja tekee esivalmistelut. • noudattaa aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa tarvittavia dokumentteja, ohjeita ja suunnitelmia (1033) • tulkitsee aurinkosähköjärjestelmien laitteiden ja komponenttien toimintaa dokumenttien, ohjeiden ja suunnitelmien perusteella (1032) • varmistaa aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa tarvittavat työvälineet, suojaimet ja materiaalit sekä varmistaa niiden kunnon (1031) • arvioi aurinkosähköjärjestelmien asennuksiin ja asennusympäristöön liittyviä riskejä (1030) • suunnittelee oman työnsä niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ympäristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1029) Opiskelija tekee aurinkosähköjärjestelmien asennukset ja käyttöönottotarkastuksen. • tekee aurinkosähköjärjestelmien asennukset voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan (1028) • kiinnittää aurinkopaneelit huomioiden asennusympäristön ja paneelin kallistuskulmat (1027) • huolehtii, että aurinkopaneelien kiinnittäminen ei vaaranna asennusympäristön kuntoa tai turvallisuutta (1026) • rakentaa johtotiet ja toteuttaa kaapeloinnin huomioiden mekaanisen ja ilmastollisen suojauksen (1025) • asentaa invertterit ja akut sekä niiden säätimet ja suojalaitteet (1024) • asentaa tasa- ja vaihtosähköpiirien kytkin- ja erotuslaitteet (1023) • toteuttaa potentiaalintasauksen ja maadoitukset (1022) • tekee keskusasennukset (1021) • asettelee aurinkosähköjärjestelmän laitteet käyttövalmiuteen (1020) • tekee työssään tarpeellisia sähköisiä mittauksia, tulkitsee saamiaan mittaustuloksia ja tekee tarvittavia toimenpiteitä mittaustulosten perusteella (1019) Opiskelija dokumentoi ja luovuttaa työn. • varmistaa, että aurinkosähköjärjestelmän asennukset on tehty turvallisesti ja se on asennettu työlle asetettujen tavoitteiden mukaisesti (1018) • tekee tarvittavat muutokset dokumentteihin (1017) • huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1016) • opastaa asiakasta laitteiden käytössä (1015) Aurinkosähköjärjestelmäasennukset Tietoverkkokaapeloinnit 45 Opiskelija valmistautuu tietoverkkokaapelointien asennuksiin toimii työmaan työturvallisuusmääräyksien mukaisesti (1014) tulkitsee asennuspiirustuksia ja suunnittelee oman kaapelointityön (1013) valitsee kaapelointiin sopivat materiaalit ja tarvikkeet sekä varmistaa niiden kunnon (1012) ymmärtää tietoliikenneverkkojen rakenteet, rajapinnat, topologioat ja tiedonsiirtotekniikat (1011) tuntee tietoverkoissa käytettävät yleisimmät komponentit, kaapelityypit ja muun infrastruktuurin, hallitsee niiden käsittelyn ja varmistaa niiden kunnon. (1010) suunnittelee oman työnsä niin, että oma ja muiden turvallisuus sekä ympäristön vahingoittumattomuus varmistetaan (1009) Opiskelija toteuttaa tietoverkkokaapelointien asennukset suorittaa asennustyöt standardien, voimassa olevien määräyksien, valmistajien ohjeiden ja hyvien asennustapojen mukaisesti (1008) toteuttaa antenniverkkojen, optisten verkkojen ja yleiskaapelointijärjestelmien asennustyöt vaatimusten ja standardien mukaisesti (1007) käyttää mittauslaitteita ja tulkitsee mittaustuloksia (1006) tekee verkkojen standardinmukaiset hyväksymistestaukset ja -tarkastukset (1005) etsii ja paikallistaa vian sekä korjaa sen (1004) Opiskelija dokumentoi ja luovuttaa työn varmistaa, että työ on turvallisesti ja laadukkaasti tehty (1003) laatii asianmukaisen dokumentaation asennuksistaan ja tekee tarvittavat muutokset dokumentteihin (1002) huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta (1001) antaa käytönopastuksen asiakkaalle (1000) Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 - 15 osp)