Puutarha-alan ammattitutkinto

Puutarha-alan ammattitutkinto, puunhoidon osaamisala

Puutarha-alan ammattitutkinto, puunhoidon osaamisala puunhoidon osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen Ensiapukurssi EA1 Ensiapukurssi EA2 Puunhoidon alan orientoivat opinnot Pakolliset tutkinnon osat (120 osp) Puiden istuttaminen ja istutusalueiden hoitaminen 30 Opiskelija osaa - käsitellä puiden istutustyön toimeksiannon - valmistella puiden istutustyön - huolehtia istutusmateriaalista - tehdä kasvualustan pohjatyöt - tehdä kasvualustatyöt - istuttaa puita rakennetussa ympäristössä - tehdä katetyöt - jatkohoitaa istutettuja puita - kunnostaa istutetun puun juuristoalueen - tehdä viimeistelytyöt. Puiden biologia, rakenne ja ominaisuudet Kasvupaikkatekijät ja kasvualustat Taimituotanto ja taimien laatuvaatimukset Puuvartisten kasvien tunnistaminen Puiden istutus ja juuristoalueen hoito Puiden leikkaaminen ja latvustuentojen tekeminen 30 Opiskelija osaa - perehtyä puunhoitokohteeseen ja tehdä tarjouksen - suunnitella työmaan turvallisuuden ja toiminnan - valmistella työmaan - rakenne- ja hoitoleikata puita - tehdä puille latvustuennan - tehdä puiden latvuksen pienennysleikkauksia - tehdä puille muotoleikkauksen - pelastaa loukkaantuneen puusta - viimeistellä puidenleikkaustyömaan. Varuste- ja välineosaaminen Kiipeilytekniikka puidenhoitotyössä Puusta pelastaminen Puiden rakenneleikkaaminen Puiden hoitoleikkaaminen ja latvustuennat Puiden kunnon arvioiminen 30 Opiskelija osaa - käsitellä toimeksiannon puiden kuntoarvioinnista - suunnitella kuntoarvioinnin toteutuksen ja valita arviointivälineet - dokumentoida arvioitavien puiden sijainnin - tehdä havaintoja puiden kuntoon vaikuttavista seikoista - käyttää kuntoarvioinnin työvälineitä - arvioida luonnon monimuotoisuutta kohteessa - tehdä toimenpide-ehdotukset arvioidulle kohteelle - laatia raportin ja tallentaa tulokset - ohjata asiakasta ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamisessa. Puiden lahottajat Puuston terveys ja monimuotoisuus Puiden kuntoarviointi ja hoitosuosituksen laatiminen Puiden poistaminen 30 Opiskelija osaa - tehdä tarjouksen ja sopia poistotyön toteutuksesta - suunnitella työmaan turvallisuuden - poistaa puun suorana kaatona - poistaa puun kiipeilytekniikalla - toimia avustavana henkilönä kaadettaessa puita kiipeilytekniikalla - poistaa puun henkilönostinta käyttäen - pelastaa loukkaantuneen tolpasta - tehdä viimeistelytyöt. Moottorisahan huolto ja peruskäyttö Hakkuutekniikka Puunkorjuun koneiden käyttö Vaativat puunpoistot Puiden poisto paloina Tolpasta pelastaminen Valinnaiset tutkinnon osat (30 osp) Taajamametsien hoitaminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella taajamametsäkohteen hoidon - käsitellä pensaskerroksen ja pienpuuston - tehdä kookkaan puuston maisemahakkuun - viimeistellä työmaan. Pienpuuston hoito Maisemametsien hoito Puistometsien hoito Suurten puiden siirtäminen ja kasvualustan kunnostaminen 30 Opiskelija osaa - tehdä siirrettävän puun istutusta valmistelevat työt - valmistella siirtoa varten kookkaan puun juuristoalueen - suojata siirrettävän puun nostoa ja kuljetusta varten - istuttaa siirretyn puun - jatkohoitaa siirrettyä puuta - kunnostaa juuristoalueen maakerroksen. Suurten puiden siirtäminen Puulajiston lisäysarvon ylläpitäminen 30 Opiskelija osaa - inventoida puuvartisten kasvien arvon lisäysmateriaalina - toimittaa puuvartisen lisäysmateriaalin taimituotantoon - tehdä kunnossapitosuunnitelman puulajistolle. Puutarha-alan yrittäjänä toimiminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella puutarha-alan yrityksen toimintaa - toimia puutarha-alan yrityksessä - markkinoida yrityksen tuotteita ja palveluja - huolehtia omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista. Työhön opastaminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella työntekijän tai opiskelijan opastamisen omaan työalueeseen ja työhön - toteuttaa työntekijän tai opiskelijan opastamisen omaan työalueeseen ja työhön - ohjata työntekijää tai opiskelijaa toimimaan asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisössä - ohjata työntekijää tai opiskelijaa noudattamaan työturvallisuutta ja työergonomiaa. Toisen osaamisalan tutkinnon osa (30 osp) Ammatillinen tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (30 osp)
Osaamisalan ID
226

Puutarha-alan ammattitutkinto, viheralueiden kunnossapidon osaamisala

Puutarha-alan ammattitutkinto, viheralueiden kunnossapidon osaamisala viheralueiden kunnossapidon osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen Ensiapukurssi EA1 Ensiapukurssi EA2 Pakolliset tutkinnon osat (90 osp) Tiiminvetäjänä toimiminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella tiimin työtä - perehdyttää tiimin jäsenet työhön - johtaa tiimin päivittäistä työtä - motivoida ja kannustaa tiimin jäseniä päivittäisessä työssä - huolehtia tiimin turvallisesta toiminnasta - raportoida tiimin toiminnasta esimiehelleen - arvioida omaa toimintaansa tiiminvetäjänä. Kasvillisuusalueiden ylläpitäminen 60 Opiskelija osaa - noudattaa kasvillisuusalueiden ylläpitoon liittyviä suunnitelmia ja asiakirjoja - huolehtia työkohteen varustuksesta ja työn laadusta - tarkistaa materiaalin, tarvikkeiden ja työn menekin - määrittää kasvillisuuden kunnon - suunnitella kasvillisuusalueen ylläpidon - huolehtia työkohteen jätehuollosta - tehdä kasvillisuusalueen ylläpitotyöt - tehdä kasvillisuusalueen ylläpidon viimeistelytyöt - arvioida kasvillisuusalueen ylläpidon toteutumisen. Valinnaiset tutkinnon osat (60 osp) Viheralueiden rakenteiden kunnossapito 30 Opiskelija osaa - noudattaa viheralueiden rakenteiden kunnossapitoon liittyviä suunnitelmia ja asiakirjoja - huolehtia työkohteen varustuksesta ja työn laadusta - tarkistaa materiaalin, tarvikkeiden ja työn menekin - määrittää viheralueiden rakenteiden kunnon - suunnitella viheralueiden rakenteiden kunnossapidon - tehdä viheralueiden päällysteiden kunnossapitotyöt - tehdä viheralueiden rakenteiden kunnossapitotyöt - tehdä viheralueiden rakenteiden kunnossapidon viimeistelytyöt - arvioida viheralueiden rakenteiden kunnossapitotöiden toteutumisen. Viherkattojen ja pihakansien kunnossapito 30 Opiskelija osaa - noudattaa viherkattojen tai pihakansien kunnossapitoon liittyviä suunnitelmia ja asiakirjoja - huolehtia työkohteen varustuksesta ja työn laadusta - varmistaa kattotyöskentelyn turvallisuuden - tarkistaa materiaalin ja työn menekin - määrittää viherkattojen tai pihakansien rakenteiden kunnon - suunnitella viherkattojen tai pihakansien kunnossapidon - tehdä viherkattojen tai pihakansien kunnossapitotyöt - tehdä viherkattojen tai pihakansien kunnossapidon viimeistelytyöt - arvioida kunnossapidon toteutumisen. Hautausmaiden kunnossapito 30 Opiskelija osaa - noudattaa hautausmaan kunnossapitoon liittyviä säädöksiä, suunnitelmia ja asiakirjoja - huolehtia työkohteen varustuksesta ja työn laadusta - käyttää työssään hautausmaakarttoja - tehdä haudankaivuun ja -peiton valmistelu- ja viimeistelytyöt - tehdä hautausmaiden viheralueiden kunnossapitotöitä - tehdä muistomerkkien ja hautamuistomerkkirakennelmien kunnossapitotöitä - neuvoa omaisia haudan hoitoon liittyvissä asioissa. Toiminnallisten viheralueiden tarkastaminen 30 Opiskelija osaa - noudattaa toiminnallisen viheralueen tarkastukseen liittyviä säädöksiä ja ohjeita - suunnitella tarkastamisen - tehdä silmämääräisen kuntotarkastuksen - tehdä toiminnallisen tarkastuksen - tehdä vuositarkastuksen - arvioida tarkastuksen toteutumista. Puutarha-alan yrittäjänä toimiminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella puutarha-alan yrityksen toimintaa - toimia puutarha-alan yrityksessä - markkinoida yrityksen tuotteita ja palveluja - huolehtia omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista. Työhön opastaminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella työntekijän tai opiskelijan opastamisen omaan työalueeseen ja työhön - toteuttaa työntekijän tai opiskelijan opastamisen omaan työalueeseen ja työhön - ohjata työntekijää tai opiskelijaa toimimaan asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisössä - ohjata työntekijää tai opiskelijaa noudattamaan työturvallisuutta ja työergonomiaa. Toisen osaamisalan tutkinnon osa (30 - 60 osp) Ammatillinen tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (30 osp)
Osaamisalan ID
397