Metsäalan perustutkinto

Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala

Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala metsätalouden osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen Opintoihin orientoituminen -rastipassi Pakolliset tutkinnon osat (95 osp) Metsän hoito ja hyödyntäminen 20 Opiskelija osaa - käyttää työssään perustietoja metsäluonnosta ja sen ekologiasta sekä metsien eri käyttömuodoista - peruskäsitteet talousmetsästä, talousmetsän luonnonhoidosta ja metsänkäsittelystä - noudattaa työssään voimassa olevaa lainsäädäntöä - määrittää kasvupaikkatyypit ja kehitysluokat sekä mitata keskeiset puustotunnukset - viljellä uudistamiskohteen - tehdä taimikonhoitotyötä - valmistaa manuaalisesti puutavaraa - työskennellä työturvallisesti, ergonomisesti ja vastuullisesti. Metsäluonto ja -ekologia Kotimaiset puulajit ja niiden ominaisuudet Metsänkäyttömuodot Talousmetsien käsittely Metsäsertifiointi ja -lainsäädäntö Metsätyypit ja puuston kehitysluokat Puuston mittaus Metsänviljely Metsänviljelytyöt Raivaussahan päivittäinen huolto ja käyttö Taimikonhoito Taimikonhoitotyöt Moottorisahan päivittäinen huolto ja käyttö Moottorisahan käyttö, pienen puun kaato ja työturvallisuus Manuaalinen puutavaranvalmistus Ensiapukurssi EA1 Metsänhoitopalvelut 30 Opiskelija osaa - tehdä hyvän metsänhoidon ja luonnonhoidon vaatimukset huomioon ottaen metsänuudistus- ja metsänhoitotöitä - noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä - arvioida ja mitata eri työlajeissa tarvittavat puustotunnukset - hyödyntää työssään metsäsuunnitelmaa sekä paikkatiedon, digitalisaation ja mobiilitekniikan mahdollisuuksia - suunnitella, toteuttaa ja hinnoitella työnsä sekä työntekijänä että yrittäjänä - noudattaa työssään metsäalan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita - tehdä metsänhoitoon liittyvät kasvinsuojelutyöt noudattaen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä (opiskelijalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto). Metsänuudistaminen Metsänhoitotyöt Luonnonhoitokortti Metsäsuunnitelman hyödyntäminen Omavalvontatietojen mittaus ja tallennus Paikannus ja tallennuslaitteet Metsänhoitotöiden hinnoittelu Kasvinsuojelukoulutus ja -tutkinto Puunkorjuupalvelut 30 Opiskelija osaa - suunnitella leimikoita ja arvioida sekä mitata tarvittavat puustotunnukset ja puutavaralajikertymät - suunnitella, toteuttaa, raportoida ja hinnoitella puunkorjuun työprosessit sekä työntekijänä että yrittäjänä - hyödyntää puunkorjuussa metsäsuunnitelmaa ja noudattaa metsänhoitosuosituksia ja metsälain säädöksiä - toteuttaa puunkorjuun erityiskohteissa - toimia puunkorjuutöissä itsenäisesti, yrittäjämäisesti ja vastuullisesti sekä noudattaa töissään puunkorjuun työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita. Puunkorjuu erityiskohteissa Puunkorjuun hinnoittelu ja omavalvonta Leimikonsuunnittelu Korjuunsuunnittelu Puutavaran hakkuu Moottorisahan korjaus ja huolto Puutavaran mittaus Valinnaiset tutkinnon osat (50 osp) Energiapuun jalostus 10 Opiskelija osaa - tehdä haketus-, murskaus- tai muuta jalostustyötä - tehdä käyttämiensä koneiden päivittäiset huoltotoimet, täytöt ja tarkastukset - huomioida työturvallisuuden, terveyden, ergonomian ja ympäristönhoidon suositukset Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 Opiskelija tai tutkinnon suorittajan on suoritettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien vaatimusten mukaisesti sellaisena kuin se on viety Suomen kansalliseen lainsäädäntöön (laki 273/2007 ja asetus 640/2007). Asetuksessa 640/2007 on määritelty mm. tarkemmin määräykset ennakoivan ajon koulutuksesta. Perustason ammattipätevyyden hankkimiseen sisältyy opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppi-aineissa. Tämän perustason ammattipätevyyteen liittyvän koulutustason keston on oltava 280 tuntia. Kunkin opiskelijan tai tutkinnon suorittajan on saatava vähintään 20 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta asian-omaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut kouluajoneuvojen vaatimukset. Perustason ammattipätevyyden koskevaan nopeutettuun koulutukseen on sisällytettävä opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppiaineissa. Sen keston on oltava 140 tuntia. Kunkin opiskelijan tai tutkinnon suorittajan on saatava vähintään 10 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta asianomaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut testiajoneuvojen vaatimukset. Direktiivin mukaiselle koulutukselle tulee olla kansallisen valvovan viranomaisen lupa. Oppiaineluettelon osat 1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ja 3.6 ovat pakollisia kaikille direktiivin mukaisille tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajille ja osat, 1.4: 2.2: ja 3.7 ovat pakollisia suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä ja osat 1.5 1.6 2.3 ja 3.8 suoritettaessa henkilöliikenteen ammattipätevyyttä. Lämpölaitoksen käyttö, hoito ja huolto 10 Opiskelija osaa - perusteet lämpölaitoksen käyttöön ja huoltoon - tuottaa lämpöä lämpölaitoksella - tehdä laitoksen tavallisimmat huoltotyöt - työskennellä huomioiden työturvallisuuden, terveyden, ergonomian ja ympäristönäkökohdat. Metsien monikäyttö 10 Opiskelija osaa - toimia alansa työtehtävissä huomioiden monikäytön eri muodot ja monimuotoisuuden - suunnitella ja toteuttaa valitsemansa monikäytön työkokonaisuuden - työkokonaisuus voi liittyä maisemanhoitoon, luontomatkailuun, erikoispuiden kasvatukseen, piha- tai taajamametsien käsittelyyn, retkeily- tai vaellusreitteihin tai niiden rakenteisiin, hirsitöihin, kenttäsahaukseen, metsästykseen tai riistaan, kalastukseen tai keräilytuotteisiin. Metsien monikäyttö, Ulkoilureittien rakentaminen ja huoltaminen Metsien monikäyttö 10 Opiskelija osaa - toimia alansa työtehtävissä huomioiden monikäytön eri muodot ja monimuotoisuuden - suunnitella ja toteuttaa valitsemansa monikäytön työkokonaisuuden - työkokonaisuus voi liittyä maisemanhoitoon, luontomatkailuun, erikoispuiden kasvatukseen, piha- tai taajamametsien käsittelyyn, retkeily- tai vaellusreitteihin tai niiden rakenteisiin, hirsitöihin, kenttäsahaukseen, metsästykseen tai riistaan, kalastukseen tai keräilytuotteisiin. Metsien monikäyttö, puun jatkojalostus Metsien monikäyttö 10 Opiskelija osaa - toimia alansa työtehtävissä huomioiden monikäytön eri muodot ja monimuotoisuuden - suunnitella ja toteuttaa valitsemansa monikäytön työkokonaisuuden - työkokonaisuus voi liittyä maisemanhoitoon, luontomatkailuun, erikoispuiden kasvatukseen, piha- tai taajamametsien käsittelyyn, retkeily- tai vaellusreitteihin tai niiden rakenteisiin, hirsitöihin, kenttäsahaukseen, metsästykseen tai riistaan, kalastukseen tai keräilytuotteisiin. Erikoispuun kaato- ja hoitopalvelut Metsien monikäyttö 10 Opiskelija osaa - toimia alansa työtehtävissä huomioiden monikäytön eri muodot ja monimuotoisuuden - suunnitella ja toteuttaa valitsemansa monikäytön työkokonaisuuden - työkokonaisuus voi liittyä maisemanhoitoon, luontomatkailuun, erikoispuiden kasvatukseen, piha- tai taajamametsien käsittelyyn, retkeily- tai vaellusreitteihin tai niiden rakenteisiin, hirsitöihin, kenttäsahaukseen, metsästykseen tai riistaan, kalastukseen tai keräilytuotteisiin. Puutavaran metsäkuljetus Metsänhoito- tai maanmuokkauskoneen käyttö 10 Opiskelija osaa - tehdä maanmuokkausta tai koneellista istutus- tai raivaustyötä - tehdä käyttämiensä koneiden päivittäiset huoltotoimet, täytöt ja tarkastukset - huolehtia työturvallisuudesta, terveydestä, ergonomiasta ja ympäristönhoidosta. Turvetuotanto 10 Opiskelija osaa · suunnitella satokerran työt tuotantolohkolla · tehdä koneellisia turvetuotantotöitä · huomioida ympäristönäkökohdat ja työturvallisuuden. Metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö 35 Opiskelija osaa - tehdä energiapuun manuaalista ja koneellista hakkuuta, lähikuljetusta ja varastointia - tehdä metsänhoitoon liittyvät kasvinsuojelutyöt noudattaen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä (opiskelijalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto - tehdä vähintään yhden turvetuotannon työvaiheen työt yhdellä tuotantomenetelmällä - tehdä pienen bioenergian tuotantolaitoksen käyttöön ja huoltoon sekä jakeluverkon ylläpitoon liittyviä avustavia töitä - huomioida työssään ja toiminnassaan työturvallisuuden, ympäristönäkökohdat, vastuullisuuden ja asiakaslähtöisyyden. Energiapuun korjuu ja varastointi 50 Opiskelija osaa - tehdä korjuusuunnitelman työmaalle metsänhoitosuositusten, säädösten ja sertifiointiohjeiden mukaisesti - korjata, mitata, lähikuljettaa ja varastoida energia- ja ainespuuta yleisimmillä koneilla ja laitteilla - huolehtia koneiden ja laitteiden toimintakunnosta ja tehdä tavanomaiset määräaikaishuollot - huomioida työssään ja toiminnassaan työturvallisuuden, ympäristönäkökohdat, vastuullisuuden ja asiakaslähtöisyyden. Turvetuotanto ja varastointi 50 Opiskelija osaa - suunnitella turvetuotannon ja varastoinnin työt - tehdä turvetuotannon ja varastoinnin työt - huolehtia koneiden ja laitteiden toimintakunnosta ja tehdä tavanomaiset määräaikaishuollot - huomioida työssään ja toiminnassaan työturvallisuuden, ympäristönäkökohdat, vastuullisuuden ja asiakaslähtöisyyden. Metsätraktorin käyttö 20 Opiskelija osaa - hallita kuormaimen käytön - lähikuljettaa puutavaraa metsätraktorilla - metsätraktorin perusrakenteen ja tehdä päivittäiset huollot ja tarkastukset metsätraktorille. Metsäkoneiden kunnossapito 20 Opiskelija osaa - tehdä usein toistuvat huoltotyöt ja koneen kunnon ylläpitoon liittyvät toimenpiteet - metsäkoneiden tekniikan ja rakenteiden perusteet - työskennellä huoltotehtävissä työturvallisuuden ja ympäristön huomioiden. Metsäkoneen huolto ja korjaus 40 Opiskelija osaa - metsäkoneen eri järjestelmien toiminnan perusteet ja paikantaa järjestelmien komponentit - tehdä metsäkoneen määräaikaishuolto-ohjelman laajimman huollon sekä siihen liittyvät tehtävät ja asiakkaan määrittelemät lisätyöt - tehdä metsäkoneen korjaushitsauksia puikko- ja Mag-menetelmällä - tulkita huoltotiedotteiden ja teknisten piirustusten mukaisia muutostöitä - toimia työssään kestävän kehityksen periaatteella, työturvallisesti, vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti. Metsäkoneen vianhaku 35 Opiskelija osaa - metsäkoneen rakenteen sekä toiminnan ja tekniikan (eri järjestelmät) toiminnan aikana - määritellä metsäkoneen eri järjestelmien toimintahäiriöt käyttäen apuna koneen omaa vianetsintäjärjestelmää sekä erilaisia testaus- ja mittauslaitteita - hyödyntää konevalmistajan tukimateriaalia ja teknistä kirjallisuutta - kehittää omaa osaamistaan - tehdä metsäkoneen mittaus- ja ohjausjärjestelmän säädöt ja kalibroinnit - testata koneen toimivuuden. Piha- ja taajamametsien käsittely Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 - 15 osp)
Osaamisalan ID
225