Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto Tutkinnon yleinen osaaminen Anniskelupätevyyskoe Ensiapukurssi EA1 Hygieniakoulutus Hätäensiapukurssi 8 t Ravintola- ja catering-alan matematiikka Ravitsemuksen ja erityisruokavalioiden perusteet Asiakaspalvelussa toimiminen Asiakaspalvelu ja vuorovaikutustaidot Asiakaspalvelu englannin kielellä Kestävä kehitys Asiakasturvallisuus Työlainsäädäntö Mara-alalla Mara-alan lainsäädäntö Työturvallisuus ja ergonomia Ravitsemisalan tuotannonohjausjärjestelmän hallinta MS Excel perusteet MS Word perusteet Pakolliset tutkinnon osat (150 osp) Päivittäisten toimintojen ohjaaminen 50 Opiskelija osaa - tunnistaa alan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia - toimia organisaationsa liikeidean tai toimintasuunnitelman ja strategian mukaisesti - vastata päivittäisten toimintojen sujumisesta tuotanto- ja palveluprosessissa - seurata, arvioida ja ohjata yksikkönsä taloutta. Tilaus- ja varastotoiminta Taloudellinen ja kannattava toiminta, seuranta ja esimiehen matematiikkaa, laskelmia Esimiehenä toimiminen 60 Opiskelija osaa - tunnistaa esimiesasemansa organisaatiossa ja toimia sen mukaisesti - tehdä henkilöstösuunnittelua - toteuttaa perehdyttämisen ja työnopastuksen - viestiä työyhteisöä koskevissa asioissa - kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista. Esimiehenä toimiminen osion tavoitteet ja kriteerit Esimiestehtävät roolien kautta Organisointi ja johtaminen Rekrytointi Henkilöstön perehdyttäminen Henkilöstösuunnittelu, henkilöstön kehittäminen Esimiehen vuorovaikutus Erilaisuuden ymmärtäminen Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen 40 Opiskelija osaa - arvioida asiakkuuksia ja toimintaympäristöä sekä suunnitella toimintaa arviointiin perustuen - hoitaa asiakas- ja sidosryhmäsuhteita sekä johtaa myyntiä - hyödyntää asiakasviestinnän eri muotoja. Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen -osin kriteerit ja tavoitteet Myyntitoimenpiteiden suunnittelu Asiakassuhteiden hoitaminen, myynnin johtaminen ja asiakasviestintä Valinnaiset tutkinnon osat (30 osp) Kehittämisprojektin toteuttaminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella ja organisoida kehittämisprojektin - käynnistää ja toteuttaa kehittämisprojektin - dokumentoida kehittämisprojektin eri vaiheet ja viestiä niistä - raportoida ja arvioida kehittämisprojektin sekä määritellä jatkotoimenpiteet - siirtää mahdolliset tulokset käytäntöön. Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 20 Opiskelija osaa - varmistaa työskentelyolosuhteet monimuotoiselle ja yhdenvertaiselle työyhteisölle - perehdyttää ja ohjata työssä. Monimuotoisen työyhteisön johtaminen Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää osaamisen hankkimista - organisoida ja ohjata työpaikalla toisen opiskelijan osaamisen hankkimista - antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä - toimia osaamisen arvioijana ammatillisessa tutkintokoulutuksessa - arvioida ja kehittää ohjaus- ja arviointitaitojaan. Työpaikka ohjaaminen ja osaamisen arvioiminen Ammatillinen tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta (10 - 30 osp)