Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala kuljetuspalvelujen osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen Ammatilliseen valinnaiseen valmistautuminen Opintoihin orientoituminen -rastipassi Pakolliset tutkinnon osat (90 osp) Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 Opiskelijan on suoritettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien vaatimusten mukaisesti sellaisena kuin se on viety Suomen kansalliseen lainsäädäntöön (laki 273/2007 ja asetus 640/2007). Asetuksessa 640/2007 on määritelty mm. tarkemmin määräykset ennakoivan ajon koulutuksesta. Perustason ammattipätevyyden hankkimiseen sisältyy opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppi-aineissa. Tämän perustason ammattipätevyyteen liittyvän koulutustason keston on oltava 280 tuntia. Kunkin opiskelijan on saatava vähintään 20 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta asian-omaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut kouluajoneuvojen vaatimukset. Perustason ammattipätevyyden koskevaan nopeutettuun koulutukseen on sisällytettävä opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppiaineissa. Sen keston on oltava 140 tuntia. Kunkin opiskelijan on saatava vähintään 10 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta asianomaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut testiajoneuvojen vaatimukset. Direktiivin mukaiselle koulutukselle tulee olla kansallisen valvovan viranomaisen lupa. Oppiaineluettelon osat 1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ja 3.6 ovat pakollisia kaikille direktiivin mukaisille tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajille ja osat, 1.4: 2.2: ja 3.7 ovat pakollisia suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä ja osat 1.5 1.6 2.3 ja 3.8 suoritettaessa henkilöliikenteen ammattipätevyyttä. Ammattipätevyys 1 Ammattipätevyys 2 Ammattipätevyys 3 Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta 40 Opiskelija osaa - tehdä perushuoltotoimet kuorma-autolle ja käyttää tarvittavia työvälineitä ja -menetelmiä - tunnistaa kuorma-autoon kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan laitteita ja toimintaperiaatteita - käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia - käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä - toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää - käyttää logistiikan telemaattisia järjestelmiä - määritellä tarvittaessa työtehtävässään rahdituspainon - käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja - pakata, tulkita ja tehdä yleisimpien pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät - käyttää tavaraterminaalissa olevia apu – ja kuormankäsittelylaitteita - vastaanottaa ja säilyttää tavaroita - kerätä ja lähettää tavaroita - kuormata, varmistaa ja purkaa erilaisia kappaleita säädösten ja määräysten mukaan kuorma-auton kuormatiloissa - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa - toimia asiakaspalvelutilanteissa - ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot - tehdä osaltaan työsopimuksen - alansa työturvallisuusohjeet. Kuljetusalalle osaajaksi Tavarankäsittelyn perusteet Terminaalitoiminnot Kuorma-auton käsittelyn perusteet Kuorma-auton kuormankäsittelylaitteiden ja päälirakenteiden käyttäminen Tekniikka ja huolto Ajopiirturin käytön perusteet Kuljetusalalla työskentely 1 Kuljetusalan lainsäädäntö Kuorma-autokuljetukset 40 Opiskelija osaa - suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet kuorma-autolle - käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja - valita työtehtävän edellyttämän kuorma-auton ja siihen soveltuvan kuormatilan - suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin - käyttää vähintään kahta erityyppistä kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavaa lisälaitetta ja välinettä (taka-tai sivulaitanostin, trukki, kappaletavaranosturi) - kuormata ja purkaa kuorma-auton säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla - kuljettaa kuorma-autoa säädösten ja määräysten mukaan (noudattaa työssään työaika-, ajoaika- ja lepoaikasäädöksiä) - suorittaa annetun kuljetustehtävän turvallisesti, taloudellisesti ja ennakoiden - käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa Lisäksi opiskelija suorittaa - C-luokan kuljettajatutkinnon - ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti - kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti. ADR- koulutus Reittisuunnittelu Raskaankaluston käsittely Kuljetusalalla työskentely 3 Valinnaiset tutkinnon osat (55 osp) Työkoneiden käyttö ja huolto 15 Opiskelija osaa - tarkistaa käyttämänsä työkoneen käyttökelpoisuuden ja turvallisuuden sekä tehdä tarvittavat toimenpiteet - suorittaa päivittäiset huoltotoimet ja tehdä koneen ylläpitohuoltotöitä käyttöohjeen mukaisesti sekä huolehtia koneen siisteydestä ja puhtaudesta - valita ja kiinnittää työkoneen varusteet työtehtävän mukaisesti - tehdä työkoneella perustehtäviä ja ottaa huomioon muuttuvien olosuhteiden asettamat vaatimukset tehtävän aikana - yleisimpien ajettavien työkoneiden (kaivukoneet, kuormaajat, traktorit ja kuljetusvälineet) käytön perusasiat - työskennellä taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja noudattaa työturvallisuusohjeita - suorittaa noston kuormauslaitteella turvallisia menetelmiä käyttäen - toimia merkinantajana nostoissa - määrittää taakan painon ottaa huomioon kuormattavan kohteen kantavuuden - lajitella huollossa syntyvät jätteet ja työtehtävässä esiin tulevat kierrätyskelpoiset materiaalit. Lisäksi opiskelija - suorittaa T-luokan ajokortin. Työkoneiden käyttö Työkoneiden turvallisuus Työkoneiden huolto Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus 15 Tavaraliikenteen opiskelijat, jotka laajentavat tai muuttavat toimintaansa harjoittaakseen henkilöliikennettä tai päinvastoin ja joilla on ammattitaitoa osoittava todistus (CAP), vapautetaan perustason ammattipätevyyttä koskevien yhteisten osien suorittamisesta uudelleen ja heidän on suoritettava vain uuden pätevyyden edellyttämät erityiset osat. Tällöin koulutuksen keston on oltava 70 tuntia, joista 5 tuntia on henkilökohtaista ajo-opetusta. Osat, 1.4: 2.2: ja 3.7 ovat pakollisia suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä ja osat 1.5: 1.6: 2.3: ja 3.8 suoritettaessa henkilöliikenteen ammattipätevyyttä. Katso 2.1.1 Opiskelija osaa liikennöidä turvallisesti, jotta voi suorittaa ajo-oikeuden lisäyksen tutkinnon vastaanottajan kriteereiden mukaisesti. Ulkomaanliikenteen kuljetukset 15 Opiskelija osaa - huolehtia kaluston kunnosta - käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja - toimia tullissa säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaan - suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin - toimia meri-tai rautatiekuljetuksissa tai molemmissa säädösten ja operaattorin ohjeiden mukaisesti - suorittaa annetun kuljetustehtävän kuorma-autolla tai yhdistelmäajoneuvolla tai linja-autolla kuljetusreitillä olevien maiden säädösten ja määräysten mukaan - käyttää tarvittaessa englannin kieltä - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa - toimia erilaisissa kulttuuriympäristöissä. Taksikuljetukset 15 Opiskelija osaa - palvelutehtävässään tiedottaa, neuvoa ja opastaa asiakasta taksiliikenteestä - toimia erilaisien asiakasryhmien kanssa palvelu- ja vuorovaikutustilanteessa alan eettisten ohjeiden mukaan - kuljettaa taksia asiakasystävällisesti - vastaanottaa ja vastata kutsuun sekä osaa toimia ennakkokutsutilanteessa - käyttää käytössä olevaa taksamittarijärjestelmää sujuvasti asiakkaan maksaessa eri maksutavoilla - taksiliikenteessä yleisesti käytössä olevien lipputuotteiden käsittelyn - tehdä tilityksen - toimittaa löytötavarat asianmukaiseen paikkaan - käsitellä ja kuljettaa rahtia taksissa - kuljettaa taksia turvallisesti ja taloudellisesti erilaisissa liikenneympäristöissä ja ajo-olosuhteissa - toimia tilanteen mukaisesti ristiriita- ja konfliktitilanteissa - määritellä taksinkuljettajan työ- ja lepoajat sekä osaa käyttää niihin liittyviä laitteita tai asiakirjoja - kertoa pääpiirteittäin taksiyrityksen tulo- ja menorakenteen - vaikuttaa omalla toiminnallaan positiivisen tuloksen syntymiseen kuljetustehtävän aikana - toimia ajovuorolistojen edellyttämällä tavalla - suorittaa taksinkuljettajan ammattipätevyyskokeen - toimia annettujen ohjeiden ja säädöksien mukaan koululaiskuljetuksissa taksiliikenteessä. Elintarvikekuljetukset 30 Opiskelija osaa - suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin - kuormata ja purkaa kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän elintarvikkeilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla - kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä olosuhteissa - suorittaa annetun kuljetustehtävän - käyttää elintarvikekuljetuksissa kuormaukseen, kuljettamiseen ja purkamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä - tunnistaa ja erottaa toisistaan eri elintarvikelajit (pakaste, tuoretavara, vihannekset) - käyttää erilaisia lämmönsäätölaitteita - tarkastaa ja säätää elintarvikkeiden kuljetus- ja varastointilämpötilat - selvittää elintarvikekuljetukseen liittyvät viranomaiset ja viranomaistoiminnan - erilaisia kuormaustapoja kuormatessaan eri elintarvikelaatuja samaan kuormatilaan - käyttää lämmönseurantalaitteiden taltioimislaitteita - käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa Lisäksi opiskelija suorittaa - hygieniapassin edellyttämän koulutuksen. Massatavarakuljetukset 30 Opiskelija osaa - suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin - kuormata ja purkaa kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän massatavaroilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla - kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä erityisolosuhteissa - suorittaa annetun kuljetustehtävän - käyttää massatavarakuljetuksissa kuormaukseen, kuljettamiseen ja purkamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä - tunnistaa ja erottaa toisistaan eri massatavaralajit ja niiden ominaisuudet - käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia ja kuormavaakoja - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa. Lisäksi opiskelija - suorittaa tieturvakoulutuksen. Ympäristönhuollonkuljetukset 30 ŠŠ Opiskelija osaa - kuormata ja purkaa kuorma-auto ympäristöhuollossa syntyvillä aineilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla - kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä olosuhteissa - suorittaa annetun kuljetustehtävän ajo- ja lepoaika-asetuksen tai työaikalain mukaan - käyttää ympäristönhuollonkuljetuksissa kuormaukseen ja purkamiseen tarvittavia ajoneuvon päälirakenteita ja välineitä - tunnistaa pneumaattisen ja sähköisen hydrauliikan ohjausjärjestelmän toiminnot - tunnistaa ja erottaa toisistaan eri jätejakeet - käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn sekä ympäristön suojeluun vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien sekä ympäristölain vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 - 15 osp) Trukinkuljettajan tehtävät 15 Opiskelija osaa - ajaa ja työskennellä vastapaino-, tukipyörä- tai työntömastotrukilla turvallisesti - trukin toimintaperiaatteet ja tehdä päivittäiset huoltotoimet - suorittaa ajoonlähtö- ja lopetustoimet - pinoamistekniikan lattialle, hyllytyksen ja ajoneuvon lastaukseen tai purkamisen - työskennellä ergonomisesti sekä ympäristöä säästäviä työtapoja ja työturvallisuusohjeita noudattaen - työskennellä tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti huolehtien työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - vastuuvakuutuksen merkityksen - ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot. Opiskelija - suorittaa työturvakortin - tietää määräaikaishuollossa tehtävät korjaukset. Trukilla työskentely Trukkiturvallisuus
Osaamisalan ID
187

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala kuljetuspalvelujen osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen Ammatilliseen valinnaiseen valmistautuminen Opintoihin orientoituminen -rastipassi Pakolliset tutkinnon osat (90 osp) Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 Opiskelijan on suoritettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien vaatimusten mukaisesti sellaisena kuin se on viety Suomen kansalliseen lainsäädäntöön (laki 273/2007 ja asetus 640/2007). Asetuksessa 640/2007 on määritelty mm. tarkemmin määräykset ennakoivan ajon koulutuksesta. Perustason ammattipätevyyden hankkimiseen sisältyy opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppi-aineissa. Tämän perustason ammattipätevyyteen liittyvän koulutustason keston on oltava 280 tuntia. Kunkin opiskelijan on saatava vähintään 20 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta asian-omaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut kouluajoneuvojen vaatimukset. Perustason ammattipätevyyden koskevaan nopeutettuun koulutukseen on sisällytettävä opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppiaineissa. Sen keston on oltava 140 tuntia. Kunkin opiskelijan on saatava vähintään 10 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta asianomaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut testiajoneuvojen vaatimukset. Direktiivin mukaiselle koulutukselle tulee olla kansallisen valvovan viranomaisen lupa. Oppiaineluettelon osat 1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ja 3.6 ovat pakollisia kaikille direktiivin mukaisille tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajille ja osat, 1.4: 2.2: ja 3.7 ovat pakollisia suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä ja osat 1.5 1.6 2.3 ja 3.8 suoritettaessa henkilöliikenteen ammattipätevyyttä. 1.1 Voimansiirto 1.2 Hallintalaitteiden tekniset ominaisuudet ja toiminta 1.3 Ennakoiva-ajo 1.4 Ajoneuvon kuormittaminen 2.1 Tieliikenteen sosiaalinen ympäristö 2.2 Kuljetusluvat 3.1 Työturvallisuus 3.2 Kansainvälinen lainsäädäntö 3.3 Fyysiset riskit 3.4 Fyysinen ja henkinen suorituskyky 3.5 Hätätilanteessa toimiminen 3.6 Yrityksen imagon tukeminen 3.7 Tavarankuljetusten taloudellinen ympäristö ja markkinajärjestelmä Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta 40 Opiskelija osaa - tehdä perushuoltotoimet kuorma-autolle ja käyttää tarvittavia työvälineitä ja -menetelmiä - tunnistaa kuorma-autoon kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan laitteita ja toimintaperiaatteita - käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia - käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä - toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää - käyttää logistiikan telemaattisia järjestelmiä - määritellä tarvittaessa työtehtävässään rahdituspainon - käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja - pakata, tulkita ja tehdä yleisimpien pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät - käyttää tavaraterminaalissa olevia apu – ja kuormankäsittelylaitteita - vastaanottaa ja säilyttää tavaroita - kerätä ja lähettää tavaroita - kuormata, varmistaa ja purkaa erilaisia kappaleita säädösten ja määräysten mukaan kuorma-auton kuormatiloissa - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa - toimia asiakaspalvelutilanteissa - ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot - tehdä osaltaan työsopimuksen - alansa työturvallisuusohjeet. Kuljetusalalle osaajaksi Tavarankäsittelyn perusteet Terminaalitoiminnot Kuorma-auton käsittelyn perusteet Kuorma-auton kuormankäsittelylaitteiden ja päälirakenteiden käyttäminen Tekniikka ja huolto Ajopiirturin käytön perusteet Kuljetusalalla työskentely 1 Kuljetusalan lainsäädäntö Kuorma-autokuljetukset 40 Opiskelija osaa - suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet kuorma-autolle - käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja - valita työtehtävän edellyttämän kuorma-auton ja siihen soveltuvan kuormatilan - suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin - käyttää vähintään kahta erityyppistä kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavaa lisälaitetta ja välinettä (taka-tai sivulaitanostin, trukki, kappaletavaranosturi) - kuormata ja purkaa kuorma-auton säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla - kuljettaa kuorma-autoa säädösten ja määräysten mukaan (noudattaa työssään työaika-, ajoaika- ja lepoaikasäädöksiä) - suorittaa annetun kuljetustehtävän turvallisesti, taloudellisesti ja ennakoiden - käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa Lisäksi opiskelija suorittaa - C-luokan kuljettajatutkinnon - ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti - kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti. Kuljetusalalla työskentely 3 Yhdistelmäajoneuvokuljetukset 40 Opiskelija osaa - suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet yhdistelmäajoneuvolle - kytkeä ja irrottaa kuorma-autoon soveltuvan perävaunun - käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja - valita työtehtävän edellyttämän yhdistelmäajoneuvon ja kuormatilan - suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin - käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä - kuormata ja purkaa yhdistelmäajoneuvon kuorman säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla - kuljettaa yhdistelmäajoneuvoa säädösten ja määräysten mukaan - suorittaa annetun kuljetustehtävän sekä jakelu- että runkoliikenteessä - käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa. Lisäksi opiskelija suorittaa - CE -luokan kuljettajatutkinnon - ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti - kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti. Reittisuunnittelu Raskaankaluston käsittely ADR- koulutus Yhdistelmäajoneuvot Kuljetusalan yritystoiminta Kuljetustehtävät Kuljetusalalla työskentely 2 Valinnaiset tutkinnon osat (55 osp) Työkoneiden käyttö ja huolto 15 Opiskelija osaa - tarkistaa käyttämänsä työkoneen käyttökelpoisuuden ja turvallisuuden sekä tehdä tarvittavat toimenpiteet - suorittaa päivittäiset huoltotoimet ja tehdä koneen ylläpitohuoltotöitä käyttöohjeen mukaisesti sekä huolehtia koneen siisteydestä ja puhtaudesta - valita ja kiinnittää työkoneen varusteet työtehtävän mukaisesti - tehdä työkoneella perustehtäviä ja ottaa huomioon muuttuvien olosuhteiden asettamat vaatimukset tehtävän aikana - yleisimpien ajettavien työkoneiden (kaivukoneet, kuormaajat, traktorit ja kuljetusvälineet) käytön perusasiat - työskennellä taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja noudattaa työturvallisuusohjeita - suorittaa noston kuormauslaitteella turvallisia menetelmiä käyttäen - toimia merkinantajana nostoissa - määrittää taakan painon ottaa huomioon kuormattavan kohteen kantavuuden - lajitella huollossa syntyvät jätteet ja työtehtävässä esiin tulevat kierrätyskelpoiset materiaalit. Lisäksi opiskelija - suorittaa T-luokan ajokortin. Työkoneiden käyttö Työkoneiden turvallisuus Työkoneiden huolto Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus 15 Tavaraliikenteen opiskelijat, jotka laajentavat tai muuttavat toimintaansa harjoittaakseen henkilöliikennettä tai päinvastoin ja joilla on ammattitaitoa osoittava todistus (CAP), vapautetaan perustason ammattipätevyyttä koskevien yhteisten osien suorittamisesta uudelleen ja heidän on suoritettava vain uuden pätevyyden edellyttämät erityiset osat. Tällöin koulutuksen keston on oltava 70 tuntia, joista 5 tuntia on henkilökohtaista ajo-opetusta. Osat, 1.4: 2.2: ja 3.7 ovat pakollisia suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä ja osat 1.5: 1.6: 2.3: ja 3.8 suoritettaessa henkilöliikenteen ammattipätevyyttä. Katso 2.1.1 Opiskelija osaa liikennöidä turvallisesti, jotta voi suorittaa ajo-oikeuden lisäyksen tutkinnon vastaanottajan kriteereiden mukaisesti. Ulkomaanliikenteen kuljetukset 15 Opiskelija osaa - huolehtia kaluston kunnosta - käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja - toimia tullissa säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaan - suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin - toimia meri-tai rautatiekuljetuksissa tai molemmissa säädösten ja operaattorin ohjeiden mukaisesti - suorittaa annetun kuljetustehtävän kuorma-autolla tai yhdistelmäajoneuvolla tai linja-autolla kuljetusreitillä olevien maiden säädösten ja määräysten mukaan - käyttää tarvittaessa englannin kieltä - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa - toimia erilaisissa kulttuuriympäristöissä. Taksikuljetukset 15 Opiskelija osaa - palvelutehtävässään tiedottaa, neuvoa ja opastaa asiakasta taksiliikenteestä - toimia erilaisien asiakasryhmien kanssa palvelu- ja vuorovaikutustilanteessa alan eettisten ohjeiden mukaan - kuljettaa taksia asiakasystävällisesti - vastaanottaa ja vastata kutsuun sekä osaa toimia ennakkokutsutilanteessa - käyttää käytössä olevaa taksamittarijärjestelmää sujuvasti asiakkaan maksaessa eri maksutavoilla - taksiliikenteessä yleisesti käytössä olevien lipputuotteiden käsittelyn - tehdä tilityksen - toimittaa löytötavarat asianmukaiseen paikkaan - käsitellä ja kuljettaa rahtia taksissa - kuljettaa taksia turvallisesti ja taloudellisesti erilaisissa liikenneympäristöissä ja ajo-olosuhteissa - toimia tilanteen mukaisesti ristiriita- ja konfliktitilanteissa - määritellä taksinkuljettajan työ- ja lepoajat sekä osaa käyttää niihin liittyviä laitteita tai asiakirjoja - kertoa pääpiirteittäin taksiyrityksen tulo- ja menorakenteen - vaikuttaa omalla toiminnallaan positiivisen tuloksen syntymiseen kuljetustehtävän aikana - toimia ajovuorolistojen edellyttämällä tavalla - suorittaa taksinkuljettajan ammattipätevyyskokeen - toimia annettujen ohjeiden ja säädöksien mukaan koululaiskuljetuksissa taksiliikenteessä. Taksinkuljettajana toimiminen Elintarvikekuljetukset 30 Opiskelija osaa - suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin - kuormata ja purkaa kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän elintarvikkeilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla - kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä olosuhteissa - suorittaa annetun kuljetustehtävän - käyttää elintarvikekuljetuksissa kuormaukseen, kuljettamiseen ja purkamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä - tunnistaa ja erottaa toisistaan eri elintarvikelajit (pakaste, tuoretavara, vihannekset) - käyttää erilaisia lämmönsäätölaitteita - tarkastaa ja säätää elintarvikkeiden kuljetus- ja varastointilämpötilat - selvittää elintarvikekuljetukseen liittyvät viranomaiset ja viranomaistoiminnan - erilaisia kuormaustapoja kuormatessaan eri elintarvikelaatuja samaan kuormatilaan - käyttää lämmönseurantalaitteiden taltioimislaitteita - käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa Lisäksi opiskelija suorittaa - hygieniapassin edellyttämän koulutuksen. Elintarvikkeiden kuljetusliikkeessä työskentely Massatavarakuljetukset 30 Opiskelija osaa - suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin - kuormata ja purkaa kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän massatavaroilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla - kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä erityisolosuhteissa - suorittaa annetun kuljetustehtävän - käyttää massatavarakuljetuksissa kuormaukseen, kuljettamiseen ja purkamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä - tunnistaa ja erottaa toisistaan eri massatavaralajit ja niiden ominaisuudet - käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia ja kuormavaakoja - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa. Lisäksi opiskelija - suorittaa tieturvakoulutuksen. Massatavaran kuljetusliikkeessä työskentely Ympäristönhuollonkuljetukset 30 ŠŠ Opiskelija osaa - kuormata ja purkaa kuorma-auto ympäristöhuollossa syntyvillä aineilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla - kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä olosuhteissa - suorittaa annetun kuljetustehtävän ajo- ja lepoaika-asetuksen tai työaikalain mukaan - käyttää ympäristönhuollonkuljetuksissa kuormaukseen ja purkamiseen tarvittavia ajoneuvon päälirakenteita ja välineitä - tunnistaa pneumaattisen ja sähköisen hydrauliikan ohjausjärjestelmän toiminnot - tunnistaa ja erottaa toisistaan eri jätejakeet - käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn sekä ympäristön suojeluun vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien sekä ympäristölain vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa sopimuksen mukaisesti. Ympäristönhuollon kuljetusliikkeessä työskentely Terminaalikuljetuksen kuljetusliikkeessä työskentely Alueellisessa kuljetusalan yrityksessä työskentely Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 - 15 osp) Trukinkuljettajan tehtävät 15 Opiskelija osaa - ajaa ja työskennellä vastapaino-, tukipyörä- tai työntömastotrukilla turvallisesti - trukin toimintaperiaatteet ja tehdä päivittäiset huoltotoimet - suorittaa ajoonlähtö- ja lopetustoimet - pinoamistekniikan lattialle, hyllytyksen ja ajoneuvon lastaukseen tai purkamisen - työskennellä ergonomisesti sekä ympäristöä säästäviä työtapoja ja työturvallisuusohjeita noudattaen - työskennellä tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti huolehtien työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - vastuuvakuutuksen merkityksen - ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot. Opiskelija - suorittaa työturvakortin - tietää määräaikaishuollossa tehtävät korjaukset. Trukilla työskentely Trukkiturvallisuus
Osaamisalan ID
187

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala kuljetuspalvelujen osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen Ammatilliseen valinnaiseen valmistautuminen Opintoihin orientoituminen -rastipassi Raskaankaluston käsittely Reittisuunnittelu ADR- koulutus Pakolliset tutkinnon osat (90 osp) Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 Opiskelijan on suoritettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien vaatimusten mukaisesti sellaisena kuin se on viety Suomen kansalliseen lainsäädäntöön (laki 273/2007 ja asetus 640/2007). Asetuksessa 640/2007 on määritelty mm. tarkemmin määräykset ennakoivan ajon koulutuksesta. Perustason ammattipätevyyden hankkimiseen sisältyy opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppi-aineissa. Tämän perustason ammattipätevyyteen liittyvän koulutustason keston on oltava 280 tuntia. Kunkin opiskelijan on saatava vähintään 20 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta asian-omaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut kouluajoneuvojen vaatimukset. Perustason ammattipätevyyden koskevaan nopeutettuun koulutukseen on sisällytettävä opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppiaineissa. Sen keston on oltava 140 tuntia. Kunkin opiskelijan on saatava vähintään 10 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta asianomaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut testiajoneuvojen vaatimukset. Direktiivin mukaiselle koulutukselle tulee olla kansallisen valvovan viranomaisen lupa. Oppiaineluettelon osat 1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ja 3.6 ovat pakollisia kaikille direktiivin mukaisille tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajille ja osat, 1.4: 2.2: ja 3.7 ovat pakollisia suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä ja osat 1.5 1.6 2.3 ja 3.8 suoritettaessa henkilöliikenteen ammattipätevyyttä. 1.1 Voimansiirto 1.2 Hallintalaitteiden tekniset ominaisuudet ja toiminta 1.3 Ennakoiva-ajo 1.4 Ajoneuvon kuormittaminen 2.1 Tieliikenteen sosiaalinen ympäristö 2.2 Kuljetusluvat 3.1 Työturvallisuus 3.2 Kansainvälinen lainsäädäntö 3.3 Fyysiset riskit 3.4 Fyysinen ja henkinen suorituskyky 3.5 Hätätilanteessa toimiminen 3.6 Yrityksen imagon tukeminen 3.7 Tavarankuljetusten taloudellinen ympäristö ja markkinajärjestelmä Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta 40 Opiskelija osaa - tehdä perushuoltotoimet kuorma-autolle ja käyttää tarvittavia työvälineitä ja -menetelmiä - tunnistaa kuorma-autoon kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan laitteita ja toimintaperiaatteita - käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia - käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä - toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää - käyttää logistiikan telemaattisia järjestelmiä - määritellä tarvittaessa työtehtävässään rahdituspainon - käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja - pakata, tulkita ja tehdä yleisimpien pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät - käyttää tavaraterminaalissa olevia apu – ja kuormankäsittelylaitteita - vastaanottaa ja säilyttää tavaroita - kerätä ja lähettää tavaroita - kuormata, varmistaa ja purkaa erilaisia kappaleita säädösten ja määräysten mukaan kuorma-auton kuormatiloissa - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa - toimia asiakaspalvelutilanteissa - ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot - tehdä osaltaan työsopimuksen - alansa työturvallisuusohjeet. Tavarankuljettaminen B-ajo-oikeudella Kuljetusalalle osaajaksi Tavarankäsittelyn perusteet Terminaalitoiminnot Kuorma-auton käsittelyn perusteet Kuorma-auton kuormankäsittelylaitteiden ja päälirakenteiden käyttäminen Tekniikka ja huolto Ajopiirturin käytön perusteet Kuljetusalalla työskentely 1 Kuljetusalan lainsäädäntö Kuorma-autokuljetukset 40 Opiskelija osaa - suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet kuorma-autolle - käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja - valita työtehtävän edellyttämän kuorma-auton ja siihen soveltuvan kuormatilan - suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin - käyttää vähintään kahta erityyppistä kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavaa lisälaitetta ja välinettä (taka-tai sivulaitanostin, trukki, kappaletavaranosturi) - kuormata ja purkaa kuorma-auton säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla - kuljettaa kuorma-autoa säädösten ja määräysten mukaan (noudattaa työssään työaika-, ajoaika- ja lepoaikasäädöksiä) - suorittaa annetun kuljetustehtävän turvallisesti, taloudellisesti ja ennakoiden - käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa Lisäksi opiskelija suorittaa - C-luokan kuljettajatutkinnon - ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti - kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti. Kuljetusalalla työskentely 3 Yhdistelmäajoneuvokuljetukset 40 Opiskelija osaa - suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet yhdistelmäajoneuvolle - kytkeä ja irrottaa kuorma-autoon soveltuvan perävaunun - käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja - valita työtehtävän edellyttämän yhdistelmäajoneuvon ja kuormatilan - suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin - käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä - kuormata ja purkaa yhdistelmäajoneuvon kuorman säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla - kuljettaa yhdistelmäajoneuvoa säädösten ja määräysten mukaan - suorittaa annetun kuljetustehtävän sekä jakelu- että runkoliikenteessä - käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa. Lisäksi opiskelija suorittaa - CE -luokan kuljettajatutkinnon - ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti - kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti. Yhdistelmäajoneuvot Kuljetusalan yritystoiminta Kuljetustehtävät Kuljetusalalla työskentely 2 Valinnaiset tutkinnon osat (55 osp) Työkoneiden käyttö ja huolto 15 Opiskelija osaa - tarkistaa käyttämänsä työkoneen käyttökelpoisuuden ja turvallisuuden sekä tehdä tarvittavat toimenpiteet - suorittaa päivittäiset huoltotoimet ja tehdä koneen ylläpitohuoltotöitä käyttöohjeen mukaisesti sekä huolehtia koneen siisteydestä ja puhtaudesta - valita ja kiinnittää työkoneen varusteet työtehtävän mukaisesti - tehdä työkoneella perustehtäviä ja ottaa huomioon muuttuvien olosuhteiden asettamat vaatimukset tehtävän aikana - yleisimpien ajettavien työkoneiden (kaivukoneet, kuormaajat, traktorit ja kuljetusvälineet) käytön perusasiat - työskennellä taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja noudattaa työturvallisuusohjeita - suorittaa noston kuormauslaitteella turvallisia menetelmiä käyttäen - toimia merkinantajana nostoissa - määrittää taakan painon ottaa huomioon kuormattavan kohteen kantavuuden - lajitella huollossa syntyvät jätteet ja työtehtävässä esiin tulevat kierrätyskelpoiset materiaalit. Lisäksi opiskelija - suorittaa T-luokan ajokortin. Työkoneiden käyttö Työkoneiden turvallisuus Työkoneiden huolto Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus 15 Tavaraliikenteen opiskelijat, jotka laajentavat tai muuttavat toimintaansa harjoittaakseen henkilöliikennettä tai päinvastoin ja joilla on ammattitaitoa osoittava todistus (CAP), vapautetaan perustason ammattipätevyyttä koskevien yhteisten osien suorittamisesta uudelleen ja heidän on suoritettava vain uuden pätevyyden edellyttämät erityiset osat. Tällöin koulutuksen keston on oltava 70 tuntia, joista 5 tuntia on henkilökohtaista ajo-opetusta. Osat, 1.4: 2.2: ja 3.7 ovat pakollisia suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä ja osat 1.5: 1.6: 2.3: ja 3.8 suoritettaessa henkilöliikenteen ammattipätevyyttä. Katso 2.1.1 Opiskelija osaa liikennöidä turvallisesti, jotta voi suorittaa ajo-oikeuden lisäyksen tutkinnon vastaanottajan kriteereiden mukaisesti. Ulkomaanliikenteen kuljetukset 15 Opiskelija osaa - huolehtia kaluston kunnosta - käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja - toimia tullissa säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaan - suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin - toimia meri-tai rautatiekuljetuksissa tai molemmissa säädösten ja operaattorin ohjeiden mukaisesti - suorittaa annetun kuljetustehtävän kuorma-autolla tai yhdistelmäajoneuvolla tai linja-autolla kuljetusreitillä olevien maiden säädösten ja määräysten mukaan - käyttää tarvittaessa englannin kieltä - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa - toimia erilaisissa kulttuuriympäristöissä. Taksikuljetukset 15 Opiskelija osaa - palvelutehtävässään tiedottaa, neuvoa ja opastaa asiakasta taksiliikenteestä - toimia erilaisien asiakasryhmien kanssa palvelu- ja vuorovaikutustilanteessa alan eettisten ohjeiden mukaan - kuljettaa taksia asiakasystävällisesti - vastaanottaa ja vastata kutsuun sekä osaa toimia ennakkokutsutilanteessa - käyttää käytössä olevaa taksamittarijärjestelmää sujuvasti asiakkaan maksaessa eri maksutavoilla - taksiliikenteessä yleisesti käytössä olevien lipputuotteiden käsittelyn - tehdä tilityksen - toimittaa löytötavarat asianmukaiseen paikkaan - käsitellä ja kuljettaa rahtia taksissa - kuljettaa taksia turvallisesti ja taloudellisesti erilaisissa liikenneympäristöissä ja ajo-olosuhteissa - toimia tilanteen mukaisesti ristiriita- ja konfliktitilanteissa - määritellä taksinkuljettajan työ- ja lepoajat sekä osaa käyttää niihin liittyviä laitteita tai asiakirjoja - kertoa pääpiirteittäin taksiyrityksen tulo- ja menorakenteen - vaikuttaa omalla toiminnallaan positiivisen tuloksen syntymiseen kuljetustehtävän aikana - toimia ajovuorolistojen edellyttämällä tavalla - suorittaa taksinkuljettajan ammattipätevyyskokeen - toimia annettujen ohjeiden ja säädöksien mukaan koululaiskuljetuksissa taksiliikenteessä. Elintarvikekuljetukset 30 Opiskelija osaa - suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin - kuormata ja purkaa kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän elintarvikkeilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla - kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä olosuhteissa - suorittaa annetun kuljetustehtävän - käyttää elintarvikekuljetuksissa kuormaukseen, kuljettamiseen ja purkamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä - tunnistaa ja erottaa toisistaan eri elintarvikelajit (pakaste, tuoretavara, vihannekset) - käyttää erilaisia lämmönsäätölaitteita - tarkastaa ja säätää elintarvikkeiden kuljetus- ja varastointilämpötilat - selvittää elintarvikekuljetukseen liittyvät viranomaiset ja viranomaistoiminnan - erilaisia kuormaustapoja kuormatessaan eri elintarvikelaatuja samaan kuormatilaan - käyttää lämmönseurantalaitteiden taltioimislaitteita - käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa Lisäksi opiskelija suorittaa - hygieniapassin edellyttämän koulutuksen. Elintarvikkeiden kuljetusliikkeessä työskentely Massatavarakuljetukset 30 Opiskelija osaa - suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin - kuormata ja purkaa kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän massatavaroilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla - kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä erityisolosuhteissa - suorittaa annetun kuljetustehtävän - käyttää massatavarakuljetuksissa kuormaukseen, kuljettamiseen ja purkamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä - tunnistaa ja erottaa toisistaan eri massatavaralajit ja niiden ominaisuudet - käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia ja kuormavaakoja - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa. Lisäksi opiskelija - suorittaa tieturvakoulutuksen. Massatavaran kuljetusliikkeessä työskentely Ympäristönhuollonkuljetukset 30 ŠŠ Opiskelija osaa - kuormata ja purkaa kuorma-auto ympäristöhuollossa syntyvillä aineilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla - kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä olosuhteissa - suorittaa annetun kuljetustehtävän ajo- ja lepoaika-asetuksen tai työaikalain mukaan - käyttää ympäristönhuollonkuljetuksissa kuormaukseen ja purkamiseen tarvittavia ajoneuvon päälirakenteita ja välineitä - tunnistaa pneumaattisen ja sähköisen hydrauliikan ohjausjärjestelmän toiminnot - tunnistaa ja erottaa toisistaan eri jätejakeet - käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn sekä ympäristön suojeluun vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien sekä ympäristölain vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa sopimuksen mukaisesti. Ympäristönhuollon kuljetusliikkeessä työskentely Terminaalikuljetuksen kuljetusliikkeessä työskentely Alueellisessa kuljetusalan yrityksessä työskentely Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 - 15 osp) Trukinkuljettajan tehtävät 15 Opiskelija osaa - ajaa ja työskennellä vastapaino-, tukipyörä- tai työntömastotrukilla turvallisesti - trukin toimintaperiaatteet ja tehdä päivittäiset huoltotoimet - suorittaa ajoonlähtö- ja lopetustoimet - pinoamistekniikan lattialle, hyllytyksen ja ajoneuvon lastaukseen tai purkamisen - työskennellä ergonomisesti sekä ympäristöä säästäviä työtapoja ja työturvallisuusohjeita noudattaen - työskennellä tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti huolehtien työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - vastuuvakuutuksen merkityksen - ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot. Opiskelija - suorittaa työturvakortin - tietää määräaikaishuollossa tehtävät korjaukset. Trukilla työskentely Trukkiturvallisuus
Osaamisalan ID
187

Logistiikan perustutkinto, varastopalvelujen osaamisala

Logistiikan perustutkinto, varastopalvelujen osaamisala varastopalvelujen osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen Opintoihin orientoituminen -rastipassi Pakolliset tutkinnon osat (90 osp) Tavaran vastaanotto ja säilytys 30 Opiskelija osaa - vastaanottaa saapuvan tavaran - laskea saapuvan tavaran yksiköt oikein ja verrata tavaraa dokumentteihin - toimia tavaran varastointivaatimusten mukaisesti - valita tavaralle oikean varastopaikan - hyllytys- ja/tai pinontatekniikan - käsitellä saapumisdokumentteja sekä osaa toimia oikein havaittuaan näkyvän tai piilevän vahingon - käsitellä saapuvaa tavaraa sitä vahingoittamatta - käyttää turvallisesti tavaran vastaanottoon tarvittavia työvälineitä ja – menetelmiä - saapumistiedon päivityksen varastokirjanpitojärjestelmään - toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää - alan keskeiset käsitteet - tehdä työsopimuksen ja noudattaa annettuja työaikoja - työskennellä työryhmän jäsenenä - selvittää tavaran vastaanoton ja säilytyksen työvaiheet. Opiskelija - suorittaa hygieniapassin. Tavaran vastaanotto Tavaran säilytys Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi Tavaran keräily ja lähetys 30 Opiskelija osaa - käyttää keräilydokumentteja - suorittaa keräilyn - käyttää keräilyssä tarvittavia peruslaitteita ja työvälineitä - oikeanlaisen pakkaustavan ja tarvittavat pakkausmerkinnät - lähetystekniikan - erilaiset kuljetusdokumentit - erilaiset rahditusperusteet - kuljetuspalvelutarjonnan - kuormanvarmistamisen periaatteet - välttää hävikin syntymistä työssään - jätteiden lajittelun - työssään vaadittavan asiakaspalvelun - noudattaa työturvallisuusohjeita - toimia työryhmän jäsenenä. Opiskelija - suorittaa tulityökortin. Tavaran keräily Tavaran lähetys Tulityökortti Inventointi ja saldonhallinta 15 Opiskelija osaa - tehdä inventoinnin ja ilmoittaa havaitsemansa saldoerot - käyttää inventaariotyössä tarvittavia työvälineitä - varaston ohjauksen periaatteet ja tuntee varaston kustannusrakenteen - tulkita varaston valvonnan ja ohjauksen raportteja - varastokirjanpidon perusteet - automaattisen tunnistejärjestelmän periaatteet - käyttää jotain viivakoodien lukulaitetta sekä osaa tulostaa mm. osoitetarroja oheislaitteilla - käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia - käyttää sähköpostia ja internetiä - tunnistaa muut informaation välitysmahdollisuudet ja pystyy käyttämään yhtä niistä ohjeiden avulla Inventointi Saldonhallinta Trukinkuljettajan tehtävät 15 Opiskelija osaa - ajaa ja työskennellä vastapaino-, tukipyörä- tai työntömastotrukilla turvallisesti - trukin toimintaperiaatteet ja tehdä päivittäiset huoltotoimet - suorittaa ajoonlähtö- ja lopetustoimet - pinoamistekniikan lattialle, hyllytyksen ja ajoneuvon lastaukseen tai purkamisen - työskennellä ergonomisesti sekä ympäristöä säästäviä työtapoja ja työturvallisuusohjeita noudattaen - työskennellä tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti huolehtien työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - vastuuvakuutuksen merkityksen - ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot. Opiskelija - suorittaa työturvakortin - tietää määräaikaishuollossa tehtävät korjaukset. Trukilla työskentely Trukkiturvallisuus Työturvallisuuskortti Ensiapukurssi EA1 Valinnaiset tutkinnon osat (55 osp) Työkoneiden käyttö ja huolto 15 Opiskelija osaa - tarkistaa käyttämänsä työkoneen käyttökelpoisuuden ja turvallisuuden sekä tehdä tarvittavat toimenpiteet - suorittaa päivittäiset huoltotoimet ja tehdä koneen ylläpitohuoltotöitä käyttöohjeen mukaisesti sekä huolehtia koneen siisteydestä ja puhtaudesta - valita ja kiinnittää työkoneen varusteet työtehtävän mukaisesti - tehdä työkoneella perustehtäviä ja ottaa huomioon muuttuvien olosuhteiden asettamat vaatimukset tehtävän aikana - yleisimpien ajettavien työkoneiden (kaivukoneet, kuormaajat, traktorit ja kuljetusvälineet) käytön perusasiat - työskennellä taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja noudattaa työturvallisuusohjeita - suorittaa noston kuormauslaitteella turvallisia menetelmiä käyttäen - toimia merkinantajana nostoissa - määrittää taakan painon ottaa huomioon kuormattavan kohteen kantavuuden - lajitella huollossa syntyvät jätteet ja työtehtävässä esiin tulevat kierrätyskelpoiset materiaalit. Lisäksi opiskelija - suorittaa T-luokan ajokortin. Työkoneiden käyttö Työkoneiden turvallisuus Työkoneiden huolto Vaarallisten aineiden käsittely 5 Opiskelija osaa - tunnistaa kolleista vaarallisten aineiden merkinnät ja aineluokat - selvittää aineiden vaaraominaisuudet - pakata vaaralliset aineet säädösten ja määräysten mukaisesti - merkitä kollit säädösten ja määräysten mukaisesti - määrittää eri aineiden vapaarajat - määrittää eri aineiden yhteenkuormauskiellot - käyttää varallisten aineiden kuljetuksissa tarvittavia asiakirjoja - sijoittaa vaarallisia aineita sisältävät kollit varastoon säädösten ja määräysten mukaisesti - käyttää varallisten aineiden kuljetuksissa tarvittavia asiakirjoja - sijoittaa vaarallisia aineita sisältävät kollit varastoon säädösten ja määräysten mukaisesti - käsitellä vaarallisia aineita säädösten ja määräysten mukaisesti - käyttää oikein suojavälineitä terveyshaittojen ehkäisemiseksi - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti vahinkotilanteissa - toimia asiakaspalvelutilanteissa - käsitellä vaarallisia aineita säädösten ja määräysten mukaisesti. Opiskelija - ottaa työssään huomioon eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet Kemikaalien käsittely ja varastointi Varaston tietojärjestelmät 10 Opiskelija osaa - käyttää varastokirjanpito-ohjelmaa - varastokirjanpidon perusteet - päivittää saldoja varastokirjanpito-ohjelmaan - tulostaa raportteja varaston tietojärjestelmän avulla - tulkita varaston seurantaraportteja. Varaston tietojärjestelmän perusteet Tavaran kuljettaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - tehdä ajoneuvon ajoonlähtötarkastuksen - kuormaukseen ja kuorman sitomiseen liittyvät määräykset ja ohjeet - valmistella ajoneuvonsa kuormatilat kuormaus- tai purkausvalmiuteen - valita kuormankäsittelylaitteen työtehtävän mukaisesti - käyttää rahtikirjaa - kuorman sijoittamisen ja varmistamisen - noudattaa työturvallisuusohjeita - työskennellä tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti huolehtien työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - huomioida kuorman asettamat vaatimukset kuljetustehtävän aikana - huolehtia ajoneuvon siisteydestä - toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtehtävissä. Opiskelija - B-ajoneuvoluokan kuljettajatutkinnon - kuljetustehtävän. Kuormaaminen ja kuorman varmistaminen Kuljetustehtävän suorittaminen Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa 15 Opiskelija osaa - palvella asiakkaita hyvän asiakaspalvelun mukaisesti - markkinoinnin peruskäsitteitä - käyttää yrityksen tavarantoimittajien tuotehakemistoja, hinnastoja ja luetteloita - tunnistaa yrityksen keskeisimmät nimike- ja tuotevalikoimat - arvioida erisuuruisten alennusten vaikutusta yrityksen talouteen - arvioida rahti- ja varastointikulujen kustannusten vaikutuksia - yrityksen tuotteiden osto- ja myyntitapahtumaan liittyviä toimintoja - toimia yrityksen ja alan ohjeiden, laatuvaatimusten sekä lainsäädännön mukaisesti. Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 - 15 osp)
Osaamisalan ID
188

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala kuljetuspalvelujen osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen Ammatilliseen valinnaiseen valmistautuminen Opintoihin orientoituminen -rastipassi Pakolliset tutkinnon osat (90 osp) Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 Opiskelijan on suoritettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien vaatimusten mukaisesti sellaisena kuin se on viety Suomen kansalliseen lainsäädäntöön (laki 273/2007 ja asetus 640/2007). Asetuksessa 640/2007 on määritelty mm. tarkemmin määräykset ennakoivan ajon koulutuksesta. Perustason ammattipätevyyden hankkimiseen sisältyy opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppi-aineissa. Tämän perustason ammattipätevyyteen liittyvän koulutustason keston on oltava 280 tuntia. Kunkin opiskelijan on saatava vähintään 20 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta asian-omaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut kouluajoneuvojen vaatimukset. Perustason ammattipätevyyden koskevaan nopeutettuun koulutukseen on sisällytettävä opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppiaineissa. Sen keston on oltava 140 tuntia. Kunkin opiskelijan on saatava vähintään 10 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta asianomaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut testiajoneuvojen vaatimukset. Direktiivin mukaiselle koulutukselle tulee olla kansallisen valvovan viranomaisen lupa. Oppiaineluettelon osat 1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ja 3.6 ovat pakollisia kaikille direktiivin mukaisille tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajille ja osat, 1.4: 2.2: ja 3.7 ovat pakollisia suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä ja osat 1.5 1.6 2.3 ja 3.8 suoritettaessa henkilöliikenteen ammattipätevyyttä. Ammattipätevyys 1 Ammattipätevyys 2 Ammattipätevyys 3 Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta 40 Opiskelija osaa - tehdä perushuoltotoimet kuorma-autolle ja käyttää tarvittavia työvälineitä ja -menetelmiä - tunnistaa kuorma-autoon kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan laitteita ja toimintaperiaatteita - käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia - käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä - toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää - käyttää logistiikan telemaattisia järjestelmiä - määritellä tarvittaessa työtehtävässään rahdituspainon - käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja - pakata, tulkita ja tehdä yleisimpien pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät - käyttää tavaraterminaalissa olevia apu – ja kuormankäsittelylaitteita - vastaanottaa ja säilyttää tavaroita - kerätä ja lähettää tavaroita - kuormata, varmistaa ja purkaa erilaisia kappaleita säädösten ja määräysten mukaan kuorma-auton kuormatiloissa - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa - toimia asiakaspalvelutilanteissa - ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot - tehdä osaltaan työsopimuksen - alansa työturvallisuusohjeet. Kuljetusalalle osaajaksi Tavarankäsittelyn perusteet Terminaalitoiminnot Kuorma-auton käsittelyn perusteet Kuorma-auton kuormankäsittelylaitteiden ja päälirakenteiden käyttäminen Tekniikka ja huolto Ajopiirturin käytön perusteet Kuljetusalalla työskentely 1 Kuljetusalan lainsäädäntö Yhdistelmäajoneuvokuljetukset 40 Opiskelija osaa - suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet yhdistelmäajoneuvolle - kytkeä ja irrottaa kuorma-autoon soveltuvan perävaunun - käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja - valita työtehtävän edellyttämän yhdistelmäajoneuvon ja kuormatilan - suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin - käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä - kuormata ja purkaa yhdistelmäajoneuvon kuorman säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla - kuljettaa yhdistelmäajoneuvoa säädösten ja määräysten mukaan - suorittaa annetun kuljetustehtävän sekä jakelu- että runkoliikenteessä - käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa. Lisäksi opiskelija suorittaa - CE -luokan kuljettajatutkinnon - ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti - kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti. ADR- koulutus Yhdistelmäajoneuvot Kuljetusalan yritystoiminta Kuljetustehtävät Kuljetusalalla työskentely 2 Valinnaiset tutkinnon osat (55 osp) Työkoneiden käyttö ja huolto 15 Opiskelija osaa - tarkistaa käyttämänsä työkoneen käyttökelpoisuuden ja turvallisuuden sekä tehdä tarvittavat toimenpiteet - suorittaa päivittäiset huoltotoimet ja tehdä koneen ylläpitohuoltotöitä käyttöohjeen mukaisesti sekä huolehtia koneen siisteydestä ja puhtaudesta - valita ja kiinnittää työkoneen varusteet työtehtävän mukaisesti - tehdä työkoneella perustehtäviä ja ottaa huomioon muuttuvien olosuhteiden asettamat vaatimukset tehtävän aikana - yleisimpien ajettavien työkoneiden (kaivukoneet, kuormaajat, traktorit ja kuljetusvälineet) käytön perusasiat - työskennellä taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja noudattaa työturvallisuusohjeita - suorittaa noston kuormauslaitteella turvallisia menetelmiä käyttäen - toimia merkinantajana nostoissa - määrittää taakan painon ottaa huomioon kuormattavan kohteen kantavuuden - lajitella huollossa syntyvät jätteet ja työtehtävässä esiin tulevat kierrätyskelpoiset materiaalit. Lisäksi opiskelija - suorittaa T-luokan ajokortin. Työkoneiden käyttö Työkoneiden turvallisuus Työkoneiden huolto Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus 15 Tavaraliikenteen opiskelijat, jotka laajentavat tai muuttavat toimintaansa harjoittaakseen henkilöliikennettä tai päinvastoin ja joilla on ammattitaitoa osoittava todistus (CAP), vapautetaan perustason ammattipätevyyttä koskevien yhteisten osien suorittamisesta uudelleen ja heidän on suoritettava vain uuden pätevyyden edellyttämät erityiset osat. Tällöin koulutuksen keston on oltava 70 tuntia, joista 5 tuntia on henkilökohtaista ajo-opetusta. Osat, 1.4: 2.2: ja 3.7 ovat pakollisia suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä ja osat 1.5: 1.6: 2.3: ja 3.8 suoritettaessa henkilöliikenteen ammattipätevyyttä. Katso 2.1.1 Opiskelija osaa liikennöidä turvallisesti, jotta voi suorittaa ajo-oikeuden lisäyksen tutkinnon vastaanottajan kriteereiden mukaisesti. Ulkomaanliikenteen kuljetukset 15 Opiskelija osaa - huolehtia kaluston kunnosta - käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja - toimia tullissa säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaan - suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin - toimia meri-tai rautatiekuljetuksissa tai molemmissa säädösten ja operaattorin ohjeiden mukaisesti - suorittaa annetun kuljetustehtävän kuorma-autolla tai yhdistelmäajoneuvolla tai linja-autolla kuljetusreitillä olevien maiden säädösten ja määräysten mukaan - käyttää tarvittaessa englannin kieltä - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa - toimia erilaisissa kulttuuriympäristöissä. Taksikuljetukset 15 Opiskelija osaa - palvelutehtävässään tiedottaa, neuvoa ja opastaa asiakasta taksiliikenteestä - toimia erilaisien asiakasryhmien kanssa palvelu- ja vuorovaikutustilanteessa alan eettisten ohjeiden mukaan - kuljettaa taksia asiakasystävällisesti - vastaanottaa ja vastata kutsuun sekä osaa toimia ennakkokutsutilanteessa - käyttää käytössä olevaa taksamittarijärjestelmää sujuvasti asiakkaan maksaessa eri maksutavoilla - taksiliikenteessä yleisesti käytössä olevien lipputuotteiden käsittelyn - tehdä tilityksen - toimittaa löytötavarat asianmukaiseen paikkaan - käsitellä ja kuljettaa rahtia taksissa - kuljettaa taksia turvallisesti ja taloudellisesti erilaisissa liikenneympäristöissä ja ajo-olosuhteissa - toimia tilanteen mukaisesti ristiriita- ja konfliktitilanteissa - määritellä taksinkuljettajan työ- ja lepoajat sekä osaa käyttää niihin liittyviä laitteita tai asiakirjoja - kertoa pääpiirteittäin taksiyrityksen tulo- ja menorakenteen - vaikuttaa omalla toiminnallaan positiivisen tuloksen syntymiseen kuljetustehtävän aikana - toimia ajovuorolistojen edellyttämällä tavalla - suorittaa taksinkuljettajan ammattipätevyyskokeen - toimia annettujen ohjeiden ja säädöksien mukaan koululaiskuljetuksissa taksiliikenteessä. Elintarvikekuljetukset 30 Opiskelija osaa - suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin - kuormata ja purkaa kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän elintarvikkeilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla - kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä olosuhteissa - suorittaa annetun kuljetustehtävän - käyttää elintarvikekuljetuksissa kuormaukseen, kuljettamiseen ja purkamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä - tunnistaa ja erottaa toisistaan eri elintarvikelajit (pakaste, tuoretavara, vihannekset) - käyttää erilaisia lämmönsäätölaitteita - tarkastaa ja säätää elintarvikkeiden kuljetus- ja varastointilämpötilat - selvittää elintarvikekuljetukseen liittyvät viranomaiset ja viranomaistoiminnan - erilaisia kuormaustapoja kuormatessaan eri elintarvikelaatuja samaan kuormatilaan - käyttää lämmönseurantalaitteiden taltioimislaitteita - käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa Lisäksi opiskelija suorittaa - hygieniapassin edellyttämän koulutuksen. Massatavarakuljetukset 30 Opiskelija osaa - suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin - kuormata ja purkaa kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän massatavaroilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla - kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä erityisolosuhteissa - suorittaa annetun kuljetustehtävän - käyttää massatavarakuljetuksissa kuormaukseen, kuljettamiseen ja purkamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä - tunnistaa ja erottaa toisistaan eri massatavaralajit ja niiden ominaisuudet - käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia ja kuormavaakoja - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa. Lisäksi opiskelija - suorittaa tieturvakoulutuksen. Ympäristönhuollonkuljetukset 30 ŠŠ Opiskelija osaa - kuormata ja purkaa kuorma-auto ympäristöhuollossa syntyvillä aineilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla - kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä olosuhteissa - suorittaa annetun kuljetustehtävän ajo- ja lepoaika-asetuksen tai työaikalain mukaan - käyttää ympäristönhuollonkuljetuksissa kuormaukseen ja purkamiseen tarvittavia ajoneuvon päälirakenteita ja välineitä - tunnistaa pneumaattisen ja sähköisen hydrauliikan ohjausjärjestelmän toiminnot - tunnistaa ja erottaa toisistaan eri jätejakeet - käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn sekä ympäristön suojeluun vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien sekä ympäristölain vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 - 15 osp) Trukinkuljettajan tehtävät 15 Opiskelija osaa - ajaa ja työskennellä vastapaino-, tukipyörä- tai työntömastotrukilla turvallisesti - trukin toimintaperiaatteet ja tehdä päivittäiset huoltotoimet - suorittaa ajoonlähtö- ja lopetustoimet - pinoamistekniikan lattialle, hyllytyksen ja ajoneuvon lastaukseen tai purkamisen - työskennellä ergonomisesti sekä ympäristöä säästäviä työtapoja ja työturvallisuusohjeita noudattaen - työskennellä tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti huolehtien työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - vastuuvakuutuksen merkityksen - ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot. Opiskelija - suorittaa työturvakortin - tietää määräaikaishuollossa tehtävät korjaukset. Trukilla työskentely Trukkiturvallisuus
Osaamisalan ID
187