Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoidon osaamisala

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoidon osaamisala perhepäivähoidon osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen Ensiapukurssi EA1 Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi Pakollinen tutkinnon osa (20 osp) Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 Opiskelija osaa - soveltaa työssään tietoa ihmisen kasvusta ja oppimisen perusteista - toimia kasvatus- ja ohjausalan työtä ohjaavien lakien, määräyksien ja ohjeiden mukaisesti - toimia terveyttä ja hyvinvointia edistävällä tavalla - hyödyntää työelämä- ja työyhteisötaitojaan - kehittää työhyvinvointiaan - käyttää monipuolisesti viestintä- vuorovaikutustaitojaan - arvioida ammatillista kasvuaan. Kasvatus- ja ohjausalan perusteet Työelämätaidot Viestintä- ja vuorovaikutustaidot Pakolliset tutkinnon osat (70 osp) Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa 30 Opiskelija osaa - työskennellä varhaisen tuen mallin mukaisesti - työympäristönsä tuen periaatteet ja toimii päätösten mukaisesti - vastata tuen tarpeisiin ja tukea lasta yksilöllisesti työtehtäviensä mukaisesti - tukea ja ohjata lasta sosiaaliseen ja tunne-elämän kehitykseen liittyvissä tuen tarpeissa - tukea ja ohjata lasta käyttäytymiseen liittyvissä tuen tarpeissa - tukea ja ohjata lasta kielen ja puheen kehitykseen liittyvissä tuen tarpeissa - tunnistaa perheen tuen tarpeet ja toimia erilaisissa perheen muuttuvissa tilanteissa - toimia yhteistyössä eri tahojen kanssa - arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan. Tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Tukea tarvitsevan lapsen tukeminen ja ohjaaminen Yhteistyö tukea tarvitsevan perheen ja monialaisten toimijoiden kanssa Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä 40 Opiskelija osaa - huolehtia työympäristön ja lasten puhtaudesta - suunnitella ja valmistaa terveellistä ja monipuolista ruokaa lapsille - luoda monipuolisen ja rikkaan kasvua sekä oppimista tukevan ympäristön - suunnitella, toteuttaa ja arvioida varhaiskasvatustoimintaa perhepäivähoitokodissa - toimia tuen tarpeen prosessin mukaisesti - toimia asianmukaisesti lapsen sairaus- ja tapaturmatilanteissa - huolehtia turvallisuusasioista - toimia tiimin jäsenenä ja varhaiskasvatuksen ammattilaisena - toteuttaa yhteistyötä huoltajien kanssa - toimia yrittäjyyden periaatteiden mukaisesti - arvioida omaa osaamistaan ja kehittää ammatillisuuttaan. Turvallisuutta, hyvinvointia ja oppimista edistävä ympäristö Varhaiskasvatustoiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi Sairaus- ja tapaturmatilanteissa toimiminen Yhteistyö huoltajien ja eri verkostojen kanssa Yrittäjyys Valinnaiset tutkinnon osat (40 osp) Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 40 Opiskelija osaa - toteuttaa osallisuuden pedagogiikkaa osana työryhmää - toteuttaa pedagogista suunnittelua, dokumentointia ja arviointia työryhmän jäsenenä - havainnoida ja ohjata lasten oppimista - ohjata lasten vuorovaikutustaitoja, vertaissuhteita ja lapsiryhmän yhteisöllisyyttä - toimia leikin moninaisessa ja rikkaassa maailmassa - käyttää vuorovaikutusta tietoisesti ja tavoitteellisesti varhaiskasvatuksen menetelmänä - tukea lasten kielten rikasta maailmaa - suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediakasvatusta työryhmän jäsenenä - arvioida omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan. Pedagoginen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa Oppimisen ja leikin ohjaaminen sekä lapsen kielellisten taitojen edistäminen Lapsen vuorovaikutustaitojen, vertaissuhteiden ja lapsiryhmän yhteisöllisyyden edistäminen Vuorovaikutus varhaiskasvatuksen menetelmänä Mediakasvatus Tutkinnon osa Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen kasvatusalan perustutkinnosta (40 osp) Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 Opiskelija osaa - työskennellä varhaiskasvatusta ohjaavien säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan - suunnitella työtään ja tehdä monialaista yhteistyötä - toteuttaa pedagogista toimintaa ja edistää osallisuutta varhaiskasvatuksessa - toimia vuorovaikutuksessa lapsen ja huoltajan kanssa - edistää lapsen terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia - käyttää varhaiskasvatuksen työtapoja, -välineitä ja materiaaleja - kehittää lapsen tunnetaitoja ja yhdessä toimimista - edistää lapsen kielen kehitystä sekä ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitoja - edistää lapsen leikkiä ja liikkumista - edistää lapsen kulttuurista, katsomuksellista ja eettistä ajattelua - ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan - arvioida ja kehittää omaa työtään. Valinnaiset tutkinnon osat (20 - 60 osp) Etsivässä työssä toimiminen 20 Opiskelija osaa - kohdata asiakkaan kunnioittavasti ja hänen lähtökohtansa huomioiden - toteuttaa etsivää työtä asiakkaiden parissa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti - käsitellä asiakkaaseen liittyviä tietoja asianmukaisesti - tehdä etsivään työhön kuuluvaa monialaista yhteistyötä - toimia omalla vastuualueellaan etsivän työn asiantuntijana ja kehittäjänä - arvioida omaa osaamistaan etsivässä työssä. Etsivän työn perusteet Asiakasprosessin ohjaaminen etsivässä työssä Monialainen yhteistyö ja kehittävä työote etsivässä työssä Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 Opiskelija osaa - kohdata kulttuurisen moninaisuuden työssään - toimia kulttuurisen moninaisuuden periaatteiden mukaisesti - välittää suomalaista kulttuuria - kohdata luontevasti kulttuurivähemmistöjä - tehdä yhteistyötä monikulttuuristen perheiden ja yhteisöjen kanssa - tukea ohjattavan identiteettiä - vahvistaa ohjattavan toimijuutta ja osallisuutta - arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan. Kulttuurisen moninaisuuden perusteet Kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvät lait ja periaatteet Suomalainen kulttuuriperintö ja monikulttuuriset vuorovaikutustilanteet Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen 20 Opiskelija osaa - hahmottaa kokemusasiantuntijuuden periaatteet ja monimuotoisuuden sekä merkityksen osana toimintaympäristöä - toimia monialaisen työyhteisön tai verkoston jäsenenä - toimia palvelujärjestelmässä - ohjata vertaisryhmää - käyttää omaa kokemusasiantuntijuuttaan työvälineenä - arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan. Romanikielen käyttäminen ohjaustyössä 20 Opiskelija osaa - suullisen ja kirjallisen romanikielen perusteet - välittää tietoa romanikielen asemasta, historiasta, käytöstä ja kehityksestä - hyödyntää ohjaustoiminnassa erilaisia kielen elvytyksen ja opetuksen menetelmiä sekä oppimateriaaleja - arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan. Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 Opiskelija osaa - käyttää draamailmaisua ohjattavien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa - hallitsee ja käyttää draamailmaisun menetelmiä monipuolisesti eri-ikäisten kasvatuksessa ja ohjauksessa - arvioida omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan. Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 Opiskelija osaa - käyttää kuvallista ilmaisua ohjattavien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa - käyttää kuvallisen ilmaisun menetelmiä monipuolisesti eri-ikäisten kasvatuksessa ja ohjauksessa - arvioida omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan. Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 Opiskelija osaa - käyttää musiikkia ohjattavien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa - käyttää musiikillisia ilmaisun menetelmiä monipuolisesti eri-ikäisten kasvatuksessa ja ohjauksessa - arvioida omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan. Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 Opiskelija osaa - tukea ohjattavan kielellistä tietoisuutta - ohjata lukemaan oppimista - ohjata kirjoittamaan oppimista - ohjata luetun ymmärtämistä - tukea suomen kielen oppimista - ohjata kannustavasti ja kunnioittavasti - arvioida omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan. Tutkinnon osa perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (10 -20 osp) Tutkinnon osa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon toisesta osaamisalasta (30-50 osp)
Osaamisalan ID
207

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen Ensiapukurssi EA1 Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi Pakollinen tutkinnon osa (20 osp) Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 Opiskelija osaa - soveltaa työssään tietoa ihmisen kasvusta ja oppimisen perusteista - toimia kasvatus- ja ohjausalan työtä ohjaavien lakien, määräyksien ja ohjeiden mukaisesti - toimia terveyttä ja hyvinvointia edistävällä tavalla - hyödyntää työelämä- ja työyhteisötaitojaan - kehittää työhyvinvointiaan - käyttää monipuolisesti viestintä- vuorovaikutustaitojaan - arvioida ammatillista kasvuaan. Kasvatus- ja ohjausalan perusteet Työelämätaidot Viestintä- ja vuorovaikutustaidot Pakolliset tutkinnon osat (110 osp) Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 Opiskelija osaa - toimia oppimisprosessin mukaisesti ohjaustyössään - toimia erilaisissa ohjaustilanteissa - edistää oppimista osallistumalla toiminnan suunnitteluun, toteuttamisen ja arviointiin - käyttää erilaisten oppimistilanteiden ohjaamiseen sopivia menetelmiä - havaita, tukea ja ohjata oppimisvaikeuksissa - toimia vertaistyössä ja moniammatillisessa verkostotyössä - arvioida ja kehittää ammatillisuuttaan. Oppimisprosessi ja oppimista edistävä toimintaympäristö Ohjaustilanteissa toimiminen Oppimisvaikeuksien havainnointi, tunnistaminen ja huomioiminen ohjaustilanteissa Oppimista tukevat menetelmät Vertaistyössä ja moniammatillisessa verkostotyössä toimiminen Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 30 Opiskelija osaa - tunnistaa tuen tarpeita ja tukea ohjattavaa niissä - tunnistaa hahmottamiseen liittyvät haasteet ja huomioi ne ohjauksessa - ohjata erilaisissa kielellisissä haasteissa - tunnistaa ja tukea ohjattavaa tarkkaavaisuuden sekä keskittymisen vaikeuksissa - tunnistaa ja tukea ohjattavaa psykososiaalisissa sekä tunne-elämän kehityksen vaikeuksissa - tunnistaa pitkäaikaissairauksia ja huomioida nämä toiminnassaan - tukea kehitysvammaisen toimintakykyä - tukea ja ohjata autismin kirjon tai muun neurologisen kehityshäiriön haasteissa - tukea ja ohjata liikunta-, näkö- tai kuulovammaista - toimia moniammatillisessa työryhmässä - arvioida ja kehittää ammatillisuuttaan. Tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen Tukea tarvitsevan lapsen ohjaaminen Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 40 Opiskelija osaa - suunnitella ja toteuttaa aamu- ja iltapäivätoiminnan sisältöä - ohjata erilaisia ryhmiä - tukea ohjattavan omaehtoista toimintaa - käyttää ohjauksessa luovia ja toiminnallisia menetelmiä - ohjata päivittäisiä toimintoja - toimia yhteistyössä koulun ja eri verkostojen kanssa - arvioida ja kehittää omaa ammatillisuuttaan. Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi Luovat ja toiminnalliset menetelmät Ryhmän ohjaaminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Yhteistyö koulun ja eri verkostojen kanssa Valinnaiset tutkinnon osat (20 - 60 osp) Etsivässä työssä toimiminen 20 Opiskelija osaa - kohdata asiakkaan kunnioittavasti ja hänen lähtökohtansa huomioiden - toteuttaa etsivää työtä asiakkaiden parissa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti - käsitellä asiakkaaseen liittyviä tietoja asianmukaisesti - tehdä etsivään työhön kuuluvaa monialaista yhteistyötä - toimia omalla vastuualueellaan etsivän työn asiantuntijana ja kehittäjänä - arvioida omaa osaamistaan etsivässä työssä. Etsivän työn perusteet Asiakasprosessin ohjaaminen etsivässä työssä Monialainen yhteistyö ja kehittävä työote etsivässä työssä Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 Opiskelija osaa - kohdata kulttuurisen moninaisuuden työssään - toimia kulttuurisen moninaisuuden periaatteiden mukaisesti - välittää suomalaista kulttuuria - kohdata luontevasti kulttuurivähemmistöjä - tehdä yhteistyötä monikulttuuristen perheiden ja yhteisöjen kanssa - tukea ohjattavan identiteettiä - vahvistaa ohjattavan toimijuutta ja osallisuutta - arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan. Kulttuurisen moninaisuuden perusteet Kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvät lait ja periaatteet Suomalainen kulttuuriperintö ja monikulttuuriset vuorovaikutustilanteet Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen 20 Opiskelija osaa - hahmottaa kokemusasiantuntijuuden periaatteet ja monimuotoisuuden sekä merkityksen osana toimintaympäristöä - toimia monialaisen työyhteisön tai verkoston jäsenenä - toimia palvelujärjestelmässä - ohjata vertaisryhmää - käyttää omaa kokemusasiantuntijuuttaan työvälineenä - arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan. Romanikielen käyttäminen ohjaustyössä 20 Opiskelija osaa - suullisen ja kirjallisen romanikielen perusteet - välittää tietoa romanikielen asemasta, historiasta, käytöstä ja kehityksestä - hyödyntää ohjaustoiminnassa erilaisia kielen elvytyksen ja opetuksen menetelmiä sekä oppimateriaaleja - arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan. Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 Opiskelija osaa - käyttää draamailmaisua ohjattavien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa - hallitsee ja käyttää draamailmaisun menetelmiä monipuolisesti eri-ikäisten kasvatuksessa ja ohjauksessa - arvioida omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan. Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 Opiskelija osaa - käyttää kuvallista ilmaisua ohjattavien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa - käyttää kuvallisen ilmaisun menetelmiä monipuolisesti eri-ikäisten kasvatuksessa ja ohjauksessa - arvioida omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan. Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 Opiskelija osaa - käyttää musiikkia ohjattavien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa - käyttää musiikillisia ilmaisun menetelmiä monipuolisesti eri-ikäisten kasvatuksessa ja ohjauksessa - arvioida omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan. Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 Opiskelija osaa - tukea ohjattavan kielellistä tietoisuutta - ohjata lukemaan oppimista - ohjata kirjoittamaan oppimista - ohjata luetun ymmärtämistä - tukea suomen kielen oppimista - ohjata kannustavasti ja kunnioittavasti - arvioida omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan. Tutkinnon osa perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (10 -20 osp) Tutkinnon osa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon toisesta osaamisalasta (30-50 osp)
Osaamisalan ID
206