Pelisäännöt

Työelämässä vaaditaan täsmällistä työaikojen noudattamista ja hyvää järjestystä työpaikoilla. Oikeiden työskentelytottumusten omaksuminen opiskelun aikana on eräs koulutuksen tärkeimmistä tavoitteista. Huolehdithan siitä, että

  • olet työpaikalla valmiina aloittamaan työskentelyn työajan alkaessa
  • lopetat työskentelyn vasta työajan päättyessä
  • pidät tauot aikanaan ja määräpituisina
  • et poistu työpaikaltasi tarpeettomasti ja ilman lupaa työaikana
  • pidät työpaikan ja työvälineet järjestyksessä.


Hyrian järjestyssäännöt löydät täältä >>.

Poissaololuvat ja ilmoitukset

Jos joudut olemaan poissa opetuksesta, niin sinun on kirjallisesti anottava lupaa poissaoloon vähintään kolme päivää aikaisemmin. Lupa myönnetään välttämättömissä asioissa. Lupa-anomuksen saat opintotoimistosta. Enintään kahden päivän poissaoloon luvan myöntää ryhmänohjaaja. Yli kahden päivän poissaolon myöntää koulutuspäällikkö.

Osaaminen on hankittava ja todennettava poissaolon ajalta. Sovi opettajasi kanssa, miten sen teet.

Ilmoita poissaolostasi ensisijaisesti ryhmänohjaajallesi. Opettaja merkitsee opiskelijan poissaolon ja myöhästymisen opiskelijahallintajärjestelmään. Yli 15 minuutin poissaolo oppitunnilta luokitellaan poissaoloksi.

Kaikista poissaoloista pitää tehdä selvitys. Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja selvittää poissaolot Wilman kautta ryhmänohjaajalle. 18 vuotta täyttänyt opiskelija voi selvittää poissaolot itsenäisesti.


34 § Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630, Opiskelijan velvollisuudet:

  • Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.
  • Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Hyria noudattaa varhaisen puuttumisen menettelyä. Sen tavoitteena on mm. ennaltaehkäistä poissaoloista johtuvia oppimisen ongelmia.

Opintojen keskeyttäminen

Jos mietit opiskelusi keskeyttämistä, harkitse ja keskustele asiasta sekä kotona että koulussa kuraattorin tai opinto-ohjaajan kanssa. Jos syy eroamiseesi on esim. asuinpaikan vaihdos, selvitä jatkomahdollisuutesi uudella paikkakunnalla. Apua saat opinto-ohjaajalta. Jos syynä on epävarmuus linjavalinnasta ja alalla viihtymisestä, opiskelu- tai oppimisvaikeudet, rahanpuute tms., niin kannattaa selvitellä näitä asioita yhdessä vanhempiesi, ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja kuraattorin kanssa. Jos päädyt eroamiseen, saat kuraattorilta tai opinto-ohjaajalta eroamislomakkeen ja menettelyohjeet. Jos olet alaikäinen, pyydä lomakkeeseen myös huoltajasi allekirjoitus.

Sääntörikkomusten käsittely

Opiskelijaa ohjataan ensisijaisesti kasvatuksellisin keinoin, keskusteluin ja neuvoin siten, että hänellä on mahdollisuus saattaa opintonsa päätökseen. Ennen kurinpidollista päätöstä opiskelijaa kuullaan ja hankitaan tarpeellinen selvitys asiasta. Yhteistyö alaikäisen huoltajien kanssa on tärkeää. Hyrian omaisuuden tuottamuksellisesta vahingoittamisesta tai kadottamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) mukaan.

Oppilaitokseen ei saa tuoda, eikä työpäivän aikana pitää hallussa, sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty, tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, tai joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Rehtorilla, koulutuspäälliköllä ja opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa työpäivän aikana kielletty esine. Jos opiskelija on luvatta pois koulun alueelta, niin hänen vakuutusturvansa ei ole voimassa.

Huomautus

Opettaja voi poistaa opiskelijan enintään jäljellä olevan oppitunnin ajaksi oppitunnilta tai oppilaitoksen tilaisuudesta häiritsevän tai väkivaltaisen käytöksen vuoksi. Tieto lähetetään opiskelijan huoltajalle. Rehtori, palvelupäällikkö tai koulutuspäällikkö voi evätä väkivaltaiselta tai häiritsevältä opiskelijalta oikeuden osallistua opetukseen enintään kolmeksi päiväksi.

Opettaja tai muu henkilöstön jäsen voi antaa suullisen huomautuksen opiskelijalle, joka rikkoo järjestyssääntöjä. Tieto lähetetään alaikäisen opiskelijan huoltajalle. Toisen suullisen huomautuksen antamisessa menetellään samoin kuin ensimmäisen yhteydessä.

Kirjallinen varoitus

Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen, mikäli rikkomukset jatkuvat suullisten huomautusten jälkeen tai suoraan, jos rikkomusten laatu sitä edellyttää. Tieto lähetetään alaikäisen opiskelijan huoltajalle.

Rehtori tai koulutuspäällikkö voi evätä opiskelijan osallistumisen opetukseen enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että muiden turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi, tai toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Tieto lähetetään alaikäisen opiskelijan huoltajalle.

Eronneeksi katsominen

Rehtori katsoo eronneeksi opiskelijan, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, tai jos opiskelija on ilman pätevää syytä ilmoittamatta poissa opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen *

Monialainen toimielin päättää mahdollisesta opiskeluoikeuden peruuttamisesta, jos opiskelija on osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa.

Monialainen toimielin voi päättää opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta, jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan. Opiskelija voidaan erottaa enintään yhdeksi vuodeksi. Ennen erottamista kuullaan opiskelijaa ja alaikäisen huoltajaa.

Jos opiskelija kieltäytyy SORA-lain piirissä olevan tutkinnon vaatimuksiin liittyvistä terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Jos opiskelija kieltäytyy rikosrekisteriotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi.


* Koskee SORA-tutkintoja. Katso lisää SORA-laista täältä >>


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.