Arviointi

Opettajat tiedottavat opiskelijoille arvioinnin periaatteet ja niiden soveltamisen. Arviointi koostuu oppimisen arvioinnista ja osaamisen arvioinnista.

Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia, jotta päästään tutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen ja opiskelijan osaamisen kehittymisen seuraamista sekä palautteen antamista lähinnä sanallisesti. Oppimisen arviointi ei vaikuta tutkintotodistukseen tulevaan arvosanaan, joten arvosanoja ei anneta. Keskeistä on, että opiskelija saa oppimisestaan ohjaavaa ja kannustavaa palautetta sekä oppilaitoksessa että työpaikalla.

Opettajalla on kaksi viikkoa aikaa tehdä päättyneen kurssin arviointi (oppimisen arviointi, poissaolot ym.). Voit seurata opintojesi edistymistä opiskelijahallinto-ohjelma Wilmasta (wilma.hyria.fi). Saat syyslukukauden alussa Wilma-tunnukset ryhmänohjaajaltasi sekä ohjeet ohjelman käyttöön.

Arviointi tukee ammatillista kasvuasi ja kehittymistäsi. Parhaimmillaan se vahvistaa myönteistä minäkuvaasi ja opiskelumotivaatiotasi. Arvioinnilla sinua ohjataan myönteisesti omien tavoitteidesi saavuttamiseen ja kehitetään itsearviointitaitojasi. Arviointi tuottaa tietoa osaamisestasi sinulle itsellesi, opettajille ja työnantajille sekä huoltajillesi, jos olet alle 18-vuotias.

Osaamisen arviointi todennetaan ammattiosaamisen näytöillä, joiden arvioinnin kohteina ovat työprosessien, -menetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta sekä työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta. Opettaja kirjaa tutkinnon osien osaamisen arvioinnit Wilmaan ja näistä suorituksista muodostuu tutkintotodistuksesi.

Arvioinnin oikaisu

Jos olet tyytymätön saamaasi osaamisen arvioinnin arvosanaan (tutkinnon osien osaaminen), voit pyytää arviointiin oikaisua suullisesti tai kirjallisesti opettajaltasi tai muulta päätöksen tehneeltä henkilöltä tai rehtorilta. Sinun on tehtävä oikaisupyyntö 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada tieto arvioinnista. Jos olet edelleen tyytymätön arviointiin uuden arviointipäätöksen saatuasi, voit hakea oikaisua kirjallisesti ammattiosaamisen toimikunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon tekemääsi oikaisupyyntöön liittyvästä päätöksestä.

Saat Arvioinnin oikaisupyyntö -lomakkeen opintotoimistosta.