Lyhyt sanasto


Palaa otsikoihin

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen perustutkinto (pt) antaa perusammattitaidon ja valmiudet kehittää osaamista työelämässä (sopii myös uudelleen työelämään siirtyville tai alaa vaihtaville aikuisille).

Palaa otsikoihin

Europassi

Europassi on tarkoitettu osaajalle, joka etsii koulutus- ja työmahdollisuuksia muista Euroopan maista. Se on asiakirjakansio, joka auttaa osaajaa hakemaan valmiuksiaan vastaavia tehtäviä Euroopan alueella. Europassiin kuuluu mm. ansioluettelo ja kielipassi, joista saa lisätietoa www.oph.fi -sivuilta

Palaa otsikoihin

HOJKS

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma tehdään niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta opintoihinsa.

Palaa otsikoihin

HOPS

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tehdään jokaiselle opiskelijalle. Suunnitelmaa päivitetään opiskelun aikana.

Palaa otsikoihin

Hyväksilukeminen

Katso kohta Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

Palaa otsikoihin

Itsearviointi

Oman ammatillisen osaamisen, kehittämistarpeiden ja onnistumisten erittelyä ja arviointia realistisesti ja perustellusti.

Palaa otsikoihin

Kaksoistutkinto

Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto eli ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto.

Palaa otsikoihin

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen lähtökohtana on, että tyydytetään nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Tällä viitataan luonnonvarojen kestävään käyttöön. Miten voisimme jokainen toimia niin, että osaamme ottaa ympäristön, ihmisen ja talouden tasavertaisesti huomioon? Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta ovat ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Hyriassa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita (esim. energiansäästö, kierrätys, kiusaamisen ennaltaehkäisy). Lisätietoa löydät sivulta Kestävä kehitys.

Haluatko lisämateriaalia kestävästä elämäntavasta tai esim. retkikohteista? Klikkaa itsesi Ympäristövastuullisuuden Osaamispankkiin!

Palaa otsikoihin

Lomakkeet

Lomakkeita saa oppilaitoksen ryhmänohjaajilta, infopisteestä ja www-sivuilta.

Palaa otsikoihin

Moduuli eli jakso

Lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon ja jokaisella jaksolla opiskellaan opetussuunnitelmasta rajattu tutkinnon osa. Jaksotuksista johtuen yhdellä jaksolla opiskellaan vain muutamia oppisisältöjä.

Palaa otsikoihin

Opintosuoritusote

Suoritetut opinnot kootaan opiskelijahallintajärjestelmään, josta saadaan opintosuoritusotteet. Voit seurata opintojesi etenemistä opintosuoritusotteeltasi Wilmasta.

Palaa otsikoihin

Oppimisympäristö

Paikka, tila, yhteisö tai toimintakäytäntö, jonka tarkoituksena on edistää oppimista. Ammatillisessa koulutuksessa oppimisympäristöjä ovat mm. oppilaitos, työpaikat ja tietoverkot.

Palaa otsikoihin

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Opiskelijalla on oikeus saada tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita vastaava aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan saada suoritetuksi tutkinnon osa kokonaan tai osittain. Opiskelijan tulee hakea aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ja esittää selvitys osaamisestaan.

Palaa otsikoihin

Osaamispiste

Tutkinnon laajuus määritellään osaamispisteillä (osp), jotka perustuvat opiskelijan osoittamaan osaamiseen.

Palaa otsikoihin

Perustutkinto (tai ammatillinen perustutkinto)

180 osaamispisteen laajuinen ammatillinen tutkinto, joka antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Palaa otsikoihin

Portfolio

Suunnitelmallinen ja tarkoituksenmukainen kokoelma opiskelijan opiskelutöitä, jotka edustavat hänen opiskeluaan ja oppimistaan. Portfoliota käytetään opiskelijan yksilöllisenä opiskelu- ja arviointimenetelmänä.

Palaa otsikoihin

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja toimii opiskeluryhmän lähiohjaajana ja tarjoaa opiskelijoille tukea opiskeluun ja oppimiseen. Arjen puheessa esiintyvät myös samaa tarkoittavat termit: ryhmänohjaaja, tutoropettaja, vastuuopettaja.

Palaa otsikoihin

Ryhmänohjaajantunti

Ryhmänohjaajan tunneilla käsitellään ajankohtaisia opiskeluun liittyviä asioita, ja tunnit on sijoitettu lukujärjestyksiin.

Palaa otsikoihin

SORA-lainsäädäntö (Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja)

SORA-säädösten (ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen) tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta ja lisätä koulutuksen ja tutkinnon järjestäjien mahdollisuutta puuttua opiskelijan soveltumattomuuteen ja häntä koskeviin turvallisuuskysymyksiin. 

Hyriassa näitä tutkintoja ovat autonkuljettaja, lähihoitaja ja turvallisuusvalvoja, joissa opiskelijalta voidaan pyytää terveystietoja ja opiskeluoikeuden peruuttaminen on mahdollista tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua. Kaikkia tutkintoja kaikilla koulutusaloilla koskee mm. turvallista oppimisympäristöä koskevat asiat sekä koulutuksen järjestäjän mahdollisuus määrätä opiskelija menemään huumausainetestaukseen silloin, kun laissa säädetyt edellytykset testaukselle täyttyvät.

Palaa otsikoihin

Tutor

Vanhemman vuosikurssin opiskelija, joka tukee ja auttaa aloittavaa opiskelijaryhmää ja yksittäistä opiskelijaa sekä opintojen alussa että myös myöhemmin esim. erilaisissa valintatilanteissa.

Palaa otsikoihin

Työpaikkaohjaaja

Työssäoppimisjaksolle ohjaajaksi nimetty, työpaikan henkilöstöön kuuluva henkilö, joka hallitsee alan työtehtävät. Työpaikkaohjaaja on vastuussa työyhteisöön ja työtehtäviin perehdyttämisestä, työn tekemisen ohjaamisesta sekä palautteen antamisesta.

Palaa otsikoihin

Työssäoppiminen

Työssäoppimisella tarkoitetaan työpaikalla työtehtävien yhteydessä järjestettävää opetussuunnitelman mukaista käytännön opiskelua. Työssäoppimista on jokaisessa ammatillisessa perustutkinnossa vähintään 30 osaamispistettä.

Palaa otsikoihin

Yhteistoiminta-aika

Yhteistoiminta-aika on torstai-iltapäivisin klo 14-16. Tänä aikana järjestetään esimerkiksi urheiluvalmennusta.

Palaa otsikoihin

YTO

Yhteiset tutkinnon osat.

Palaa otsikoihin


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.