Henkilökohtaistamisen kolme vaihetta

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suoritustapa. Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintoina ja ne ovat ammattitaidon hankintatavasta riippumattomia. Näyttötutkintoihin voidaan valmentautua omaehtoisessa koulutuksessa (opetushallinnon tukemaa), oppisopimuskoulutuksena (opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa), työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena (työvoimaviranomaisten hankkimaa) ja henkilöstökoulutuksena (työnantajan tukemaa).

Koulutuksen järjestäjänä Hyria huolehtii siitä, että näyttötutkintoon hakeutuja, tutkinnon suorittaja ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa oleva opiskelija saa riittävästi ohjausta, neuvontaa ja tukea tutkinnon suorittamisen eri vaiheissa. Opiskelijan tutkinnon suorittaminen ja opinnot henkilökohtaistetaan eli suunnitellaan henkilökohtaisten tarpeiden ja lähtötason osaamisen perusteella.

Tavoitteeksi asetettu osaamistaso hankitaan henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti osallistumalla lähiopetukseen, etä- ja verkko-opinnoilla sekä työpaikalla tapahtuvalla oppimisella. Näyttötutkinto suoritetaan erillisissä tutkintotilaisuuksissa, joissa osoitetaan saavutettu osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Kaikille aikuisopiskelijoille on tarjolla erityisen tuen ja ohjauksen palvelut.

Näyttötutkinnossa henkilökohtaistaminen jakautuu kolmeen vaiheeseen: koulutukseen hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Lisätietoja henkilökohtaistamisesta saat oppilaitoksen kouluttajilta.

Hakeutuminen

Hakeutumisvaiheessa selvitetään, mitä aiemmin hankittua osaamista sinulla on, mistä osaamisesta sinulla on luotettavia dokumentteja osaamisen tunnustamisen pohjaksi ja minkä hankitun osaamisen turvin sinut voidaan ohjata suoraan tutkintotilaisuuteen. Samoin selvitetään, mitä tutkinnon perusteiden mukaista osaamista sinun on hankittava lisää saadaksesi ammattitaitosi tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaiseksi.

Selvitykset tehdään alkuhaastattelussa, joka voidaan toteuttaa yksilö- tai pienryhmähaastatteluna. Siihen sisältyy myös tutkintoinformaatiotilaisuus, jossa kerrotaan alustavasti henkilökohtaistetusta tutkintosuorituksesta tai valmistavasta koulutuksesta sekä varmistetaan halukkuus henkilökohtaistettuun tutkintopolkuun. Tavoitteena on
kartoittaa ura- ja työllistymissuunnitelmaasi ja soveltuvuuttasi koulutusalalle.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistamisella ja lähtötilanteen kartoituksella selvitetään lähtötilanteesi, sinulle soveltuva tutkinto tai tutkinnon osa, ammattitaidon hankkimistarpeet ja -toiveet sekä mahdollisten tukitoimien tarve.

Osaamisen tunnistamisessa hyödynnetään monipuolisia, kullekin alalle soveltuvia menetelmiä (työnäytteet, työ-, tutkinto-, opinto-, harrastus- ja/tai luottamustoimitodistukset). Voit esittää myös muita luotettavia kirjallisia asiakirjoja ja arviointeja. Työnantajaltasi, kollegoiltasi tai asiakkailtasi voidaan tarvittaessa pyytää kirjallinen lausunto ammatillisesta osaamisestasi. Haastatteluja ja ohjauskeskusteluja järjestetään tarvittaessa useampia.

Osaamisen tunnistamisen perusteella arvioidaan, miltä osin osoitettu osaamisesi vastaa tavoitteena olevan tutkinnon ammattitaitovaatimuksia.

Lähtötilanteen kartoituksen ja osaamisen tunnistamisen perusteella sovitaan tarpeen mukaan seuraavista asioista:
  • soveltuvan tutkintotason määrittelystä
  • soveltuvan tutkinnon tai osan valinnasta
  • rahoitusvaihtoehdon täsmentämisestä
  • yhteistyömahdollisuuksista työpaikan kanssa; mahdollisuus toimia näyttö- ja oppimisympäristönä 19
  • miltä osin osoitettua osaamista esitetään tunnustettavaksi
  • miltä osin hakeutujalla on jo osaamista, ja hänet voidaan ohjata suoraan tutkintotilaisuuteen
  • mihin ammattitaidon alueisiin tarvitaan vahvistamista ja lisää ammattitaitoa
  • ohjauksen ja tukitoimien ja eritysten tukitoimien tarpeesta ja alustavasti käytännön toteutuksesta
  • miten arvioidaan henkilökohtaistamisen toteutumista tutkinnon suorittamisen ja ammattitaidon hankkimisvaiheiden aikana
  • jatkosuunnitelmasta niille, joiden kanssa todetaan, ettei koulutus- ja tutkintotarjonnastamme löydy sopivaa vaihtoehtoa.
Hakeutumisvaiheen jälkeen voit joko aloittaa tutkinnon suorittamisen ilman valmistavaa koulutusta tutkintotilaisuuksissa tai lähteä hankkimaan sinulta puuttuvaa ammattitaitoa esimerkiksi tutkintoon valmistavan koulutuksen avulla.

Mikäli lähtötasokartoituksen yhteydessä todetaan, että dokumentoitu osaamisesi on riittävän kattavaa tutkintosuorituksiksi, tutkinnon vastuuhenkilö tekee ja dokumentoi päätöksen saavutetun osaamisen tunnistamisesta. Vastuuhenkilö laatii tutkintotoimikunnalle tunnustamisesityksen ja tutkintotoimikunta tekee lopullisen päätöksen osaamisen tunnustamisesta.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon suorittamiseksi sinulle laaditaan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan (= henkilökohtaistamissuunnitelma eli HEKSU) suunnitelma siitä, millä tavoin, milloin ja missä tutkintotilaisuudet toteutetaan sekä mitä arviointimenetelmiä käytetään. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan, ketkä toimivat tutkintotilaisuuksissa arvioijinasi.

Suunnitelma tehdään tutkinnonosittain ja sitä päivitetään tarvittaessa. Sinua ohjataan itseohjautuvuuteen ja oma-aloitteisuuteen suunnitelman laatimisessa. Tutkintosuoritusten suunnittelussa on huomioitava, että suunnitelma kattaa tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset.

Osoitat ammattitaitosi ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa riippumatta siitä, onko osaamisesi kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta.

Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen

Tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi suunnitellaan, missä ja miten ammattitaitoa hankit lisää. Ammattitaidon voit hankkia oppilaitoksessa, työpaikalla tai itsenäisesti opiskellen. Samalla suunnitellaan ja selvitetään ammattitaidon hankkimisen ajankohdat sekä kouluttajat ja ohjaajat. Näin varmistetaan, että saavutat tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen.

Jos sinulla on jo riittävä ammattitaito, voit suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan myös osallistumatta valmistavaan koulutukseen (poikkeuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinto).

Kaikki edellä mainitut toimenpiteet dokumentoidaan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan (= HEKSU). Ko. asiakirja allekirjoitetaan yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa. On hyvä, että myös sen työnantajan edustaja, jonka tiloissa tutkintotilaisuutesi järjestetään, osoittaa allekirjoituksellaan olevansa tietoinen ja hyväksyvänsä
tutkintotilaisuuksiesi järjestämisen työpaikalla. Asiakirjaa päivitetään tutkinnon suorittamisen edetessä tai muutoin tutkinnon suorittajan henkilökohtaisen tilanteen mukaisesti.

Henkilökohtainen opiskeluohjelma oppisopimuskoulutuksessa

Oppisopimuskoulutuksessa oppisopimukseen liitetään henkilökohtainen opiskeluohjelmasi. Se pitää sisällään tiedot suoritettavasta tutkinnosta ja sen laajuudesta sekä tutkinnon perusteet. Henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan kirjataan myös opintojesi ajalle suunnitellut keskeiset työtehtävät, koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus ja niiden ajoittuminen koulutusajalle, vastuulliset kouluttajat sekä muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset asiat.

Kun aikaisempi osaamisesi, joko työkokemuksella tai koulutuksella hankittu, tunnistetaan ja tunnustetaan, merkitään osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen henkilökohtaiseen opiskeluohjelmasi. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tekeminen on ajoitettava aina siten, että henkilökohtainen opiskeluohjelma on liitettävissä oppisopimukseen. Henkilökohtaisen opiskeluohjelman laativat opiskelija, työnantaja ja koulutuksen järjestäjä yhdessä.

Opiskeletpa itsenäisesti tai ohjatummin, opintosi etenevät siis henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Tutkinnon valmistuttua voit halutessasi osallistua Hyrian yhteisiin valmistujaisiin tai pyytää, että todistuksesi toimitetaan sinulle postitse.


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.