Lyhyt sanasto


Palaa otsikoihin

Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutus on aikuisten tarpeisiin ja elämäntilanteeseen sopivaa koulutusta. Se eroaa nuorten koulutuksesta ennen kaikkea opintojen järjestämistavan osalta. Aikuiset voivat opiskella työaikana, työn ohessa tai omalla ajalla. Opiskelu voi olla myös jaksottaista. Opinnot ovat usein monimuotokoulutusta, jossa käytetään tehokkaasti hyväksi esimerkiksi verkko-oppimista. Lähiopetusta järjestetään päivisin, iltaisin, viikonloppuisin tai tiiviinä intensiivijaksoina, jolloin on helpompi opiskella työn ohella. Opiskella voi esimerkiksi omaehtoisessa, oppisopimus-, henkilöstö- tai työvoimakoulutuksessa.

Täydennyskoulutuksella voi myös parantaa omaa ammattitaitoaan tai opiskella vain omaksi ilokseen. Tutkintotavoitteisessa aikuiskoulutuksessa (perustutkinnot) opinnot johtavat samoihin tutkintoihin kuin vastaavissa nuorten koulutuksissa. Lisäksi aikuisten on mahdollista suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkintoja (tutkintotavoitteinen ammatillinen lisäkoulutus). Aikuiskoulutuksessa tutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina (ks. näyttötutkinto).

 

Palaa otsikoihin

Aikuiskoulutustuki

Katso koulutusrahasto.fi. Lisätietoja myös työ- ja elinkeinotoimistoista.

Palaa otsikoihin

Aikuisten näyttötutkinto

Ks. Tutkintotilaisuus ja Tutkintosuoritus

Palaa otsikoihin

Ammatillinen kasvu

Osaamisen ja ammatti-identiteetin kehittymistä ja vahvistumista.

Palaa otsikoihin

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen perustutkinto (pt)
antaa perusammattitaidon ja valmiudet kehittää osaamista työelämässä (sopii myös uudelleen työelämään siirtyville tai alaa vaihtaville aikuisille)

Ammattitutkinto (at)
antaa alan ammattityöntekijältä vaadittavan ammattitaidon ja sopii niille, joilla on jo alan työkokemusta

Erikoisammattitutkinto (eat)
tähtää alan vaativimpien työtehtävien hallintaan

Ammatillinen lisäkoulutus
voi olla tutkintotavoitteista tai muuten osaamista lisäävää; lisäkoulutuksella syvennetään ammattiosaamista, laajennetaan ammatillisia mahdollisuuksia ja vahvistetaan omaa (ammatti)-identiteettiä.

Palaa otsikoihin

Ammattitutkintostipendi

Ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon näyttötutkintona suorittanut opiskelija voi hakea ammattitutkintostipendiä (395 €), jos hänellä on työkokemusta vähintään viisi vuotta ennen tutkinnon suorittamista. Ammattitutkintostipendiä voi hakea tutkintotodistuksen saatuaan Koulutusrahastolta (koulutusrahasto.fi).

Palaa otsikoihin

Europassi

Europassi on tarkoitettu osaajalle, joka etsii koulutus- tai työmahdollisuuksia muista Euroopan maista. Se on asiakirjakansio, joka auttaa osaajaa hakemaan valmiuksiaan vastaavia tehtäviä Euroopan alueella. Europassiin kuuluu mm. ansioluettelo ja kielipassi, joista lisätietoa oph.fi -sivuilta.

Palaa otsikoihin

Henkilökohtaistamissuunnitelma (HEKSU)

Jokaiselle aikuisopiskelijalle räätälöity etenemissuunnitelma siitä, miten osaaminen on tarkoitus hankkia ja/tai näyttää. Se laaditaan yhteistyössä suunnitelman toteutukseen osallistuvien kanssa. Suunnitelmaa on mahdollista muuttaa tai täydentää oppimisen edetessä.

Palaa otsikoihin

HOJKS

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Tehdään niille omaehtoisessa- tai oppisopimuskoulutuksessa oleville opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta opintoihinsa.

Palaa otsikoihin

HOPS

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tehdään jokaiselle opiskelijalle. Suunnitelmaa tarkistetaan vuosittain.

Palaa otsikoihin

Hyväksilukeminen

Katso kohta Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

Palaa otsikoihin

Itsearviointi

Oman ammatillisen osaamisen, kehittämistarpeiden ja onnistumisten erittelyä ja arviointia realistisesti ja perustellusti.

Palaa otsikoihin

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen lähtökohtana on, että tyydytetään nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Tällä viitataan luonnonvarojen kestävään käyttöön. Miten voisimme jokainen toimia niin, että osaamme ottaa ympäristön, ihmisen ja talouden tasavertaisesti huomioon? Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta ovat ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Hyriassa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita (esim. energiansäästö, kierrätys, kiusaamisen ennaltaehkäisy). Lisätietoa löydät sivulta Kestävä kehitys.

Haluatko lisämateriaalia kestävästä elämäntavasta tai esim. retkikohteista? Klikkaa itsesi Ympäristövastuullisuuden Osaamispankkiin!

Palaa otsikoihin

Kolmikanta

Työnantajien, työntekijöiden ja kouluttajien edustus näyttötutkintojen suorittamisen eri vaiheiden toteutuksessa. Myös tutkintotoimikunnissa on sama edustus.

Palaa otsikoihin

Lomakkeet

Opiskeluun liittyviä lomakkeita saa oppilaitoksen kouluttajilta, opintotoimistoista ja www-sivuilta (hyria.fi).

Palaa otsikoihin

Näytöt

Ks. Näyttötutkinto ja Tutkintosuoritus.

Palaa otsikoihin

Näyttötutkinto

Ammattitaidon hankkimistavasta riippumaton perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Ammattiosaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa (tutkintosuoritus).

Palaa otsikoihin

Näyttöympäristö

Toimintaympäristö, jossa tutkintosuoritus annetaan ja ammattitaito osoitetaan.

Palaa otsikoihin

Opintosuoritusote

Suoritetut opinnot kootaan opiskelijahallintajärjestelmään, josta saa opintosuoritusotteet. Pyydä otetta tarvittaessa kouluttajaltasi.

Palaa otsikoihin

Opintoviikko

Hyriassa aikuiskoulutuksessa valmistavan koulutuksen laajuuden mitoituksessa käytämme opintoviikkoja. Yksi opintoviikko vastaa 40 tuntia opiskelijan työtä. Tästä opetusta voi olla esimerkiksi noin 30 tuntia ja itsenäistä opiskelua noin 10 tuntia. (Nuorten koulutuksessa ammatillisten perustutkintojen mitoituksessa käytetään 1.8.2015 alkaen osaamispisteitä.)

Palaa otsikoihin

Oppimisympäristö

Paikka, tila, yhteisö tai toimintakäytäntö, jonka tarkoituksena on edistää oppimista. Ammatillisessa koulutuksessa oppimisympäristöjä ovat mm. oppilaitos, työpaikat ja tietoverkot.

Palaa otsikoihin

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Opiskelija voi esittää aiemmin hankkimaansa osaamista tunnustettavaksi osaksi jotakin tutkintoa, tutkinnon osaa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa. Hyriassa selvitetään, vastaavatko opiskelijan tunnustettaviksi esitetyt opinnot tai muutoin hankittu osaaminen ammatillisen tutkinnon opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Aikuisopiskelijalla lopullisen päätöksen osaamisen tunnustamisesta tekee tutkintotoimikunta.

Palaa otsikoihin

Osaamiskartoitus

Koulutukseen hakijan tai tutkinnon suorittajan tietojen, taitojen ja kokemusten arviointia. Henkilökohtaistamisen edellytys.

Palaa otsikoihin

Perustutkinto (tai ammatillinen perustutkinto)

Ammatillinen tutkinto, joka antaa yleisen jatko-opinto -kelpoisuuden korkeakouluihin.

Palaa otsikoihin

Portfolio

Suunnitelmallinen ja tarkoituksenmukainen kokoelma opiskelijan opiskelutöitä, jotka edustavat hänen opiskeluaan ja oppimistaan. Portfoliota käytetään opiskelijan yksilöllisenä opiskelu- ja arviointimenetelmänä.

Palaa otsikoihin

SORA-lainsäädäntö (Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja)

SORA-lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2012. Sen myötä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä tarkennetaan, opiskeluoikeuden peruuttaminen on mahdollista tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua, huumausainetestauksesta säädetään työelämässä annettua lakia vastaavasti ja kurinpitosäännöksiä täsmennetään. Laissa säädetyt muutokset koskevat sekä ammatillista koulutusta sekä ammatillista aikuiskoulutusta.

Palaa otsikoihin

Teoriatieto

Sisällöltään yleistä ammatillista perustietoa sekä alakohtaista erityistietoa. Tiedon lähteenä ovat lähipäivien opetus ja itseopiskelu kirjoista ja muista tietolähteistä.

Palaa otsikoihin

Tutkintomaksu

Näyttötutkintoon osallistuvalta perittävä tutkintokohtainen maksu, jonka tutkinnon järjestäjä tilittää Opetushallitukselle.

Palaa otsikoihin

Tutkintotilaisuus

Usein aidossa työelämän tilanteessa järjestettävä tilaisuus, jossa näyttötutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon.

Palaa otsikoihin

Tutkintosuoritus

Näyttötutkinnon suorittajan tutkintotilaisuudessa antama osoitus tutkinnon perusteissa vaadittavasta ammattitaidosta.

Palaa otsikoihin

Tutkintotodistus

Todistus ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamisesta. Todistuksen antaa tutkintotoimikunta, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkintotoimikunta voi antaa todistuksen myös tutkinnon osan suorittamisesta tutkinnonsuorittajan sitä pyytäessä.

Palaa otsikoihin

Tutkintotoimikunta

Opetushallituksen asettama työnantajia, työntekijöitä, kouluttajia ja ammatinharjoittajia edustava luottamuselin. Tehtävänä on mm. johtaa ammatillisten tutkintojen järjestämistä ja antaa tutkintotodistukset.

Palaa otsikoihin

Työpaikkaohjaaja

Työssäoppimisjaksolle ohjaajaksi nimetty, työpaikan henkilöstöön kuuluva henkilö, joka hallitsee alan työtehtävät. On vastuussa työyhteisöön ja työtehtäviin perehdyttämisestä, työn tekemisen ohjaamisesta sekä palautteen antamisesta.

Palaa otsikoihin

Työssäoppiminen

Työssäoppimisella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa oppimista.

Palaa otsikoihin


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.