Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on parantaa työikäisen väestön mahdollisuuksia pysyä työmarkkinoilla tai päästä sinne takaisin. Useimmiten työvoimakoulutus on jatko- ja täydennyskoulutusta jo aiemmin joko opiskelemalla tai työssä oppimalla hankitulle ammattitaidolle. Työvoimakoulutus soveltuu hyvin myös ammatinvaihtajille.

Työvoimakoulutuksella pyritään parantamaan myös pitkäaikaistyöttömien, ikääntyvien ja vajaakuntoisten työllistymistä ja ehkäisemään syrjäytymistä. Koulutus voidaan liittää muihin palveluihin, esimerkiksi kuntoutukseen tai tukityöllistämiseen, ja näin rakentaa yksilöllisiä ratkaisuja.

Työvoimahallinto hankkii eri koulutuksen järjestäjiltä työvoimakoulutusta työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Koulutusten pituus vaihtelee muutamasta viikosta yli vuoden mittaisiin koulutuksiin. Myös nämä koulutukset ovat pääasiassa tutkintoon tai tutkinnon osaan valmistavia.

Etuudet

Tietoja työvoimakoulutuksen taloudellisista etuuksista (mm. muutosturvan korotusosasta) saat työ- ja elinkeinotoimistoista (te-palvelut.fi), Kelalta (kela.fi), työttömyyskassoista (tyj.fi) sekä osoitteesta Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

Koulutuksen ajalta maksettavaa työttömyysetuutta ja ylläpitokorvausta haet Kelalta tai työttömyyskassalta. Sinun on ilmoitettava myös kaikista etuuksien määrään vaikuttavista muutoksista maksajalle (esim. tulojen muutokset, koulutuksen keskeyttäminen, sairauslomat).

Toimita työssäoppimis- tai työharjoittelutodistus etuuksien maksajalle, jos työssäoppimisesi tai työharjoittelusi tapahtuu lomajakson aikana tai ulkomailla. Todistuksesta on käytävä ilmi työnantaja ja kohdemaa sekä työssäoppimisen tai työharjoittelun ajankohta ja kesto. Koulutuksen järjestäjä vahvistaa tiedot allekirjoituksin.

Jos työllistyt koulutuksen aikana, ilmoita siitä sekä työ- ja elinkeinotoimistoon että kouluttajalle. Jos jäät työttömäksi työvoimakoulutuksen päättyessä, ilmoittaudu välittömästi työ- ja elinkeinotoimistoon.

Poissaolot

Sairauspoissaolo
Ilmoita sairauden aiheuttamasta poissaolosta viipymättä vastuukouluttajallesi ja esitä terveydenhoitajan tai lääkärin antama sairaustodistus. Alle 10-vuotiaan lapsen sairaus rinnastetaan omaan sairauteen.

Lomamatkat, työlomat yms.
Opiskellessasi työvoimakoulutuksessa sinulle ei voida myöntää koulutusaikana vapaata lomamatkoja tai ansiotyötä varten. Mikäli olet varannut ulkomaanmatkan ennen kuin olet saanut tiedon koulutukseen hyväksymisestä, on sinun saatava työ- ja elinkeinotoimiston hyväksyntä matkallesi.

Asiointivapaat
Vastuukouluttaja voi myöntää sinulle asiointivapaata henkilökohtaisten asioiden hoitoa varten enintään yhden päivän. Vapaasta on sovittava etukäteen. Kouluttajan on vapaan tarvetta arvioidessaan noudatettava työelämän periaatteita. Pyrithän hoitamaan henkilökohtaiset asiat opetuspäivien ja -tuntien ulkopuolella.

Poissaolot merkitään aina Wilma-järjestelmään.

Koulutuksen keskeyttäminen

Hyria noudattaa lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012, JTYPL), joka määrää opiskelijan oikeusaseman perusteista seuraavaa:

5. luku 4 § Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
Opiskelijalla on oikeus saada koulutus- tai opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oikeus suorittaa opintoja työvoimakoulutuksen keston ajan. (1 mom.) Opiskelijan tulee osallistua säännöllisesti opetukseen ja edetä opinnoissaan koulutus- tai opintosuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla. (2 mom.)

5. luku 5 § Koulutuksen keskeyttäminen
Jos opiskelija ei etene opinnoissaan 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tai hän on ollut luvatta poissa yhdenjaksoisesti viisi koulutuspäivää, opiskelijavalinnasta päättänyt työ- ja elinkeinotoimisto tekee päätöksen koulutuksen keskeyttämisestä.

Koulutuspalvelun tuottaja (tässä Hyria) on velvollinen ilmoittamaan koulutuksen keskeyttämisperusteiden täyttymisestä (opiskelija ei etene opinnoissaan tai on ollut luvatta poissa yhdenjaksoisesti viisi koulutuspäivää) opiskelijavalinnasta päättäneelle työ- ja elinkeinotoimistolle. Ennen päätöksen tekemistä työ- ja elinkeinotoimisto varaa opiskelijalle tilaisuuden tulla kuulluksi. Keskeyttämispäätökseen liitetään oikaisuvaatimusosoitus.Työ- ja elinkeinotoimiston tekemästä keskeyttämispäätöksestä ilmoitetaan viipymättä opiskelijalle.


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.