Opintososiaaliset edut

Opintotuki

Jos suoritat omaehtoisessa koulutuksessa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa, voit hakea opintotukea. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Opintotukiesitteitä ja lisätietoja saat Hyrian opintotoimistoista sekä Kelan toimistoista ja kotisivuilta www.kela.fi.

Voit hakea myös aikuiskoulutustukea. Lisätietoja saat työ- ja elinkeinotoimistojen tietopalvelusta sekä osoitteesta www.koulutusrahasto.fi.

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Työttömyysetuudella voidaan tukea päätoimista opiskelua, joka johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon tai edellä mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen. Tuetun opiskelun koulutuspalvelut tuottaa oppilaitos ja etuuden maksaa Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa. TE-toimisto ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen kuten työvoimakoulutuksessa. Työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. Ennen koulutusta TE-toimisto kuitenkin arvioi, täyttyvätkö edellytykset opiskelua suunnittelevan koulutustarpeelle ja omaehtoisen opiskelun tukemiselle.

Työttömyysetuutta voi saada opiskelun ajalta, jos:

  • olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhaku on voimassa
  • olet vähintään 25-vuotias
  • olet TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi sekä mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla


Lisätietoja saat te-palveluiden verkkosivuilta.

Koulumatkatuki

Kelan koulumatkatukea voidaan myöntää myös näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen. Kela maksaa koulumatkatukea päivittäisten koulumatkojesi kustannuksiin, kun koulumatkakulusi ovat yli 54 €/kk (omavastuuosuus 43 €/kk), olet Suomessa päätoimisesti opiskeleva ja vakituisesti asuva henkilö ja yhdensuuntainen koulumatkasi asunnoltasi oppilaitokseen on vähintään 10 kilometriä. Jos yhdensuuntaisen koulumatkasi pituus on yli 100 kilometriä, matkakustannukset korvataan koko matkalta, mikäli käytät joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän osoittamaa kuljetusta.

Tarkempia tietoja ja matkatuen hakuohjeet saat opintotoimistosta sekä Kelan toimistosta ja kotisivuilta www.kela.fi. Hakemus palautetaan aina oppilaitoksen opintotoimistoon.

Ruokailu

Perustutkinto-opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan ateriaan tietyin ehdoin 1.1.2018 alkaen. Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta astui voimaan 1.1.2018. Uuden lain myötä ateriaoikeutta on laajennettu niin, että kaikki päätoimisesti ammatillista perustutkintoa ja ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osia suorittavat opiskelijat (pois lukien oppisopimus- ja työvoimakoulutuksen opiskelijat) ovat oikeutettuja maksuttomaan ateriaan Hyrian opiskelijaravintoloissa.

Opiskelija on oikeutettu maksuttomaan ateriaan opiskeluun kuuluvina lähipäivinä tai ollessaan työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa (entinen työssäoppiminen). Huom. etäpäivinä tai ”omissa töissään” olevat opiskelijat eivät ole oikeutettuja maksuttomaan ateriaan. Kela-kortti on aina esitettävä ruokailun yhteydessä, jotta maksuttoman aterian voi saada.

Iltaisin ja viikonloppuisin opiskeleville perustutkinto-opiskelijoille, jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan ateriaan, ei järjestetä ruokailumahdollisuutta, vaan heille maksetaan ateriakorvausta 3,50 €/pv. Tämä ateriakorvauskäytäntö on voimassa ainakin alkuvuoden ajan eli ajalla 1.1. - 31.7.2018.

Ateriakorvausta haetaan jälkikäteen, jotta voidaan todentaa opiskelijan osallistuminen opetukseen. Ateriakorvausta haetaan erillisellä paperisella lomakkeella, jonka saat opintotoimistosta tai voit tulostaa tästä. Ateriakorvaushakemuksen täyttää opiskelija, asiatarkastaa ryhmänohjaaja/vastuukouluttaja ja hyväksyy koulutuspäällikkö. Sen jälkeen se toimitetaan taloushallintoon opiskelijalle maksettavaksi. 

Myös VALMA-opiskelijat ovat edelleen oikeutettuja maksuttomaan ateriaan. Muut opiskelijat voivat aterioida opiskelijahintaan kaikissa Hyrian opiskelijaravintoloissa.

Lisätietoja opiskelijoiden maksuttomaan ateriaoikeuteen liittyen saa yksiköiden opintotoimistoista.

Mikäli tarvitset erityisruokavaliota, on sinun täytettävä erityisruokavaliolomake, jonka saat ryhmänohjaajaltasi. Allekirjoitetun lomakkeen palautat heti opintojesi alussa ryhmänohjaajalle tai muulle nimetylle henkilölle. Jos olet alle 18-vuotias, tarvitset lomakkeeseen myös huoltajaltasi allekirjoituksen.