Arviointi

Opintojen alussa kouluttaja tiedottaa kaikille opiskelijoille ja arviointiin osallistuville arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa arvioidaan oppimista ja tutkintotilaisuuksissa osaamista.

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen arviointi

Oppimisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja ohjata opiskelijaa ammattitaitovaatimusten ja -tavoitteiden saavuttamisessa sekä auttaa oppimisen etenemisen seuraamisessa ja opiskelijan itsearviointitaidon kehittämisessä. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset henkilökohtaistamissuunnitelmaan ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi.

Oppimisen arviointi oppisopimuskoulutuksessa

Oppisopimuskoulutuksessa oppimista arvioidaan sanallisesti sekä tietopuolisen opetuksen että työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta.

Tietopuolinen opetus järjestetään tutkinnon perusteiden mukaisesti oppilaitoksessa, jolloin oppimista arvioi opetuksesta vastaava kouluttaja. Opiskelijat voivat seurata opintojensa arviointia Wilman kautta osoitteessa: wilma.hyria.fi. Tarvittaessa opintosuoritusotteen saa opintosihteeriltä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnista vastaa työnantajan nimeämä henkilö.

Tutkintosuoritusten arviointi

Näyttötutkinnoissa tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamista koskevan, tutkinnon perusteiden pohjalta tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Tutkintotilaisuudessa arvioijat (ns. kolmikanta) arvioivat tutkinnon suorittajan osaamista seuraamalla ja havainnoimalla hänen työskentelyään suhteessa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Erillisiä tai erityisiä näyttötehtäviä ei työpaikalla toteuteta, vaan tutkintosuoritus on työpaikan arkista työtoimintaa, joka eroaa normaalista työpäivästä vain siten, että työskentelyä arvioidaan. Tutkinnon suorittajan ja arvioijien tulee olla perillä tutkinnon perusteissa määritellyistä ammattitaitovaatimuksista ja arvioinnin kohteista ja kriteereistä jo ennen tutkintotilaisuutta. Samoin kaikkien osapuolten tulee tietää, mikä on se työsuoritus, jossa osaaminen osoitetaan. Tämän tiedon pohjalta arvioijat seuraavat tutkinnon suorittajan työntekoa ja tutkinnon suorittaja arvioi itseään. Tutkinnon suorittajan tutkintosuorituksen (ammattitaidon) arvioivat tehtäväänsä perehdytetyt, tutkintotoimikunnan hyväksymät arvioijat.

Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit pohjautuvat tutkinnon perusteissa kuvattuihin
ammattitaitovaatimuksiin. Keskeisiä arvioinnin kohteita ovat:

  • työprosessien hallinta
  • työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
  • työn perustana olevan tiedon hallinta
  • elinikäisen oppimisen avaintaidot (mm. kestävä kehitys).

Ammatillisissa perustutkinnoissa arviointiasteikko on tyydyttävä (1), hyvä (2) ja kiitettävä (3). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa asteikkona on hyväksytty/hylätty.

Arvioinnin oikaisu

Arvioijat päättävät valmistavan koulutuksen eli oppimisen arvioinnista ja tutkintotilaisuuksien eli osaamisen arvioinnista. Tutkintotoimikunnat käsittelevät päätöstietoja. Mikäli olet tyytymätön saamaasi arviointiin, voit pyytää arviointiin oikaisua.

Oikaisupyyntö on kaksivaiheinen:

Ensimmäisessä vaiheessa tutkinnon suorittaja osoittaa oikaisupyynnön arvioijille tutkintovastaavan kautta 14 vrk kuluessa arvioinnin tiedoksisaannista. Mikäli tutkinnon suorittaja ei ole tyytyväinen ensimmäisen vaiheen oikaisupyynnön päätökseen, hän voi 14 vrk kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista tehdä kirjallisen oikaisupyynnön tutkintotoimikunnalle. Jos arviointipäätös on ollut ilmeisen virheellinen, tutkintotoimikunta velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Tutkintotoimikunnan antamaan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Mikäli arvioinnissa on tapahtunut selvä virhe, arvioijat voivat suorittaa uuden arvioinnin ilman oikaisupyyntöä (itseoikaisu).

Oppisopimuskoulutuksessa arvioinnin oikaisupyyntö työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta tehdään työnantajalle. Tietopuolisten opintojen osalta sekä arviointien yhdistelmästä oikaisu tehdään kuten valmistavassa koulutuksessakin.