Arviointi

Opintojen alussa kouluttaja tiedottaa kaikille opiskelijoille ja arviointiin osallistuville arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta. Tutkintokoulutuksessa arvioidaan oppimista ja näytöissä osaamista.

Tutkintokoulutuksen arviointi

Oppimisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja ohjata opiskelijaa ammattitaitovaatimusten ja -tavoitteiden saavuttamisessa sekä auttaa oppimisen etenemisen seuraamisessa ja opiskelijan itsearviointitaidon kehittämisessä. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi.

Oppimisen arviointi oppisopimuskoulutuksessa

Oppisopimuskoulutuksessa oppimista arvioidaan sanallisesti sekä tietopuolisen opetuksen että työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta.

Tietopuolinen opetus järjestetään tutkinnon perusteiden mukaisesti oppilaitoksessa, jolloin oppimista arvioi opetuksesta vastaava kouluttaja. Opiskelijat voivat seurata opintojensa arviointia Wilman kautta osoitteessa: wilma.hyria.fi. Tarvittaessa opintosuoritusotteen saa opintosihteeriltä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnista vastaa työnantajan nimeämä henkilö.

Näyttöjen arviointi

Näytöissä tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa opiskelijan oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutkintotilaisuudessa arvioijat arvioivat opiskelijan osaamista seuraamalla ja havainnoimalla hänen työskentelyään suhteessa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Erillisiä tai erityisiä näyttötehtäviä ei työpaikalla toteuteta, vaan tutkintosuoritus on työpaikan arkista työtoimintaa, joka eroaa normaalista työpäivästä vain siten, että työskentelyä arvioidaan. Opiskelijan ja arvioijien tulee olla perillä tutkinnon perusteissa määritellyistä ammattitaitovaatimuksista ja arvioinnin kohteista ja kriteereistä jo ennen näyttöä. Samoin kaikkien osapuolten tulee tietää, mikä on se työsuoritus, jossa osaaminen osoitetaan. Tämän tiedon pohjalta arvioijat seuraavat opiskelijan työntekoa ja opiskelija arvioi itseään. Opiskelijan suorituksen (ammattitaidon) arvioivat tehtäväänsä perehdytetyt arvioijat.

Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit pohjautuvat tutkinnon perusteissa kuvattuihin ammattitaitovaatimuksiin. Keskeisiä arvioinnin kohteita ovat:

  • työprosessien hallinta
  • työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
  • työn perustana olevan tiedon hallinta
  • elinikäisen oppimisen avaintaidot (mm. kestävä kehitys).

Ammatillisissa perustutkinnoissa arviointiasteikko on tyydyttävä (1), hyvä (2) ja kiitettävä (3). (1.8.2018 alkaen uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti arviointiasteikko on 1-5.) Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa asteikkona on hyväksytty/hylätty.

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Jos olet tyytymätön saamaasi arvosanaan, voit pyytää arvioijilta (eli opettajalta tai kouluttajalta) kirjallisesti arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada tieto arvioinnista. Arvioijat tekevät päätöksen arvioinnin tarkistamisesta.

Jos tämän jälkeen olet edelleen tyytymätön arviointiin, voit pyytää kirjallisesti oikaisua arvioinnin tarkistuspäätöksestä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos opiskelet tutkintotavoitteisessa koulutuksessa, oikaisupyyntö tehdään asianomaiselle työelämätoimikunnalle. Jos opiskelet valmentavassa koulutuksessa, teet oikaisupyynnön rehtorille.

Saat Arvioinnin oikaisupyyntö -lomakkeen opintotoimistosta.


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.