Arviointi

Opintojen alussa kouluttaja tiedottaa kaikille opiskelijoille ja arviointiin osallistuville arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa arvioidaan oppimista ja tutkintotilaisuuksissa osaamista.

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen arviointi

Oppimisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja ohjata opiskelijaa ammattitaitovaatimusten ja -tavoitteiden saavuttamisessa sekä auttaa oppimisen etenemisen seuraamisessa ja opiskelijan itsearviointitaidon kehittämisessä. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset opiskelusuunnitelmaan ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi.

Oppimisen arviointi oppisopimuskoulutuksessa

Oppisopimuskoulutuksessa oppimista arvioidaan sanallisesti sekä tietopuolisen opetuksen että työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta.

Tietopuolinen opetus järjestetään tutkinnon perusteiden mukaisesti oppilaitoksessa, jolloin oppimista arvioi opetuksesta vastaava kouluttaja. Opiskelijat voivat seurata opintojensa arviointia Wilmasta. Tarvittaessa opintosuoritusotteen saa opintosihteeriltä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnista vastaa työnantajan nimeämä henkilö.

Tutkintosuoritusten arviointi

Näyttötutkinnoissa tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamista koskevan, näyttötutkinnon perusteiden pohjalta tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Tutkintotilaisuudessa arvioija tai arvioijat arvioivat tutkinnon suorittajan osaamista seuraamalla ja havainnoimalla hänen työskentelyään suhteessa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Erillisiä tai erityisiä näyttötehtäviä ei työpaikalla toteuteta, vaan tutkintosuoritus on työpaikan arkista työtoimintaa, joka eroaa normaalista työpäivästä vain siten, että työskentelyä arvioidaan. Tutkinnon suorittajan ja arvioijien tulee olla perillä tutkinnon perusteissa määritellyistä ammattitaitovaatimuksista ja arvioinnin kohteista ja kriteereistä jo ennen tutkintotilaisuutta. Samoin kaikkien osapuolten tulee tietää, mikä on se työsuoritus, jossa osaaminen osoitetaan. Tämän tiedon pohjalta arvioijat seuraavat tutkinnon suorittajan työntekoa ja tutkinnon suorittaja arvioi itseään. Tutkinnon suorittajan tutkintosuorituksen (ammattitaidon) arvioivat tehtäväänsä perehdytetyt, tutkintotoimikunnan hyväksymät arvioijat.

Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit pohjautuvat tutkinnon perusteissa kuvattuihin
ammattitaitovaatimuksiin. Keskeisiä arvioinnin kohteita ovat:

  • työprosessien hallinta
  • työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
  • työn perustana olevan tiedon hallinta
  • elinikäisen oppimisen avaintaidot (mm. kestävä kehitys).

Ammatillisissa perustutkinnoissa arviointiasteikko on tyydyttävä (1), hyvä (2) ja kiitettävä (3). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa asteikkona on hyväksytty/hylätty.

Arvioinnin oikaisu

Mikäli olet tyytymätön saamaasi valmistavan koulutuksen arviointiin, voit pyytää arviointiin oikaisua suullisesti tai kirjallisesti vastuukouluttajaltasi, muulta päätöksen tehneeltä henkilöltä tai rehtorilta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tutkintotoimikunnalta (tutkinnon järjestäjän eli Hyrian kautta) tiedon näyttötutkinnon tai sen osan arvioinnista.

Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan kyseessä olevan tutkinnon tutkintotoimikunnalle. Sinulla on oikeus saada kopiot omasta näyttötutkintoaineistostasi sekä arviointi- tai muista asian ratkaisussa käytettävistä asiakirjoista (esim. näyttötutkinnon järjestäjän tutkintotoimikunnalle laatima erillinen selvitys). Jos arviointipäätös on ollut ilmeisen virheellinen, toimikunta velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Tutkintotoimikunnan antamaan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Mikäli arvioinnissa on tapahtunut selvä virhe, arvioijat voivat suorittaa uuden arvioinnin ilman oikaisupyyntöä (itseoikaisu).

Oppisopimuskoulutuksessa arvioinnin oikaisupyyntö työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta tehdään työnantajalle. Tietopuolisten opintojen osalta sekä arviointien yhdistelmästä oikaisu tehdään kuten valmistavassa koulutuksessakin.