Yhteishaku

Peruskoulun päättöluokkalaiset hakevat ammatilliseen koulutukseen yhteishaun kautta. Yhteishaun koulutuksiin haetaan perusopetuksen päättötodistuksella.

Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opinnot kestävät 3 vuotta.

Jos olet suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea koulutuksiin jatkuvan haun kautta.

Miten haet?

Yhteishaussa haetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi. Voit hakea enintään viiteen koulutukseen, joista voit tulla valituksi vain yhteen. Se on ylin hakutoiveesi, johon hakupisteesi riittävät. Mikäli et tule valituksi ensimmäiseen hakutoiveeseesi, voit tulla valituksi varasijoilta vain ylempiin hakutoiveisiisi. Huomathan, että hakuajan päättymisen jälkeen et voi vaihtaa hakutoiveittesi järjestystä.

Katso myös täytätkö harkinnanvaraisen valinnan kriteerit.  

Miten yhteishaun hakupisteet lasketaan?

Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat:

 • 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi Valmasta TAI

 • 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin haet

 • 1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä

 • 1–8 pistettä painotettavista arvosanoista

 • 1–3 pistettä työkokemuksesta

 • 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta

 • 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.


Lisätietoja hakupisteistä löydät Opintopolun sivuilta.

Pääsykokeet Hyriassa

Hyriassa järjestetään pääsy- tai soveltuvuuskokeet seuraavilla aloilla:


Kutsu valintakokeeseen ja ohje ennakkotehtävään lähetetään kaikille hakijoille.

Hakijan terveys

Joillakin aloilla voi olla terveydentilaa koskevia vaatimuksia tai suosituksia opiskelijoiksi hakeville. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa koulutuksen valinnassa erityisesti tarkistaa, onko opiskelijavalinnassa ja tulevissa opinnoissa asetettu tiettyjä terveydellisiä vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle..

Monien tutkintojen kohdalla annetaan ainoastaan suosituksia terveydentilasta. Ne on hyvä ottaa huomioon ennen hakeutumista opintoihin.

Eri ammattien terveydentilavaatimuksista saat lisätietoja kunkin ammatinesittelyn kohdalta.

Harkintaan perustuva valinta Hyriassa

Hyria voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perusteella. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:

 • oppimisvaikeudet
 • sosiaaliset syyt
 • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet.


Jos täytät jonkin näistä syistä, voit pohtia hakemista harkinnanvaraisessa valinnassa. Asiasta kannattaa keskustella opinto-ohjaajan kanssa.

Kun käytät harkinnanvaraista hakua valintaperusteena, Hyriassa kiinnitetään huomiota hakijan kokonaistilanteeseen sekä siihen, mitkä ovat hakijan pärjäämisen edellytykset ammatillisessa koulutuksessa. Jos haet harkintaan perustuvassa valinnassa, jokaista hakukohdetta varten tarvitaan kaikki hakuun liittyvät paperit. Hakulomakkeet liitteineen pyydetään lähettämään Torikadulle.

Lähetä kopio yhteishakulomakkeesta ja harkintaan perustuvan haun asiakirjat osoitteella: 

Hyria koulutus
Torikatu 18
05800 Hyvinkää

Kuoreen merkintä "Harkinnanvarainen". 

Hyriassa kutsutaan kaikki harkintaan perustuvalla haulla hakevat oppimisvalmiuskokeeseen. Oppimisvalmiuskoe on tietokonepohjainen koe, joka antaa tietoa hakijan oppimaan oppimisen kyvyistä. Koe sisältää kuvallisia, matemaattisia ja sanallisia päättelytehtäviä. Oppimisvalmiuskokeet järjestetään Hyvinkäällä 25.4.2017 ja Riihimäellä 27.4.2017.

Mitä, jos äidinkielesi ei ole suomi?

Koulutukseen päästäksesi sinulla täytyy olla riittävä suomenkielen taito. Suomenkielen taitoa pidetään riittävänä asetuksen mukaan, jos jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:

 • hakijalla on perusopetuksen päättötodistus, joka on suoritettu vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielellä.
 • hakija on suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksessa toisen kotimaisen A-kielen oppimäärän. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli.
 • hakija on suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksen suomi tai ruotsi toisena kielenä oppimäärän. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli.
 • hakija on suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielellä.
 • hakija on suorittanut lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, ruotsi äidinkielenä, saame äidinkielenä, suomi toisena kielenä, ruotsi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli.
 • hakija on suorittanut lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen koko oppimäärän. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli.
 • hakija on suorittanut yleisten kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen tutkinnon kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3. Tai hakija on suorittanut Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä.
 • hakija suorittanut hyväksytysti valtakunnallisen kielikokeen hakukohteen opetuskielessä.


Mikäli et täytä jotain edellä olevista kriteereistä, kielitaitosi testataan. Valtakunnallinen kielikoe järjestetään 6.4.2017 Kauppalankadulla Hyvinkäällä.