Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja

SORA-lainsäädäntö (opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja) koskee erityisesti

 • Opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä
 • Opiskeluoikeuden peruuttamista tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua
 • Huumausainetestausta, josta säädetään ko. koulutusta koskevissa laeissa yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia vastaavasti


Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 32 §:ää sovelletaan Hyria koulutus Oy:ssä seuraaviin ammatillisiin perustutkintoihin johtaviin opintoihin:

 1. Tekniikan ja liikenteen alalla logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen koulutusohjelma: Autonkuljettaja/yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
 2. Turvallisuusalalla turvallisuusalan perustutkinto (turvallisuusvalvoja), vartijan ammattitutkinto sekä turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

 3. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: Lähihoitaja

sekä seuraaviin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin: koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, perhepäivähoitajan ammattitutkinto, mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto, vanhustyön erikoisammattitutkinto, vartijan ammattitutkinto, turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen

Hyriassa päätöksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä tekee kurinpitotoimielin. Päätöksiin voi hakea muutosta Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta. Valituskelpoisista päätöksistä annetaan valitusohje.

Hyrian kurinpitotoimielin on lakisääteinen toimielin, johon kuuluvat koulutuksen järjestäjän edustaja, opiskelijahuollon edustaja ja työelämän edustaja. Toimielin päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta ja opiskelusta pidättämisestä. Esittelijänä kurinpitotoimielimessä toimii johtava rehtori.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Esteettömyys ja opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, tai jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Hyria antaa opiskelijaksi pyrkiville tiedon omilla nettisivuillaan siitä, minkälaisia terveydentilaa koskevia vaatimuksia ja muita edellytyksiä opintoihin liittyy. Opiskelijaksi pyrkivän tulee Hyrian pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot seuraavissa tutkinnoissa.

Tekniikan ja liikenteen ala

Logistiikan perustutkinto; kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Opiskelijaksi ei voida ottaa terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sopimatonta henkilöä, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä tekniikan ja liikenteen alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Logistiikan perustutkinnon (kuljetuspalvelujen) koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.

Maantieliikenteessä ammattikuljettajalta edellytetään ryhmän 2 ajokorttia (kuorma- ja linja-autojen sekä raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat). Tätä haettaessa sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ajoterveydestä ryhmän 2 mukaisia terveydentilavaatimuksia.

Ajolupaa koskevista terveydentilavaatimuksista ja ajoterveyden valvonnasta säädetään ajokorttilaissa (386/2011) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ajoterveydestä, jossa annetaan tarkemmat säännökset ajokortin terveysvaatimuksista direktiivin 2006/126/EY liitteen lll ja direktiivin 2009/113/EY-vaatimusten mukaisesti (finlex.fi).

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava
 • hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • munuaissairaudet
 • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Turvallisuusala

Turvallisuusalan perustutkinto (turvallisuusvalvoja), vartijan ammattitutkinto sekä turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Opiskelijaksi ei voida ottaa terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sopimatonta henkilöä, jos 32 §:ssä tarkoitettuihin opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Kurinpito

Opiskelijalle voidaan antaa kurinpitotoimena suullinen huomautus tai kirjallinen varoitus. Varoituksen antamisesta päättää rehtori.

Rikosrekisteriote

Rikosrekisteriotteen esittämistä edellytetään sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon opiskelevalta opiskelijalta, jos hän opinnoissaan työskentelee alaikäisten kanssa. Hakuvaiheessa todistusta ei tarvita.

Huumausainetestaus

Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

Hyrian Suunnitelmassa päihteidenkäytön ehkäisemiseksi korostetaan, että huumeiden käyttöön on puututtava epäilyn herättyä. Jokainen, joka epäilee opiskelijan päihteiden käyttöä, on velvollinen puuttumaan asiaan.


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.