Laatutyö Hyriassa

Hyrian toimintajärjestelmä on johtamista tukeva järjestelmä, joka yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi organisaation strategian ja prosessit sekä niihin liittyvän tiedon ja toimijat (vastuut). Toimintajärjestelmä toteuttaa Opetushallituksen Ammatillisten oppilaitosten laadunhallintasuosituksia sekä Kestävän kehityksen suosituksia. Hyriassa toimintajärjestelmään ja laadunvarmistukseen liittyvistä asioista vastaavat rehtori Ari Orelma ja laatukoordinaattori Juulia Juslin. Hyrian laadunhallinnan HYTTI-työryhmä kokoontuu säännöllisesti.

Hyrian toimintajärjestelmässä dokumentoidaan oppilaitoksen yhteiset pelisäännöt siitä, miten toimitaan. Toimintajärjestelmällä tavoitellaan siis "Hyrian yhteistä tapaa toimia". Se sisältää toimintaprosessit, toiminnan mittaamisen periaatteet sekä toimintatavat siihen, miten toimintaa arvioidaan ja kehitetään. Laatu merkitsee Hyrialle asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta, sisäisten toimintojen tehokkuutta sekä kilpailukykyä. Laadukkuuteen ja vastuullisuuteen sisältyvät myös mm. kestävä kehitys, turvallisuus ja työhyvinvointi. Koulutusorganisaationa Hyrian laadunhallinnan painopiste on opetuksen laadussa ja oppimisessa.

Hyria on menestynyt ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuissa. Hyria palkittiin kunniamaininnalla laatupalkintokilpailussa 2014 teemalla keskeyttämisen vähentäminen. Vuonna 2016 Hyria sijoittui seitsemän parhaan joukkoon teemalla asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus.

Seuraamme toimintaamme ja sen vaikuttavuutta järjestelmällisesti mm. asiakaspalautteiden avulla. Palautetta kerätään sekä suullisesti että palautejärjestelmiemme kautta opiskelijoilta, yrityksiltä, henkilöstöltä ja muilta sidosryhmiltä. Nuorten tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiskelijapalautejärjestelmänä on INKA. Työvoimahallinnon rahoittamassa koulutuksessa palautetietoa kerätään OPAL-palautejärjestelmän avulla. Aikuisten tutkintotavoitteisessa koulutuksessa (muu kuin työvoimakoulutus) käytetään Opetushallituksen AIPAL-palautejärjestelmää. Oppisopimuskoulutuksena toteutattavassa ammatillisessa perus- ja lisäkoulutuksessa palautejärjestelmänä on Sopimus Pro Web. Muussa kuin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa asiakaspalautetta kerätään Hyrian omalla Webropol-pohjaisella järjestelmällä. Asiakkaat voivat antaa palautetta ja kertoa kehittämisideoitaan myös kotisivujemme Palaute-sivulla >>

Henkilökunnan palautteisiin on kehitysehdotuslomake intranetissä, johon henkilökunta voi myös kirjata asiakkailta tulevia kehitysehdotuksia/asiakasreklamaatioita. Oppilaitoksen toimintaa seurataan lisäksi sisäisillä arvioinneilla/tarkastuksilla, vertaisarvioinnilla ja ulkoisilla arvioinneilla.

Lue uutinen maalisarvioinneista 2017
Lue uutinen Laatupalkintokilpailun 2016 tuloksesta
Lue uutinen Laatupalkintokilpailusta 2016: Hyria jatkoon
Lue uutinen Laatupalkintokilpailun 2014 tuloksesta: Kunniamaininta Hyrialle
Lue uutinen Hyrian toimintajärjestelmän hyväksymisestä
Lue uutinen opetushallituksen vierailukäynnistä Hyriaan 22. - 23.4.2014
Lue uutinen Laatupalkintokilpailun 2014 arviointikäynnistä
Lue uutinen sidosryhmäkyselystäHyrian prosessikartta

Lisätietoja

rehtori Ari Orelma
puh. 0400 290 890
ari.orelma(at)hyria.fi

laatukoordinaattori Juulia Juslin
puh. 0400 884 973
juulia.juslin(at)hyria.fi

Lisää tietoa Hyrian laatutyöstä