Laatutyö Hyriassa

Hyrian toimintajärjestelmä on johtamista tukeva järjestelmä, joka yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi organisaation strategian ja prosessit sekä niihin liittyvän tiedon ja toimijat (vastuut). Toimintajärjestelmä toteuttaa Opetushallituksen Ammatillisten oppilaitosten laadunhallintasuosituksia sekä Kestävän kehityksen suosituksia. Hyriassa toimintajärjestelmään ja laadunvarmistukseen liittyvistä asioista vastaavat kehitysjohtaja Ari Orelma ja laatukoordinaattori Juulia Juslin.

Hyrian toimintajärjestelmässä dokumentoidaan oppilaitoksen yhteiset pelisäännöt siitä, miten toimitaan. Toimintajärjestelmällä tavoitellaan siis "Hyrian yhteistä tapaa toimia". Se sisältää toimintaprosessit, toiminnan mittaamisen periaatteet, organisaation periaatteet, henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen sopimuksen siitä, miten toimintaa kehitetään. Laatu merkitsee Hyrialle asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta, sisäisten toimintojen tehokkuutta sekä kilpailukykyä. Laadukkuuteen ja vastuullisuuteen sisältyvät myös mm. kestävä kehitys, turvallisuus ja työhyvinvointi. Koulutusorganisaationa Hyrian laadunhallinnan painopiste on opetuksen laadussa ja oppimisessa.

Seuraamme toimintaamme ja sen vaikuttavuutta järjestelmällisesti mm. asiakaspalautteiden avulla. Palautetta kerätään sekä suullisesti että palautejärjestelmiemme kautta opiskelijoilta, yrityksiltä, henkilöstöltä ja muilta sidosryhmiltä. Työvoimahallinnon rahoittamassa koulutuksessa palautetietoa kerätään OPAL-palautejärjestelmän avulla. Aikuisten tutkintotavoitteisessa koulutuksessa (muu kuin työvoimakoulutus) käytetään Opetushallituksen AIPAL-palautejärjestelmää. Muussa kuin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa asiakaspalautetta kerätään Hyrian omalla Webropol-pohjaisella järjestelmällä. Nuorten tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiskelijapalautejärjestelmänä on INKA. Asiakkaat ja henkilökunta voivat antaa palautetta ja kertoa kehittämisideoitaan myös kotisivuilta ja intranetistä löytyvällä . Oppilaitoksen toimintaa seurataan lisäksi sisäisillä tarkastuksilla, vertaisarvioinnilla ja ulkoisilla arvioinneilla.

Lue uutinen Laatupalkintokilpailun 2014 tuloksesta: Kunniamaininta Hyrialle
Lue uutinen Hyrian toimintajärjestelmän hyväksymisestä
Lue uutinen opetushallituksen vierailukäynnistä Hyriaan 22. - 23.4.2014
Lue uutinen Laatupalkintokilpailun 2014 arviointikäynnistä
Lue uutinen sidosryhmäkyselystä
Lue uutinen maalisarvioinneista 2017Hyrian prosessikartta

Lisätietoja

kehitysjohtaja Ari Orelma
puh. 0400 290 890
ari.orelma(at)hyria.fi

laatukoordinaattori Juulia Juslin
puh. 0400 884 973
juulia.juslin(at)hyria.fi

Lisää tietoa Hyrian laatutyöstä