Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksia opintoihin


Palaa otsikoihin

Ateriaoikeus ja ateriakorvaukset

Kaikki päätoimisesti ammatillista perustutkintoa ja ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osia suorittavat opiskelijat sekä VALMA-opiskelijat ovat oikeutettuja maksuttomaan ateriaan/lounaaseen Hyrian opiskelijaravintoloissa.  Maksuttomaan lounaaseen eivät ole oikeutettuja ne päätoimiset opiskelijat, jotka opiskelevat oppisopimuksella tai työvoimakoulutuksella perustutkintoa.

Opiskelija on oikeutettu maksuttomaan ateriaan opiskeluun kuuluvina lähipäivinä tai ollessaan työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa (entinen työssäoppiminen). Huom! Etäpäivinä tai ”omissa töissään” olevat opiskelijat eivät ole oikeutettuja maksuttomaan ateriaan. Kela-kortti on aina esitettävä Hyrian opiskelijaravintoloissa ruokailun yhteydessä, jotta maksuttoman aterian voi saada.

Luonnonvara-alalla maksuttomien aterioiden määrä/päivä riippuu tavoitteena olevasta tutkinnosta: 
 • Maatalousalan perustutkinnon (pt), puutarha-alan pt:n ja metsäalan pt:n opiskelijoilla kolme (3) ateriaa/päivä
 • Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon (pt) opiskelijoilla yksi (1) ateria/päivä

Jos opiskelija on oikeutettu maksuttomaan ateriaan, mutta hän:
 • on työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa (ent. työssäoppiminen) siten, että opiskelijan ei ole mahdollista ruokailla Hyrian opiskelijaravintolassa
 • opiskelee iltaisin ja viikonloppuisin
 • opiskelee Hyrian etäpisteessä (esim. Hämeenlinna, Lahti, Helsinki/Malmi)
maksetaan opiskelijalle ateriakorvausta 3,50 €/pv. Kolmeen ateriaan oikeutetuilla ateriakorvaus on 8,80 €/pv.

Opiskelija hakee ateriakorvauksen jälkikäteen Wilman kautta. Ateriakorvaushakemus löytyy Wilmasta "Hakemukset ja päätökset" -sivulta. Opiskelijan ohje ateriakorvauksen hakemiseen löytyy täältä.

Lisätietoja ateriaoikeudesta ja –korvauksista
: Oman yksikön opintotoimistosta

Palaa otsikoihin

Työpaikalla oppiminen tapahtuu joko koulutus- tai oppisopimuksella

Koulutussopimus

 • opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa tai muuta vastiketta
 • tehdään kirjallisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan
 • sopimuksen pituus voi vaihdella viikosta muutamaan kuukauteen osaamistavoitteiden mukaisesti
 • opiskelija on oikeutettu opintotukeen, koulumatkakorvaukseen ja maksuttomaan ateriaan, jos hän opiskelee päätoimisesti ammatillista perustutkintoa
 • työnantajalle ei makseta korvausta.

Oppisopimus

 • opiskelija on työsuhteessa ja hän saa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
 • sopimus voidaan solmia kerralla koko tutkintoon tai tutkinnon osaan. Sopimuksen pituus voi vaihdella kahdesta viikosta kolmeen vuoteen.
 • työnantajan tulee tarjota alan töitä vähintään 25 tuntia/viikko
 • opiskelija saa palkkaa, mutta ei opintotukea, ei koulumatkakorvausta, eikä maksutonta ateriaa (muista ilmoittaa KELAan, mikäli siirryt oppisopimuskoulutukseen)
 • työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta (sovitaan tapauskohtaisesti)

Opiskelijalla voi joustavasti olla useampia koulutus- tai oppisopimusjaksoja opintojen aikana, mutta vain yksi sopimus voi olla voimassa samalle ajalle. Työpaikalla tapahtuvat oppimisen jaksot suunnitellaan ja kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan, HOKSiin, ennen ko. jakson alkamista.

Lisätietoja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, koulutus- ja oppisopimuksesta: Oma ryhmänohjaajasi/vastuukouluttajasi, oppisopimuksen osalta myös Hyrian asiakasvastaavat

Palaa otsikoihin

Yhteiset tutkinnon osat (YTO)

Yhteiset tutkinnon osat tarkoittavat seuraavaa osaamista:
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen: viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (suomi), viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä (ruotsi), viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (englanti), toiminta digitaalisessa ympäristössä, taide ja luova ilmaisu.
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen: matematiikka ja matematiikan soveltaminen, fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen.
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen: yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, työelämässä toimiminen, opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, kestävän kehityksen edistäminen.

Yhteiset tutkinnon osat tulivat pakollisiksi kaikille 1.1.2018 jälkeen aloittaneille perustutkinto-opiskelijoille – siis myös jatkuvan haun opiskelijoille (ent. aikuisopiskelija).

Hyrian toimintamalli YTO-opintojen toteuttamisessa

 • Yto-opetus alkuvuonna aloitteiden (01-07/2018) osalta alkaa 1.8.2018, kun uudet perustutkintojen perusteet astuvat voimaan.
 • Ryhmänohjaajat/vastuukouluttajat ja yto-koulutuspäällikkö kartoittavat yhdessä opiskelijan kanssa yto-osaamisen mm. aiempien todistusten perusteella.
 • Toukokuusta alkaen järjestetään opiskelijoille mahdollisuus osallistua yto-osaamisen näyttöihin, joiden perusteella voidaan tunnistaa sellainen osaaminen, jota ei löydy todistuksista.
 • Jos osaamista ytoihin liittyen ei ole, niihin järjestetään mm. lähiopetusta (päivä- ja iltaopetuksena) sekä verkko-opintoina. Yhteisten tutkinnon opetusta sisällytetään myös ammatillisiin opintoihin.

Lisätietoja YTO-asioista: Oma ryhmänohjaajasi/vastuukouluttajasi ja yto-koulutuspäällikkö Anna-Helena Holmström-Savolainen, puh. 050 415 3678, anna-helena.holmstrom-savolainen@hyria.fi 


Palaa otsikoihin

Valtakunnalliset tutkinnon perusteiden muutokset


1. Tutkinnon perusteiden uudistus


Uudet tutkintojen perusteet tulevat voimaan portaittain 1.1.2018, 1.8.2018 ja 1.1.2019. Kaikkien perustutkintojen uudet perusteet tulevat voimaan 1.8.2018.

Ammatillisen perustutkinnon suorittamisen ennen 1.1.2018 aloittanut opiskelija voi suorittaa tutkinnon loppuun 31.12.2021 mennessä niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, joiden mukaan hän on aloittanut opintonsa. Opiskelija, joka on aloittanut ammatillisen perustutkinnon suorittamisen 1.1.–31.7.2018 välisenä aikana, siirtyy suorittamaan tutkintoa uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti 1.8.2018 alkaen. Tämä huomioidaan opiskelijoiden ohjauksessa ja henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Jos opiskelija aloittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittamisen 1.1.2018 tai sen jälkeen, mutta uudet tutkinnon perusteet eivät vielä ole voimassa, hän aloittaa opintonsa voimassa olevien perusteiden mukaan ja hän voi suorittaa tutkinnon loppuun niiden mukaisesti. Suoritusaikaa on 31.12.2021 saakka.

Hyriassa ohjataan ja autetaan, mikäli sinulla on tutkinnon perusteiden voimaantulosta tai siirtymäsäännöistä kysyttävää.


2. Tutkintojen nimi- ja rakennemuutos sekä osaamisperusteisuus

Uusien perustutkintojen tutkintojen perusteet ovat sisällöltään laaja-alaisempia. Niissä on aikaisempaa enemmän osaamisaloja, joiden mukaan voi suuntautua eri työtehtäviin. Myös valinnaisia tutkinnon osia on enemmän. Opiskelijat voivat tehdä valintoja tutkintojen sisällä ja räätälöidä osaamistaan työelämän ja omien tarpeidensa mukaan. Osassa tutkintoja myös tutkinnon nimi vaihtuu joko kokonaan tai osittain

Tavoitteena on se, että opiskelija opiskelee vain sellaista, mihin hänellä ei ole vielä tutkinnossa edellytettyä osaamista: osaaminen ratkaisee – ei opiskeluun käytetty aika. Opintojen suunnittelussa huomioidaan aikaisempi osaaminen (=osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Aiemman osaamisen tunnustaminen on koulutuksen järjestäjän velvollisuus, koulutusta järjestetään vain puuttuvan osaamisen osalta. Tätä kaikkia em. tarkoittaa osaamisperusteisuus.

Palaa otsikoihin

Opintojen henkilökohtaistaminen


Opiskelijoita ohjataan valinnoissa ja tuetaan opiskelun eri vaiheissa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan, mitä tutkintoa ja tutkinnon osia opiskelija suorittaa ja millä opetuksen, ohjauksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhdistelmällä osaaminen karttuu niin, että opiskelija saa tutkinnon tai tavoittelemansa tutkinnon osat suoritettua. Aiemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon, joten opiskelija opiskelee vain sitä, mitä ei vielä oman tutkintonsa tavoitteista osaa.

Palaa otsikoihin

Osaamisen arviointi ja näytöt


Opiskelijoiden osaaminen arvioidaan suhteessa tutkinnon perusteisiin kirjattuihin ammattitaito- ja osaamisvaatimuksiin. Ammatillisten tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä pääosin aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa (=näyttö). 

Näytön arvioi kaksi Hyrian nimeämää arvioijaa, työpaikkaohjaaja ja opettaja/kouluttaja. Tarvittaessa myös kaksi opettajaa voi tehdä näytön arvioinnin. Oma opettaja ja oma työpaikkaohjaaja voivat tehdä näytön arvioinnin, ei tarvita ulkopuolisia arvioijia. 

Kun kaikki tutkintoon kuuluvat näytöt on suoritettu hyväksytysti, oppilaitos antaa opiskelijalle todistuksen tutkinnon suorittamisesta.

Palaa otsikoihin

Arviointiasteikon muutos 1.8.2018

Ammatillisten perustutkintojen numeerinen arviointiasteikko muuttuu 1.8.2018 alkaen aiemman 1-3 asteikon sijaan asteikolle 1-5. Muuntaminen tapahtuu näin:

 • Arvosana 1 vastaa uuden arvosana-asteikon numeroita 1 tai 2
 • Arvosana 2 vastaa uuden arvosana-asteikon numeroita 3 tai 4
 • Arvosana 3 vastaa uuden arvosana-asteikon numeroa 5

Perustutkintojen ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien (YTO) osa-alueiden hyväksytty osaaminen arvioidaan asteikolla 1-5. Yhteiset tutkinnon osat kokonaisuutena arvioidaan asteikolla: hyväksytty/hylätty.

Jos perustutkintoon on sisällytetty ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osa, se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty/hylätty -arviointi koskee myös ammatilliseen koulutukseen valmistavan (VALMA) koulutuksen osien arviointia. Jos VALMA-koulutukseen liittyy perustutkinnon ammatillisia osia tai YTO-osien osa-alueita, niiden arviointi suoritetaan asteikolla 1-5.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osien arviointi säilyy ennallaan eli arviointiasteikko on edelleen hyväksytty/hylätty.
Palaa otsikoihin


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.